9
Jethu acï raan cï dhiëëth ke cï cɔɔr kony
Tɛ̈wën ciɛth Jethu, ke tïŋ raan cï dhiëëth ke cï cɔɔr. Go kɔcken ye buɔɔth thiëëc, “Raan piööc, ye adumuɔ̈ɔ̈m cï ŋa looi cɔl ye adhiëth ke cï cɔɔr? Ye adumuɔ̈ɔ̈mde aye adumuɔ̈ɔ̈m kɔc ke dhiëth ye?”
Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Kë cï yen cɔɔr acie rin adumuɔ̈ɔ̈m cï looi, ayï rin adumuɔ̈ɔ̈m cï kɔc ke dhiëth ye looi, yeen acï cɔɔr bï riɛl luɔi Nhialic tïŋ yeguɔ̈p. Ɣok aa dhil la tueŋ ɣo lui luɔi raan cä tooc ɣet tɛ̈ ŋot ruel akɔ̈l, wakɔ̈u abɔ̈, ku acïn raan bï ye lëu bï luui. Ɣet aköl ŋoot ɣɛn pinynhom, ke ɣɛn ë ruɛl tënë kɔc.”+
Tɛ̈wën cï yen jam këlä, ke ŋuut piny ku nueen tiɔp luɛɛth, ku rɔɔth tiɔp mony wën nyin, ku lëk ye, “Lɔɔr lɔk yïnyin wär Thiloam.” (Ku wɛ̈tde yic, “Cï tooc.”) Go mony wën la ku lɔɔk yenyin, ku le dhuk ke ye piny tïŋ. Go kɔc akeu nhom ku kɔc cï ye kaŋ tïŋ ke lïm thiëc, “Cie mony dhie cool nyuc piiny ke lïm kënë?”
Go kɔc kɔ̈k lueel, “Ee yeen guɔ̈p.” Ku lueel kɔc kɔ̈k, “Acie ye ë raan thöŋ kek ye.” Go mony wën nhom lueel, “Ee ɣɛn raan wën guɔ̈p.”
10 Gokë thiëëc, “Cï rot lëu këdë ba bɛn daai?”
11 Go bɛ̈ɛ̈r, “Mony cɔl Jethu acï tiɔp nueen ku rɔɔth ɣanyin ku lëk ɣa, ‘Lɔɔr wär Thiloam ku lɔk yïnyin.’ Guɔ la, ku kaam wën lɔɔk ɣɛn ɣanyin, ke ɣa tïŋ piny nyin yic.”
12 Gokë thiëëc, “Yen ako?” Go bɛ̈ɛ̈r, “Akuɔ̈c.”
Akut Parathï awïc wɛ̈t tɛ̈ cï cɔɔr kuɔny thïn
13 Gokë mony wën cï cɔɔr thɛl tënë kɔc akut Parathï. 14 Aköl nueen Jethu tiɔp ku rɔɔth raan nyin bï daai, ee ya aköl cïï kɔc ye luui. 15 Go kɔc akut Parathï mony wën bɛn thiëëc tɛ̈ cï ye liɛp nyin thïn. Go lɛ̈k ke, “Yeen acï tiɔp tääu ɣanyin, ku laak ɣanyin, ku ëmën alëu ba piny tïŋ.”
16 Go kɔc kɔ̈k akut Parathï lueel, “Raan cï kënë looi acïï lëu bï bɛ̈n tënë Nhialic, rin acï löŋ cïï kɔc ye luui thek.”
Go kɔc kɔ̈k lueel, “Lëu këdë bï raan la guɔ̈p adumuɔ̈ɔ̈m kädït jäŋ gɔ̈i, cït käkkä, looi?” Gokë keyiic tek kamken.
17 Go kɔc akut Parathï mony wën bɛn thiëëc, “Yïïn ye lueel lɔn cï yen yï liep nyin apath, ku yïïn ye lueel ye yen ŋa?” Go bɛ̈ɛ̈r, “Ee raan käk Nhialic tïŋ.”
18 Ee këc bäny Itharel gam lɔn cï yen cɔɔr ku ben nyin kuɛk, agut tɛ̈ bï kek kɔc ke dhiëth ye cɔɔl, 19 ku thiëckë ke, “Ye manhdun kënë? Ayakë lueel lɔn cï ye dhiëëth ke ye cɔɔr, lëu këdë, bï piny tïŋ?”
20 Go wun ku man bɛ̈ɛ̈r, “Aŋicku lɔn ye yen manhda, ku lɔn cï ye dhiëëth ke ye cɔɔr. 21 Ku akucku tɛ̈ cï yen piny jäl tiɛ̈ŋ thïn, ɣok aa kuc raan cï ye liep nyin aya. Thiëckë, yeen acï dït ku alëu bï këde bɛ̈ɛ̈r ë rot.” 22 Wun ku man aacï jam këlä rin riɔ̈ɔ̈c kek bäny Itharel, rin cï kek ye mat lɔn kuat raan gam Jethu lɔn ë yen Raan cï lɔc ku dɔc, ka dhil cuɔp wei tɛ̈n amat kɔc Itharel. 23 Rin kënë, yen ë lueel wun ku man ye ëlä, “Yeen acï dït, thiëckë!”
24 Gokë mony wën cï dhiëëth ke cï cɔɔr bɛn cɔɔl arak dɛ̈t, ku lëkkë ye, “Kuɛ̈ɛ̈ŋ ë Nhialic nhom lɔn bï yïn yic lueel. Aŋicku lɔn mony kënë ë raan adumuɔ̈ɔ̈m.”
25 Go mony wën bɛ̈ɛ̈r, “Akuɔ̈c lɔn ye yen raan la guɔ̈p adumuɔ̈ɔ̈m, wɛ̈t yen ŋiɛc, ɣɛn a ɣa ye cɔɔr ku ëmën ɣɛn ë piny tïŋ.”
26 Gokë thiëëc, “Yeŋö cï looi tënë yïn? Cï nyiɛ̈nku kuek këdë?”
27 Go bɛ̈ɛ̈r, “Aca lɛ̈k we wënthɛɛr, ku acäk ye piŋ. Ye rin ŋö wïc wek wɛ̈t bäk bɛn piŋ? Tɛ̈dɛ̈t wiɛ̈ckë aya bäk ya kɔcken ye buɔɔth?”
28 Gokë lat ku luelkë, “Yïn acï ya raanden ye buɔɔth, ɣok aa kɔc Mothith. 29 Aŋicku lɔn cï Nhialic jam tënë Mothith, ku na ye monytui, ka cɔkku kuc aya tɛ̈ bïï yen thïn!”
30 Go mony wën bɛ̈ɛ̈r, “Kë gɛ̈i kɔc akïn! Akuɔ̈ckë tɛ̈ bïï yen thïn, ku yeen guɔ̈p acï nyiɛ̈nkiɛ̈ liep! 31 Aŋicku lɔn cïï Nhialic wɛ̈t kɔc adumuɔ̈ɔ̈m ye piŋ, ku yeen ë wɛ̈t kɔc thek ye ku loikë luɔiden cï lɛ̈k ke piŋ. 32 Ɣɔnthɛɛr cɛk pinynhom akɛ̈c kaŋ piŋ lɔn le yen raan cï dhiëëth ke ye cɔɔr cï kuek nyin. 33 Na cie lɔn bïï raan kënë tënë Nhialic, ka cïï lëu bï këcït kënë looi.”
34 Gokë bɛ̈ɛ̈r, “Yïn acï dhiëëth ku muk yï adumuɔ̈ɔ̈m yic, ku wïc ba ɣo piɔ̈ɔ̈c?” Ku copkë wei tënë amat.
Cöör ë puɔ̈u
35 Go Jethu piŋ lɔn cï kek ye cuɔp wei. Nawën yök ke lueel, “Ye wɛ̈t Manh Raan gam?”
36 Go mony wën bɛ̈ɛ̈r, “Bɛ̈ny, lɛ̈k ɣa ye ŋa, rin ba lëu ba gam.”
37 Go Jethu lɛ̈k ye, “Yeen aca tïŋ, ku yen ë raan jam kek yï ëmën.”
38 Go mony wën lueel, “Bɛ̈ny aca gam.” Ku gut yenhiɔl piny Jethu nhom.
39 Go Jethu lueel, “Ɣɛn acï bɛ̈n pinynhom tɛ̈n ba wɛ̈t teem, rin bï cɔɔr piny tïŋ, ku bï kɔc piny tïŋ jäl cɔɔr.”
40 Go kɔc kɔ̈k akut Parathï rɛ̈ɛ̈r kek ye wël cï lueel piŋ ku thiëckë, “Ee ciɛ̈t wïc ba lueel lɔn ye ɣok cöör aya?”
41 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Na we ye cöör ke wek aa cïn gup awuɔ̈c, ku rin ye wek ye lueel lɔn ye wek piny tïŋ, ke wɛ̈t kënë aye nyooth lɔn le wek gup awuɔ̈c.”
+ 9:5 Mt 5:14; Jn 8:12