4
Thɔ̈nkë röt Nhialic
Ye tɛ̈nɛn yen ye akɛ̈ɛ̈k ku agɔ̈th ë kamkun bɛ̈n thïn? Aa bɛ̈n tënë käk wiɛ̈ckë ke thɔ̈r wepuɔ̈th, käk we cɔl agöth ë kamkun. Wek aa wïc käŋ, ku aa cäk ë yök, wek aacï röt guiir bäk näk. Wek aa wïc käŋ ë riɛl ku na cäkkë ke yök, ke wek aa gɔ̈th ku thärkë, kë wiɛ̈ckë acäk bï yök rin këc wek Nhialic thiëëc bï gäm we. Ku na thiëckë, ka cäk yök, rin tɛ̈ ye wek ye tak thïn tɛ̈ wïc wek ke, acïï path. Ayakë thiëëc ë käkkä rin miɛt ë piäthkun ë rot. Kɔc cï jai Nhialic! Kuɔ̈ckë lɔn na yïk raan yepuɔ̈u käk pinynhom, ke raan ë raan ater tënë Nhialic. Kuat raan ye wïc bï ke nhiaar käk ë pinynhom, ee ya raan ater tënë Nhialic. Duɔ̈kkë ye tak lɔn cïn yen yic tɔ̈ athör thɛɛr wël Nhialic yic ye lueel ëlä, “Nhialic awïc wɛ̈ikua bïk aa käkke ë rot.” Ku dhëëŋ cï Nhialic gäm ɣo adït alanden. Ku yen aye athör thɛɛr wël Nhialic lueel, “Nhialic aman nhiam ku ë dhëëŋ gäm kɔc lir puɔ̈th.”+
Këya, thɔ̈nkë röt Nhialic. Yakë jɔŋrac thany wei bï kat welɔ̈m. Bäkkë ë Nhialic lɔ̈ɔ̈m ku abï thiɔ̈k kek we. Miëëtkë wecin bei kärɛc yiic wek kɔc la gup adumuɔ̈ɔ̈m! Wuɔ̈ɔ̈nykë wepuɔ̈th wei wek kɔc puɔ̈th rou! Riääkkë puɔ̈th awuɔ̈ɔ̈ckun cäk looi yiic, dhiaaukë ku ŋɛɛrkë yiic. Calkë dɔl aye dhiëëu. Calkë miɛt ë piändun aye riääk ë puɔ̈u! 10 Dhuɔ̈kkë röt piny ë Nhialic nhom, ku abï we jat nhial.
Duk mɛnhkui nyieny
11 Miɛ̈thakäi duɔ̈kkë röt ye nyieeny kamkun, kuat raan bï mɛnhkën nyieeny ë path, tɛ̈dë ke luk wei, ee löŋ yen aye dhɔ̈l ku lueel ka cïï path. Ku na luel kërac rin ë löŋ ka cïï thek, ku ye rot looi ciɛ̈t yïn dït tënë löŋ. 12 Ee Nhialic rot yen ë löŋ gäm kɔc, ku ë yen kɔc luɔ̈k wei. Yen ee raan kony ku nɛ̈k aya. Ye tak ye yïn ë ŋa ba mɛnhkui luɔ̈k wei?
Duɔ̈kkë ye tol
13 Piɛŋkë kë luɛɛl ëmën, ayakë lueel, “Ya akölë, tɛ̈dë keye nhiäk ɣok abï la keny ë gen dɛ̈t yic, ɣok aabï la rëër ë tɛ̈ɛ̈n ë ruɔ̈ɔ̈n tök, ku lok luui buk wëëu juëc yök thïn.” 14 Yïn akuc kë bï rot looi tënë piɛ̈rdu nhiäk, yïn acït tol ë mac, ë guɔ bɛ̈n nhial kam thin-nyɔɔt ku go liu.+ 15 Kë lëu ba ya lueel akïn, “Na wïc Nhialic, ke ɣok aa pïr buk kënë looi ku kënë.” 16 Ku ëmën wek aa nhiam ku yakë tol, nhiam dïït kënë ëbën arac. 17 Këya, raan ŋic këpath bï looi, ku acïï ye looi ala guɔ̈p awuɔ̈c dït tet.
+ 4:6 Kɛ̈ŋ 3:34 + 4:14 Kɛ̈ŋ 27:1