5
Lëk tënë Ajiɛɛk
Ku ëmën, wek kɔc la käŋ, piɛŋkë wɛ̈tdiɛ̈! Ŋɛɛrkë yiic ku dhiaaukë ë kärɛc bï bɛ̈n weyiëth aköldä! Jaakdun acï riääk, ku aläthkun aacï aruɔp cam. Mïlɔ̈ɔ̈ŋkun tɔ̈c ku mïlɔ̈ɔ̈ŋ thith aacï keth, ku keth kënë yen abï dït piändun nyuɔɔth aköldä, ku abï we nyop cïmën mac. Wek aacï käjuääc kuɔ̈ɔ̈t yiic ë nïnkä.+ Wek aakëc kɔc lui duɔ̈mkun yiic riɔp. Piɛŋkë keröt. Dhiën kɔc ë rapkun tem aacï Nhialic Madhɔl dööt.+ Piɛ̈rdun pinynhom tɛ̈n, athiäŋ yic miɛt piändun ë röt. Wek acï cuai cïɛ̈t we bï nɔ̈k aköl yai. Wek acï kɔc cïn gup awuɔ̈c tɛ̈m awuɔ̈c, ku näkkë ke ke këc jai ë wɛ̈tdun.
Pɛ̈l rot piny ku Röök
Miɛ̈thakäi, guɔ̈ɔ̈mkë ɣet tɛ̈ bï Bänyda bɛ̈n. Tiɛ̈ŋkë, raan puɔ̈r ee yepuɔ̈u päl piny bï rapken wäär cï puur duɔmde tiit bïk luɔk apath. Ee tïït ɣet bï ruël thök bï deŋ bɛn tuɛny läkëër. Ke week aya, wek aadhil röt päl piny, ku kääckë ë cök rin aköl bɛ̈n ë Bɛ̈ny acï thiɔ̈k.
Miɛ̈thakäi, duɔ̈kkë röt ye lom kamkun bï Nhialic we cïï luk wei. Aluɔ̈k luk acï thiɔ̈k, abï guɔ ɣëët. 10 Miɛ̈thakäi, na cï kärɛc we yök, ke we pɛ̈l röt piny cïmën kɔc wäär ë käk Nhialic tïŋ ë wël Nhialic lɛ̈k kɔc. 11 Cïmën ŋic wek ye, aayeku cɔl aaye kɔc cï dɔɔc ë rin cï kek gum. Wek aa we cï tɛ̈ cï Jop guum thïn ku deet yepuɔ̈u piŋ, ku wek aacï kë cï Bɛ̈ny bɛ̈n looi tïŋ, Bɛ̈ny la ŋuɛ̈ɛ̈n ku nhiër.+
12 Kë tueŋ miɛ̈thakäi, duɔ̈kkë mël ye kuëëŋ rin pan Nhialic. Tɛ̈dë ë rin piny, tɛ̈dɛ̈t ë rin kɔ̈k ë path. Luel, “Ɣɛ̈ɛ̈,” Tɛ̈ cï yïn ye gam, ku luel, “Ɣei,” Tɛ̈ këc yïn ye gam. Na cäk loi këya ke wek aabï tɛ̈m awuɔ̈c.+
13 Na le raan tök kamkun rɛ̈ɛ̈r ater yic ka adhil röök. Na le raan tööŋ mit puɔ̈u, ke cɔl aket waak alɛɛc. 14 Na le raan tuany ë we ka dhil kɔcdït akut kɔc cï gam cɔɔl bïk röök riɛnke, ku tɔckë ë miök.+ 15 Röök kënë cï looi ku le yic gam ril, ka bï raan kony bï pial rin abï Bɛ̈ny cɔl apuɔl, ku na le adumuɔ̈ɔ̈m cï looi ka pɛ̈l piny. 16 Këya, lakkë adumuɔ̈ɔ̈m cäk looi ë kamkun, ku ye ŋɛk röök rin ë ŋɛk rin bï we kony. Röök ë raan path cɔl aril apɛi bï kɔc kony. 17 Elija raan käk Nhialic tïŋ a ye raan ë path cït ɣo. Ee cï röök apɛi bï deŋ cïï tueny. Ku deŋ akëc bɛ̈n tuɛny pinynhom run kadiäk ku abak.+ 18 Na lä ke ben röök bï deŋ tuɛny bï wal cil ku lok rap pinynhom.+
19 Miɛ̈thakäi, na päl raan tök ë kamkun gam ë yic, ku dhuk raandɛ̈t ë raan kënë thïn, 20 muɔ̈kkë kënë nhom, kuat raan bï raan lä guɔ̈p adumuɔ̈ɔ̈m dhuɔ̈k ciëën bï kärɛc ye ke looi puɔ̈l, ke yeen abï wëi kony thou yic. Ku abï pɛ̈l piny adumuɔ̈ɔ̈m juëc bɛ̈ɛ̈i tënë ye.+
+ 5:3 Mt 6:19 + 5:4 L.rou 24:14-15 + 5:11 Jop 1:2-22; 2:10; Wk 103:8 + 5:12 Mt 5:34-37 + 5:14 Mk 6:13 + 5:17 1Bŋ 17:1; 18:1 + 5:18 1Bŋ 18:42-45 + 5:20 Kɛ̈ŋ 10:12; 1Pït 4:8