10
Kääŋ abiöök
Go Jethu lueel, “Wɛ̈t yic alɛ̈k we, raan cie tëëk kal amɛ̈l thok, ku lïr nhom tɛ̈dɛ̈t, yeen ë cuär, ku ë raan rum käŋ. Ku raan tëk kal thok yen abiöŋ amɛ̈l. Raan tit kal abï kal ŋaany thok tënë ye, ku piŋ amɛ̈l rɔ̈lde tɛ̈ cɔɔl yen amälke ë riɛnken, ku thel ke aɣeer. Ku tɛ̈ cï ke ɣäth aɣeer, ka cath tueŋ kenhïïm ku buɔɔth amɛ̈l cök rin ŋic kek rɔ̈lde. Aacïï raan dɛ̈t bï buɔɔth cök, aabï kat ye rin kuc kek rɔ̈lde.”
Kääŋ kënë acï Jethu thäth ke, ku wɛ̈t lueel tënë ke akɛ̈ckë deet yic.
Jethu abiöŋ path
Go Jethu bɛn lueel, “Wɛ̈t yic alɛ̈k we, ɣɛn ee kal thok tënë amɛ̈l. Kɔc kɔ̈k ëbën cï kaŋ bɛ̈n ɣanhom tueŋ, aa cuär ku aa kɔc rum käŋ, ku rɔ̈lden akëc amɛ̈l piŋ. Ɣɛn ë kal thok. Raan bɔ̈ thïn thuɔŋdiɛ̈ abï luɔ̈k, yeen abï bɛ̈n alɔŋthïn ku ler aɣeer, ku yök wɛl path. 10 Cuär ë bɛ̈n rin bï cuëër, ku nɛ̈k käŋ ku rɛc ke. Ɣɛn acï bɛ̈n bïk pïr yök, pïrdït alanden.
11 “Ɣɛn abiöŋ path. Abiöŋ path aye wïc bï thou rin amälke. 12 Raan lui ariöp ku cie raan abiöök ku cie wun amɛ̈l, ku tïŋ gɔl ke bɔ̈, ka päl amɛ̈l ku kɛt, bï gɔl thuɛɛt amɛ̈l yiic ku thiëi ke roor. 13 Raan lui ariöp ë kat rin ë raan lui ariöp ë path, ku aliu puɔ̈u kegup.
14-15 “Ɣɛn abiöŋ path. Cïmën ŋic Wä ɣɛn ku ŋiɛc Wä, këya ɣɛn aŋic amälkiɛ̈ ku amälkiɛ̈ aa ŋic ɣa. Ku awiëc ba thou ë riɛnken.+ 16 Amɛ̈l kɔ̈k aa tɔ̈ thïn ku aa käkkiɛ̈ ku aa liu thïn kal kënë yic. Keek aaba bɛ̈ɛ̈i aya, ku aabï rɔ̈ldiɛ̈ piŋ, ku keek aabï ya luɔ̈ny tökaliŋ kek raan töŋ biöök ke.
17 “Wä anhiar ɣa rin awiëc ba piɛ̈rdiɛ̈ puɔ̈l rin bï ɣɛn ye bɛn yök. 18 Acïn raan bï piɛ̈rdiɛ̈ nyaai tënë ɣa. Yeen aya puɔ̈l wɛ̈t piändiɛ̈ ë rot. Ɣɛn ala riɛl ba päl wei, ku ɣɛn ala riɛl ba bɛn lööm.”
19 Go kɔc Itharel keyiic bɛn tek kamken rin ë wëlkä. 20 Kɔc juëc kamken aa yekë lueel, “Yeen ala guɔ̈p jɔŋrac! Yeen amuɔ̈l! Yeŋö ye wek wɛ̈lke piŋ?”
21 Go kɔc kɔ̈k lueel, “Lëu raan la guɔ̈p jɔŋrac bï jam cïmën yen! Lëu jɔŋrac këdë bï cɔɔr cɔl akuek yenyin?”
Kɔc Itharel aa kuec Jethu
22 Aköl looi Yan Dɔ̈c luaŋ Nhialic Jeruthalem acï bɛ̈n, ku piny ë ye mɛ̈i. 23 Ku Jethu ë cath puɔk yic, cɔl puɔk Tholomon tɔ̈ luaŋ Nhialic. 24 Go kɔc Itharel guëër yelɔ̈ɔ̈m ku luelkë, “Ɣet nɛn bï yïn ɣo cɔl arɛ̈ɛ̈r ɣo diu puɔ̈th? Lɛ̈k ɣo yic la gɛi, ye yïn Raan cï lɔc ku dɔc?”
25 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Wɛ̈t aca lɛ̈k we ku wek aacie wɛ̈tdiɛ̈ ye gam. Luɔikiɛ̈n ya looi ë riɛl Wä, kek ajam ë riɛnkiɛ̈. 26 Ku wek aacie wɛ̈tdiɛ̈ ye gam rin cïï wek ye amälkiɛ̈. 27 Amälkiɛ̈ aa rɔ̈ldiɛ̈ piŋ ku keek aŋiɛc ku keek aa ɣa buɔɔth cök. 28 Pïr akölriëëc ëbën aya yiëk ke, ku keek aacïï bï kaŋ thou athɛɛr, ku acïn raan lëu ye bï ke rum tënë ɣa. 29 Kë cï Wä yiëk ɣɛn awär këriëëc ëbën, ku acïn raan lëu ye bï ke rum Wä cin. 30 Wä ku ɣɛn ɣok aa tök.”
31 Go kɔc Itharel aleel bɛn kuany bïk biɔ̈ɔ̈k. 32 Go Jethu lɛ̈k ke, “Luɔi puɔth juëc cï Wä yiëk ɣɛn ba ke looi, aa ca looi wenhïïm, ye luɔi töŋ nɛn kamken yen wïc wek ye bäk ɣa biɔ̈ɔ̈k aleel?”
33 Go kɔc Itharel bɛ̈ɛ̈r, “Yïn acuk wïc buk yï biɔ̈ɔ̈k aleel rin luɔi path, ku ë rin ye yïn Nhialic dɔl guɔ̈p. Yïn ë raan ë path, ku wïc ba rot looi ba ya Nhialic!”+
34 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Acï gɔ̈t lɔ̈ŋdun yic guɔ̈p lɔn cï Nhialic ye lueel, ‘Wek aa Nhialic.’+ 35 Aŋicku lɔn wɛ̈t cï gɔ̈t athör wël thɛɛr Nhialic yic ë yic alanden, ku kɔckä acï Nhialic cɔl, ‘Nhialic,’ kɔc cï Nhialic thɔ̈n wɛ̈tde. 36 Ku na ɣɛn, ke Wä cä cɔɔl ku tuuc ɣa pinynhom, ku ye këdë ye wek ye lueel lɔn cï ɣɛn Nhialic dɔl, ye rin cï ɣɛn ye lueel lɔn ye ɣɛn Wën Nhialic? 37 Duɔ̈kkë wɛ̈tdiɛ̈ gam tɛ̈ cïï ɣɛn luɔi Wä loi. 38 Ku na ya ke looi, ku cɔk alɔn cïï wek wɛ̈tdiɛ̈ gam, ke we dhil luɔikiɛ̈ gam, bäk ŋic alanden lɔn Wä arɛ̈ɛ̈r kek ɣa ku ɣɛn atɔ̈ Wä yic.”
39 Gokë wïc bïk dɔm, go ke käl nyïn.
40 Go Jethu bɛn dhuk ciëën wär Jordan alɔŋtui tɛ̈wäär ye Joon kɔc muɔɔc nhïïm thïn, ku rëër thïn tɛ̈ɛ̈n.+ 41 Go kɔc juëc bɛ̈n tënë ye ku luelkë, “Joon akëc käril looi, ku këriëëc ëbën cï lueel rin ë mony kënë aacï ya yith.” 42 Ku gam kɔc juëc wɛ̈tde ë tɛ̈në.
+ 10:14-15 Mt 11:27; Lk 10:22 + 10:33 Leb 24:16 + 10:34 Wk 82:6 + 10:40 Jn 1:28