12
Maria acï tɛ̈ theek yen Jethu thïn nyuɔɔth
(Mt 26:6-13; Mk 14:3-9)
Nïn kadätem Yan Ayum cïn yic luɔu nhom tueŋ, ke Jethu la Bethanï, pan ciëŋ Ladhäro thïn, raan wäär cï jɔ̈t bei thou yic. Gokë miëth guiir tënë ye, miëth cï Martha bɛ̈n luui thïn apɛi. Ku Ladhäro atɔ̈ kam kɔc ke rɛ̈ɛ̈r thïn aya. Go Maria karjac cï thiäŋ miök ŋïr cɔl naar, ye ɣɔɔc wëëu juëc lööm, ku puk Jethu cök ku wuuny nhïmken nhom. Go aŋïr miök ɣöt rum yic ëbën.+ Go raan tök kam kɔc Jethu buɔɔth, cɔl Judath Ithkariöt, raan bï ye luɔm lueel, “Yeŋö këc miök ŋïr kënë ɣaac wëëu juëc wär wëëu ye dɔ̈m raan tök, ku yïk ke kɔc ŋɔ̈ŋ?” Ku ëcie rin nhiɛ̈r kɔc ŋɔ̈ŋ yen lueel yen kënë, ee rin ye yen cuär, ee ye wëëu akut muk, ku ë ye rot kony thïn.
Go Jethu lueel, “Pälkë, calkë amuk miök rin aköl bï ɣa thiɔ̈k. Kɔc ŋɔ̈ŋ aabï rëër thïn akölaköl kek we, ku ɣɛn acïï bï rëër kek we akölaköl.”+
Go kɔc juëc Itharel jäl ŋic lɔn tɔ̈ Jethu Bethanï, gokë la thïn, ku acie rin Jethu yetök, ee rin bïk Ladhäro la tïŋ aya, raan wäär cï Jethu jɔt kam kɔc cï thou. 10 Go kɔc käk Nhialic wɛ̈t mat yic bïk Ladhäro nɔ̈k aya, 11 rin wɛ̈t Ladhäro yen aye kɔc juëc Itharel bänyken puɔ̈l ku gamkë wɛ̈t Jethu.
Jethu acï la Jeruthalem ke ciëm yai
(Mt 21:1-11; Mk 11:1-11; Lk 19:28-40)
12 Naɣɔn nhiääk dɛ̈t ke akutdït kɔc cï bɛ̈n Yan Ayum cïn yic luɔu yic, piŋ wɛ̈t lɔn bïï Jethu Jeruthalem. 13 Gokë ayɔ̈r agɛ̈p lööm, ku lek bïk la lor, ku ketkë ëlä,
“Lɛc tënë Nhialic!
Nhialic dɔc raan bɔ̈ rin Bɛ̈ny!
Nhialic dɔc Bɛ̈ny Itharel!”+
14 Go Jethu akaja yök ku nyuuc yekɔ̈u, cït tɛ̈ cï gät ye athör thɛɛr wël Nhialic yic,
15 “Duɔ̈kkë riɔ̈c kɔc Itharel! Yen kïn, Bänydun abɔ̈, ke cï nyuc akaja kɔ̈u.”+
16 Ku käkkä aake këc kɔcken ye buɔɔth deet yiic, nawën cï Jethu rot jɔt ke lɛc, ke jɔlkë ŋic lɔn cï käkkä gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic, ku lɔn cï kek käkkä looi tënë ye.
17 Ku kɔc juëc ke rɛ̈ɛ̈r thïn wäär cï Jethu Ladhäro caal aɣeer raŋ yic, ku jɔt kam kɔc cï thou, aake kë cïk tïŋ tɛ̈t kɔc. 18 Ku rin wɛ̈t kënë aya yen aa lor kɔc juëc ye, rin cï kek luɔidït jäŋ gɔ̈i cï looi piŋ. 19 Go kɔc akut Parathï lueel kamken, “Cäk ye tïŋ lɔn cïn yen kë yökku thïn. Tiɛ̈ŋkë, aye thɛ̈i ëbën buɔɔth cök.”
Kɔc Gïrïk kɔ̈k aa wïc Jethu bïk tïŋ
20 Kɔc Gïrïk kɔ̈k aake tɔ̈ kam kɔc cï la Jeruthalem bïk Nhialic la door thïn. 21 Gokë bɛ̈n tënë Pilipo, raan Galilia pan Bethaida ku luelkë, “Bɛ̈ny, ɣok aa wïc Jethu buk tïŋ.”
22 Go Pilipo wɛ̈t lɛ̈k Andria, ku lekkë karou tënë Jethu bïk la lɛ̈k ye. 23 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Ëmën, aköl bï Manh Raan ya leec apɛi acï guɔ ɣëët. 24 Wɛ̈t yic alɛ̈k we, nyin rap ë rëër ke ye tök ë path, tɛ̈ këc ye tääu tiɔp yic bï ciɛ̈t kë cï thou. Na le yic pät bï ciɛ̈t kë cï thou, ka jɔl luɔk mïth juëc. 25 Raan nhiar piɛ̈rde, abï muɔ̈r ku raan man piɛ̈rde pinynhom tɛ̈n abï muk tënë pïr akölriëëc ëbën.+ 26 Kuat raan wïc ye bï ɣɛn luɔ̈ɔ̈i ka dhil ɣa buɔɔth cök, rin tɛ̈ rëër ɣɛn thïn, aluɔnydiɛ̈ abï rëër thïn aya, ku Wä abï kuat raan luui ɣa leec.
Jethu ajam wɛ̈t Thuɔnde
27 “Piändiɛ̈ arem ëmën, ku ba ŋö lueel? Ba lueel, ‘Wä, duk kërɛɛc tit ɣa cɔl abɔ̈?’ Ku kënë ë yen cï ɣɛn bɛ̈n thïn, rin ba arɛɛm aköl kënë thöl. 28 Wä, cɔl riɛnku alec!”
Go röl jam nhial ku lueel, “Aca cɔl alec ku aba bɛn cɔl alec.”
29 Go kɔc ke kääc thïn tɛ̈ɛ̈n röl piŋ ku luelkë, “Deŋ acï mär.” Go kɔc kɔ̈k lueel, “Atuny Nhialic acï jam tënë ye.”
30 Tɛ̈ɛ̈në, go Jethu lɛ̈k ke, “Ee cie tënë ɣa yen jiɛɛm röl kënë, ee riɛnkun. 31 Ëmën, ë tɛ̈ bï luk teem tënë kɔc tɔ̈ pinynhom, ku bɛ̈ny jakrɛc abï cuɔp wei. 32 Tɛ̈ cï ɣa jat nhial, ke ɣɛn abï kɔc ëbën miëët tënë ɣa.” 33 Ku wën lueel yen kënë, ke wïc bï nyuɔɔth yen tɛ̈ bï yen thou thïn.
34 Go akut bɛ̈ɛ̈r tënë ye, “Wɛ̈t cï gɔ̈t athör yic ë ɣok lɛ̈k lɔn bï Raan cï lɔc ku dɔc, pïr akölriëëc ëbën. Na yïïn lëu këdë ba lueel lɔn bï Manh Raan jat nhial? Ku yeŋa yen Manh Raan?”+
35 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Aŋoot tɛ̈thin nyɔɔt bï ruɛl rëër kamkun. Lakkë tueŋ dhɔ̈ldun yic ëmën tɔ̈u ruɛl tënë we bï muɔ̈ɔ̈th we cïï döt, rin raan cath muɔ̈ɔ̈th yic akuc tɛ̈ ler yen thïn. 36 Gamkë ruɛl ëmën ŋoot yen kek we, rin bäk aa kɔc ruɛl.” Tɛ̈wën cï Jethu wëlkä lueel ke la aɣeer ku thiɛɛn rot tënë ke.
Kɔc Itharel aa kuec ë gam
37 Na cɔk amën cï yen luɔi rilkä ëbën looi kenhïïm guɔ̈p, ke keek aa këc wɛ̈tde gam, 38 bï wɛ̈t cï Ithaya, raan käk Nhialic tïŋ kaŋ lueel thɛɛr yenhom tiɛɛŋ, wɛ̈tden wäär lueel ëlä,
“Bɛ̈ny, yeŋa cï wɛ̈t cuk lɛ̈k kɔc gam?
Yeŋa cï Bɛ̈ny nyuɔ̈th riɛl?”+
39 Ku rin ë kënë acïn tɛ̈ bï kek gam, rin wɛ̈t kënë aya, acï Ithaya lueel ëlä,
40 “Aacï Nhialic dhɔ̈ny nyïn, ku mɛ̈r kepuɔ̈th.
Bïk käŋ cïï tïŋ kenyïn, ku cïk wɛ̈t det kepuɔ̈th.
Bïk röt wɛ̈l ɣɛn ku ba keek kony.”+
41 Ithaya acï kënë lueel rin cï yen lɛc Jethu tïŋ ku jiɛɛm riɛnke.
42 Ku ëmën aya, ke bäny kɔc Itharel aake cï wɛ̈t Jethu gam, ku akëckë lueel kɔc nhïïm, rin riɔ̈c kek kɔc akut Parathï bïk ke cïï cop wei tɛ̈n amat. 43 Aake lɛc kɔc nhiaar tënë lɛc Nhialic.
Jethu abï luk looi tënë kɔc ëbën
44 Go Jethu lueel röldït kɔc nhïïm, “Raan gam wɛ̈tdiɛ̈ acie wɛ̈tdiɛ̈ rot yen ye gam, ee wɛ̈t raan toc ɣa gam aya. 45 Ku raan tïŋ ɣa, ka tïŋ raan cä tooc aya. 46 Ɣɛn acï bɛ̈n cïmën ruɛl pinynhom, bï raan ëbën gam wɛ̈tdiɛ̈ cïï ben rëër muɔ̈ɔ̈th yic. 47 Raan piŋ wɛ̈tdiɛ̈ ku cïï lɔ̈k looi, ke ɣɛn acïn wɛ̈t ba tɛ̈m ye, rin këc ɣɛn bɛ̈n ba kɔc pinynhom bɛ̈n luk, ɣɛn acï bɛ̈n ba ke bɛ̈n pïïr. 48 Raan kuec ë ɣa ku cïï wɛ̈tdiɛ̈ gam, raan bï ye tɛ̈m awuɔ̈c abï tɔ̈ thïn, ku wɛ̈tdiɛ̈n ca lɛ̈k kɔc abï ye luk aköl ciëën. 49 Ku ë këya, rin këc ɣɛn jam wɛ̈t piändiɛ̈ rot, ku ë Wä Aciëŋ toc ɣa, yen acï ɣa thɔ̈n kë ba dhiɛl lueel ku jaam ë yic. 50 Ku aŋiɛc lɔn ye wɛ̈tde pïr akölriëëc ëbën bɛ̈ɛ̈i. Käk ya lueel aa käk cï Wä nyuɔ̈th ɣa ba ke lueel.”
+ 12:3 Lk 7:37-38 + 12:8 L.rou 15:11 + 12:13 Wk 118:25, 26 + 12:15 Dhäk 9:9 + 12:25 Mt 10:39; 16:25; Mk 8:35; Lk 9:24; 17:33 + 12:34 Wk 110:4; Ith 9:7; Edhe 37:25; Dan 7:14 + 12:38 Ith 53:1 + 12:40 Ith 6:10