15
Jethu yen abiëny yic
“Ɣɛn abiëny yic ku Wä ë raan dom, yen ee kuat kër cie luɔk tɔ̈ ɣakɔ̈u tɛɛm wei, ku teem kuat kër luɔk nhom, rin bï nyäc bï ŋiɛc luɔk apɛi. Wek aacï jäl piath rin piööc ca yiëk we. Rɛ̈ɛ̈rkë akut yic kek ɣa, ku ɣɛn abï rëër akut yic kek we. Kër acie luɔk ë rot, alëu bï looi tɛ̈ rëër yen abiëc yic. Këya, acäk lëu bäk luɔk tɛ̈ cïï wek rɛ̈ɛ̈r ɣayic.
“Ɣɛn abiëc ku wek aa kër. Raan rɛ̈ɛ̈r ɣayic ku ɣɛn yeyic abï luɔk apɛi, rin week acïn kë lɛ̈ukë bäk looi tɛ̈ liu ɣɛn tënë we. Raan cie rëër ɣayic ka ya cuat wei cïmën kër tim ku bï riɛl, ku kuat kërkä aabï kuɔ̈ɔ̈t yiic ku cuɛt ke mɛɛc tɛ̈ bï kek dëp thïn. Na rɛ̈ɛ̈rkë ɣayic, ku rɛ̈ɛ̈r wɛ̈lkiɛ̈ wepuɔ̈th ke këriëëc ëbën bäk thiëëc ku wiɛ̈ckë, ka bäk yök. Lɛc Wä aye nyuɔɔth tɛ̈ lok wek apɛi, ku këya, ke wek aabï ya kɔckiɛ̈n ɣa buɔɔth. Wek aa nhiaar cïmën nhiɛɛr Wä ɣɛn, rɛ̈ɛ̈rkë nhiɛ̈rdiɛ̈ yic. 10 Na thɛkkë lɔ̈ɔ̈ŋkiɛ̈ ke wek aabï rëër nhiɛ̈rdiɛ̈ yic cïmën cï ɣɛn lööŋ Wä buɔɔth yiic, ku rɛ̈ɛ̈r nhiɛ̈rde yic.
11 “Kënë aca lɛ̈k we, bï miɛt puɔ̈u tɔ̈ tënë ɣa täu wepuɔ̈th aya, ku bï miɛt piändu thääp ë dït. 12 Ku lɔ̈ŋdiɛ̈ akïn, nhiarkë röt cïmën cï ɣɛn we nhiaar.+ 13 Nhiɛ̈rdït tet lëu raan bï yiëk mäthke, ee gɛm wɛ̈ike ë riɛnken. 14 Ku wek aa mäthkiɛ̈ tɛ̈ looi wek käk ca lɛ̈k we. 15 Wek aacä bï bɛn cɔɔl aloony, rin alony akuc käk ye wun baai looi. Ku wek aaya cɔɔl mäthkiɛ̈, rin cï ɣɛn këriëëc ëbën ca piŋ tënë Wä nyuɔ̈th we. 16 Aacie wek cä lɔc, ee ɣɛn acï we lɔc, ku wek aaca tooc bäk la bäk la luui apɛi, luɔi bï döŋ athɛɛr. Ku Wä abï këriëëc ëbën cäk thiëëc ë riɛnkiɛ̈ yiëk we, 17 kë thɔ̈n we akïn, nhiarkë röt kamkun.
Män kɔc pinynhom
18 “Na man kɔc pinynhom we, ke dhiɛlkë tak lɔn cï kek ɣa kaŋ maan. 19 Na we kɔc pinynhom, ke kɔc pinynhom aabï we nhiaar rin ye wek kacken, ku wën cï ɣɛn we kuɛ̈ny bei pinynhom, ke wek aacie kɔc pinynhom, ku rin ë wɛ̈t kënë, kɔc pinynhom aa man we. 20 Muɔ̈kkë wɛ̈t ca lɛ̈k we nhom, ‘Acïn alony dït tënë bänyde.’ Na jörkë ɣa, ke keek aabï we jöör aya, na piŋkë wɛ̈tdiɛ̈, ke keek aabï wɛ̈tdun piŋ aya.+ 21 Ku keek aabï käkkä looi ëbën tënë we rin ye wek kackiɛ̈, rin kuc kek raan cä tooc. 22 Na ɣa këc bɛ̈n ku cä jam tënë we, ŋuɔ̈t aa këc gup la adumuɔ̈ɔ̈m, ku cït ëmën këlä, acïn tɛ̈ bï ke bɛn puɔ̈l rin adumuɔ̈ɔ̈mken. 23 Raan man ɣa, ee Wä maan. 24 Na ɣa këc luɔikä kaŋ looi kamken, käk cïn raan cï ke kaŋ looi, ŋuɔ̈t aa cïn gup adumuɔ̈ɔ̈m, cït ëmën këlä, aacï käk ca looi tïŋ, ku keek aa ŋot ke man ɣa ku Wä aya. 25 Ku kënë adhil rot looi këya bï wɛ̈t cï gɔ̈t lɔ̈ŋden yic rot tiɛɛŋ, ‘Keek aa man ɣa ë path ke cïn wɛ̈t yic.’+
26 “Raan kuɔɔny abï bɛ̈n, Wëi Nhialic abï yiny Nhialic nyooth, ku yeen abɔ̈ tënë Wä. Yeen aba tuɔ̈c we tënë Wä, ku yeen abï jam ë riɛnkiɛ̈. 27 Ku week aya wek aabï jam ë riɛnkiɛ̈ rin cï wek rëër ke ɣa thɛɛr.
+ 15:12 Jn 13:34; 15:17; 1Jn 3:23; 2Jn 5 + 15:20 Mt 10:24; Lk 6:40; Jn 13:16 + 15:25 Wk 35:19; 69:4