16
“Kënë aca lɛ̈k we bäk gamdun cïï päl. Wek aabï cuɔp wei tɛ̈n amat. Ku kaam abï bɛ̈n, tɛ̈ bï kuat raan näk we ye tak lɔn na looi kënë, ke yeen aluui Nhialic. Keek aabï käkkä looi tënë we, rin kuc kek Wä ku kuckë ɣa. Käkkä aaca lɛ̈k we, rin aköl bï kek käkkä looi, ka jälkë tak lɔn cï ɣɛn ye kaŋ lɛ̈k we.
Luɔi Wëi Nhialic
“Wëlkä aa kɛ̈c lɛ̈k we wäär tueŋ rin rëër ɣɛn kek we. Ku ëmën ɣɛn ala tënë raan cä tooc, ku aŋot cïn raan kamkun ɣa thiëëc, ‘Na yïïn lɔr dë?’ Ku ëmën cï ɣɛn ye lɛ̈k we, wek aacï puɔ̈th jiɛth. Wɛ̈t yic alɛ̈k we, aŋuɛ̈ɛ̈n tënë we lɔn jiël ɣɛn, rin na cä jiël ke raan kɔc kony acïï bï bɛ̈n tënë we. Ku na jäl ke yen aba la tuɔ̈c we. Ku na bïï, ka bï nyuɔ̈th kɔc pinynhom lɔn rɛɛc kek rin wɛ̈t adumuɔ̈ɔ̈m, ku rin wɛ̈t ciɛɛŋ path ku wɛ̈t luŋ Nhialic. Keek aa rɛc rin wɛ̈t adumuɔ̈ɔ̈m, rin këc kek ɣa gam, 10 rin wɛ̈t ciɛɛŋ path cï ladiɛ̈ tënë Wä nyuɔɔth, ku kë cïï wek ɣɛn bï bɛn tïŋ. 11 Ku keek aa rɛc rin luk, rin cï bɛ̈ny pinynhom tɛ̈n luɔ̈k wei.
12 “Ɣɛn ala käjuëc kɔ̈k ba lɛ̈k we, ku ëmën aril yic bäk ke muk wenhïïm. 13 Ku na bɔ̈ Wëi Nhialic yen ë yic, ka bï we nyuɔ̈th wël yith ëbën. Yeen acïï bï jam wɛ̈lke ë rot, ku käk ye piŋ aabï lɛ̈k we. 14 Yeen aba leec, rin bï yen këdiɛ̈n ba lueel lööm ku nyuth we. 15 Käk Wä ëbën aa käkkiɛ̈, ku ë yen acï ɣɛn ye lueel lɔn bï Wëi käk ba yiëk ye lööm, ku jɔl ke lɛ̈k we.
Rɛ̈ɛ̈c puɔ̈u ku miɛt puɔ̈u
16 “Aŋoot kaam thin nyɔɔt, ku wek aacïï ɣa bï tïŋ, ku na ben a kaam thin nyɔɔt ke we abï ɣɛn bɛn tïŋ.”
17 Go kɔc kɔ̈k kam kɔcken ye buɔɔth lueel, “Kënë wɛ̈tde yic yeŋö? Aye lɛ̈k ɣo, kaam thin-nyɔɔt ke week aacïï ɣa bï bɛn tïŋ, ku ben a kaam thin-nyɔɔt ku wek aabï ɣa tïŋ? Ku lueel aya, ‘Ee rin ler ɣɛn tënë Wä.’ ” 18 Gokë thiëc, “Kam thin-nyɔɔt kënë wɛ̈tde yic ako? Kë wïc bï lueel akucku!”
19 Go Jethu ŋic lɔn wïc kek ye bïk thiëëc, ku lëk ke, “Aca lueel, ‘Kam thin nyɔɔt ke wek aacïï ɣa bï tïŋ, ku na ben a kaam dɛ̈t ke wek aabï ɣa tïŋ.’ Ye wɛ̈t kënë yen yakë thiëëc kamkun? 20 Wɛ̈t yic alɛ̈k we, wek aabï dhiau ku dhuɔ̈ɔ̈rkë apɛi, ku kɔc pinynhom aabï puɔ̈th miɛt, ku wek aabï puɔ̈th rɛ̈ɛ̈c, ku rɛ̈ɛ̈c piändun abï wel tënë we bï ya miɛt puɔ̈u. 21 Na thiɔ̈k tik kek dhiëth ka rac puɔ̈u rin cï aköl reem ye ɣëët, ku na cï meth jäl dhiëëth ka arɛɛm wën acïï ben tak rin cï yen puɔ̈u miɛt, rin cï yen meth dhiëëth pinynhom. 22 Ku acït kënë tënë we aya, wek aa rɛc puɔ̈th ëmën, ku wek aabä bɛn tïŋ, ku wek aabï kuɛth miɛt ë puɔ̈u, kuat miɛt puɔ̈u cïn raan bï ye bɛn nyaai tënë we.
23 “Na la aköl kënë bɛ̈n ke wek aacïï ɣa bï bɛn thiëëc këdäŋ. Wɛ̈t yic alɛ̈k we, këriëëc ëbën bäk thiëëc ë riɛnkiɛ̈ abï Wä yiëk we. 24 Ɣet yaköl acïn kë cäk thiëëc ë riɛnkiɛ̈, thiëckë ku abäk yök, bï miɛt puɔ̈u dït tënë we.
25 “Käkkä aake ya lɛ̈k we waal, ku tɛ̈ cïï ɣɛn bï bɛn jam waal acï thiɔ̈k, ku ɣɛn abï ya jam tënë we wël la gɛi rin Wä. 26 Tɛ̈ le aköl kënë bɛ̈n, ke wek aabï Wä thiëëc ë riɛnkiɛ̈. Ku acä bï lɛ̈k we lɔn bï ɣɛn ya röök ë riɛnkun tënë Wä, 27 rin Wä anhiar we rin nhiɛɛr wek ɣa, ku rin cï wek ye gam lɔn ɣɛn a ɣa bɔ̈ tënë Nhialic. 28 Ɣɛn abɔ̈ tënë Wä ba bɛ̈n pinynhom, ku pinynhom aba puɔ̈l ku dhuɔ̈k tënë Wä.”
29 Go kɔcken ye buɔɔth lɛ̈k ye, “Tïŋ, yïn ajam gɛi ëmën ke yï cïï ben jam waal. 30 Acuk ŋic ëmën lɔn ŋic yïn këriëëc ëbën, ku yïn aacïï tït bï yï thiëëc, rin wɛ̈t kënë acuk ŋic lɔn bïï yïn tënë Nhialic.”
31 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r tënë ke, “Cäk jäl gam ëmën? 32 Piɛŋkë tɛ̈däŋ abï bɛ̈n, ku acï thiɔ̈k ayic, tɛ̈ bï wek wɛɛr bï ŋɛk ala panden, ku wek aabä nyääŋ piny ɣatök. Ku acie ɣɛn ɣatök rot, rin Wä arɛ̈ɛ̈r kek ɣa. 33 Wek aaca lɛ̈k kënë rin bäk aa tök kek ɣɛn, bäk dɔ̈ɔ̈r yök. Kɔc pinynhom aabï we jöör, ku dɛɛtkë wepuɔ̈th ɣɛn acïï kärɛc pinynhom lëu!”