13
Jethu acï kɔcken ye buɔɔth lɔɔk cök
Ee ye aköl Yan Ayum cïn yic luɔu nhom tueŋ. Go Jethu ŋic lɔn cï aköl jiël yen pinynhom tɛ̈n jäl bɛ̈n, ku bï la tënë Wun. Yeen acï kɔcken rɛ̈ɛ̈r pinynhom nhiaar alanden, ku nhiɛɛr ke ɣet tɛ̈ bï wɛ̈t thök.
Jethu ku kɔcken ye buɔɔth aake cï nyuc bïk miëth thëi cam. Ku jɔŋrac ëcï wɛ̈t tääu Judath, wën Thaimon Ithkariöt puɔ̈u, bï Jethu gaany. Go Jethu ŋic lɔn cï Wun riɛl ëbën tääu yecin, ku ë ŋic lɔn cï yen bɛ̈n tënë Nhialic, ku ë ben dhuk tënë ye. Go rot cuɔt wei tɛ̈wën mïth kek thïn ku dɛ̈k alanh kɔ̈u, ku ruk alanh wuɔ̈ny ye aŋum. Ku jɔl pïu puɔ̈k aduɔ̈k yic ku lɔɔk kɔcken ye buɔɔth cök, ku wuuny ke alanh wuɔ̈ny wën cï ruɔ̈k ye aŋum. Ku jɔl bɛ̈n tënë Thaimon Pïtɛr, go Pïtɛr lɛ̈k ye, “Ye yïn bä lɔɔk cök, Bɛ̈ny?”
Go Jethu bɛ̈ɛ̈r tënë ye, “Ke luɔɔi acïï ye deet yic ëmën, ku aba lɔ̈k deet yic.”
Go Pïtɛr lueel, “Yïn acïï ɣa bï kaŋ lɔɔk cök acïn.” Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Na cä yï lɔk cök, ke yïn acïn tɛ̈ bï yïn bɛn a raandiɛ̈.”
Go Thaimon Pïtɛr lueel, “Bɛ̈ny, na ye këya ke yï duk ɣa lɔk cök ë rot, lɔk ɣacin ku ɣanhom aya.”
10 Go Jethu lueel, “Raan cï laak acïn guɔ̈p acuɔl, ku abï yecök lɔɔk rot. Wek aa ɣer ëbën, ke raan tök kamkun yen acïï ɣer.” 11 Jethu ë ŋic raan bï ye gaany, yen ë lueel yen ye ëlä, “Wek aa ɣer wedhie, ke raan tök yen acïï ɣer.”
12 Nawën cï Jethu ke lɔɔk cök, ke ben alanhde ruɔ̈k ku nyuuc tɛ̈den wën rëër yen thïn, ku thiëëc ke, “Cäk käk ca looi tënë we ëmën deet yiic?+ 13 Wek aa ɣa cɔɔl raan piööc ku Bɛ̈ny, ku yeen apath bäk looi këya, rin ë ɣa. 14 Ɣɛn ë Bɛ̈ny ku Raan piööc tënë we, ku ŋot we laak cök. Ke week aya, wek aabï wecök lɔɔk kamkun, ŋɛk kek ŋɛk. 15 Wɛ̈t path aca nyuɔ̈th we, bäk looi cïmën cï ɣɛn ye looi tënë we. 16 Wɛ̈t yic alɛ̈k we, acïn alony dït tënë bänyde, ku acïn atuny dït tënë raan toc ye.+ 17 Ëmën ŋic wek wɛ̈t yic kënë, tɛ̈ looi wek ye, ke miɛt puɔ̈u dït abäk yök thïn.
18 “Ɣɛn acïï jam ë riɛnkun ëbën, ɣɛn aŋic kɔc ca kuɛ̈ny bei. Ku wɛ̈t cï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic ëlä, ‘Raan mïth ɣok aduäŋ tök yic acie nhom wɛ̈l ɣa,’ adhil yenhom tiɛɛŋ.+ 19 Wek aa lɛ̈k wɛ̈t kënë ëmën ke këc rot guɔ looi, rin aköl bï yen rot looi ka bäk jäl gam lɔn, ‘Ye Ɣɛn Yeen.’ 20 Wɛ̈t yic alɛ̈k we, raan lor raan ca tooc, acä lor aya, ku raan lor ɣɛn ka lor raan toc ɣɛn aya.”+
Kë cïn Judath puɔ̈u acï lueel
(Mt 26:20-25; Mk 14:17-21; Lk 22:21-23)
21 Nawën cï Jethu wëlkä lueel, ke ŋɛɛr yic ku lueel, “Wɛ̈t yic alɛ̈k we, raan tök kamkun abï ɣa gaany.”
22 Go kɔc ye buɔɔth kenyïn liääth kamken ke cï nhïïm la dïl apɛi wɛ̈t ye lueel. 23 Ku raan töŋ nhiɛɛr Jethu kam kɔc ye buɔɔth, ëcï nyuc Jethu lɔ̈ɔ̈m, 24 go Pïtɛr nieu nyïn ku lueel, “Thiëc, ye raan nɛn yen jiɛɛm yen riɛnke.”
25 Go atuny kënë rot cuɔ̈t Jethu ku thiëëc, “Bɛ̈ny, ye yen ë ŋa?”
26 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Ee raan bï ɣɛn ayup luɔ̈t kada yic ku yiëk ye.” Ku lööm ayum ku lut kada yic ku yïk Judath, wën Thaimon Ithkariöt. 27 Tɛ̈wën lööm Judath ayup, ke jɔŋrac go la yeguɔ̈p. Go Jethu lɛ̈k ye, “Kë wïc ba looi, lɔc looi.” 28 Ku acïn raan kam kɔc ke mïth kek ye cï wɛ̈t deet yic, ye rin ŋö yen jiɛɛm Jethu këya tënë ye. 29 Ku rin yen Judath yen wɛ̈ɛ̈uken muk, ke cï kɔcken kɔ̈k tak lɔn cï Jethu ye lɛ̈k ye bï la ɣɔɔc kä wïckë rin yai, tɛ̈dë ke cï lueel bï kɔc ŋɔ̈ŋ muɔɔc.
30 Ku kaam wën lööm Judath ayup, ke la aɣeer. Ku ë ye wakɔ̈u.
Löŋ Yam
31 Wën cï Judath jäl, ke lueel Jethu, “Ëmën lɛc Manh Raan acï nyuɔ̈th kɔc, ku lɛc Nhialic acï nyuɔ̈th kɔc ë ye. 32 Ku tɛ̈ cï lɛc Nhialic nyuɔ̈th kɔc ë ye, ke Nhialic abï lɛc Manh Raan nyuɔɔth yeguɔ̈p, ku abï lac looi nyin yic. 33 Miɛ̈thkiɛ̈, ɣɛn acïï bï rëër kek we apɛi. Wek abä wïc, ku alɛ̈k we ëmën yen wɛ̈t ca lɛ̈k kɔc Itharel, ‘Acïn tɛ̈ bï wek la tɛ̈ ler ɣɛn thïn.’+ 34 Löŋ yam ayiëk we, nhiarkë röt kamkun, cïmën cï ɣɛn we nhiaar, këya, ke wek aa dhil röt nhiaar kamkun.+ 35 Na nhiarkë röt kamkun ka bï ŋic kɔc ëbën lɔn ye wek kɔckiɛ̈n ɣa buɔɔth.”
Pïtɛr ajɛi Jethu
(Mt 26:31-35; Mk 14:27-31; Lk 22:31-34)
36 Go Thaimon Pïtɛr thiëëc, “Na yïïn lɔrdë Bɛ̈ny?” Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Tɛ̈ ler ɣɛn thïn acïn tɛ̈ buɔɔth yïn ɣacök ëmën, ku yïn abä buɔɔth aköldä.”
37 Go Pïtɛr thiëëc, “Bɛ̈ny, yeŋö cïï ɣɛn ye lëu ba yï buɔɔth ëmën? Atɔ̈u ɣapuɔ̈u ba thou ë riɛnku.”
38 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Lëu ba thou alanden ë riɛnkiɛ̈? Wɛ̈t yic alɛ̈k yï. Tɛ̈ ŋot këc thɔn ajïth kiu, aba lueel arak diäk lɔn kuc yïn ɣa.”
+ 13:12 Lk 22:27 + 13:16 Mt 10:24; Lk 6:40; Jn 15:20 + 13:18 Wk 41:9 + 13:20 Mt 10:40; Mk 9:37; Lk 9:48; 10:16 + 13:33 Jn 7:34 + 13:34 Jn 15:12, 17; 1Jn 3:23; 2Jn 5