17
Jethu arɔ̈ɔ̈k rin kɔcken ye buɔɔth
Nawën cï Jethu wëlkä thöl luɛl, ke ŋɛ̈ɛ̈r yenyin nhial ku lueel, “Wä, akɔ̈l acï ɣëët. Yiëk lɛc Wëndu ku bï Wëndu yï yiëk lɛc. Rin yïn acï bääny yiëk ye kɔc nhïïm ëbën, bï pïr akölriëëc ca gäm ye yiëk kɔc ëbën. Ku pïr akölriëëc akïn, bï kɔc yï ŋic lɔn yïn ë Nhialic la cök, ku ŋickë Jethu raan cï lɔc ku dɔc wäär ca tuɔ̈ɔ̈c pinynhom. Ɣɛn acï lɛcdu nyuɔɔth pinynhom, ku luɔi ca yiëk ɣa ba looi aca thääp. Wä, gäm ɣa lɛcdu yïnhom tɛ̈n ëmën, lɛc wäär rɛ̈ɛ̈r kamkua ɣok yï, wäthɛɛr ke piny këc cak.
“Yïn aca nyuɔɔth tënë kɔc ca yiëk ɣa pinynhom. Keek aake ye kacku, ku ë yïn acï ke gäm ɣa, ku keek aacï wɛ̈tdu gam. Ke ëmën aŋickë lɔn këriëëc ëbën ca yiëk ɣa abɔ̈ tënë yï. Wä ɣɛn acï wɛ̈t ca lɛ̈k ɣa lɛ̈k ke, gokë gam, ku aŋickë ayic yen lɔn bïï ɣɛn tënë yï, ku acïk gam lɔn cï yïn ɣa tooc.
“Ɣɛn ë röök ë riɛnken. Ɣɛn acie röök rin kɔc tɔ̈ pinynhom, ee rin kɔc ca yiëk ɣa rin ye kek kacku. 10 Käkkiɛ̈ ëbën aa käkku, ku lɛcdiɛ̈ aye nyuɔɔth keyiic. 11 Ku ëmën ɣɛn abɔ̈ tënë yï, ɣɛn acïï ben a raan rɛ̈ɛ̈r pinynhom, ku keek aatɔ̈ pinynhom. Wä dhëŋ, tit ke riɛl ë riɛnku, rin wäär ca yiëk ɣa, bïk aa tök cïmën ɣok ɣo yï. 12 Wäär rëër ɣɛn ke ke, aaca muk riɛl ë riɛnku, keek aaca ke tiit ku acïn töŋ cïï määr kamken. Arɛ̈k ke raan wäär yen bï dhiɛl määr ë rot, rin bï wɛ̈t cï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yenhom tiɛŋ.+ 13 Ku ëmën ɣɛn abɔ̈ tënë yï, ku käkkä aa ya lueel ɣa ŋoot pinynhom bï miɛt piändiɛ̈ rëër kepuɔ̈th ke dït alanden. 14 Ɣɛn acï wɛ̈t lɛ̈k ke, go kɔc pinynhom ke maan, rin cïï kek ye kɔc pinynhom tɛ̈n. Cïmën cïï ɣɛn ye raan pinynhom tɛ̈n aya. 15 Yïn acä bï thiëëc ba ke nyaai pinynhom, ku yïn aya thiëëc ba ke tiit jɔŋrac. 16 Keek aacie kɔc piiny tɛ̈n cïmën cïï ɣɛn raan piny tɛ̈n. 17 Mac ke wɛ̈t yic, rin wɛ̈tdu ë yic. 18 Keek aca ke tuɔɔc pinynhom cïmën cï yïn ɣa tuɔ̈ɔ̈c pinynhom. 19 Ɣɛn ë rot mac ë riɛnku, ku bïk röt mac aya wɛ̈t yic.
20 “Ɣɛn acïï rɔ̈ɔ̈k riɛnken röt, ɣɛn arɔ̈ɔ̈k aya rin kɔc bï gam rin piɔ̈ɔ̈cden. 21 Ɣɛn arɔ̈ɔ̈k rin bï kek aa tök. Wä, cɔl ke aaye tök ɣoyiic cïmën tɔ̈ yïn kek ɣa ku ɣɛn kek yï. Cɔl ke aaye tök rin bï kɔc pinynhom ye gam lɔn cï yïn ɣa tooc. 22 Ɣɛn acï lɛc ca yiëk ɣa, aca yiëk ke bïk aa tök cïmën ye ɣok tök. 23 Ɣɛn arɛ̈ɛ̈r keyiic cïmën rëër yïn ɣayic bïk aa tök ëbën, bï kɔc pinynhom ŋic lɔn cï yïn ɣa tooc, ku lɔn nhiɛɛr yïn ke cïmën nhiɛɛr yïn ɣa.
24 “Wä, keek aaca yiëk ɣa, ku awiëc bïk rëër tɛ̈ rëër ɣɛn thïn, bïk lɛcdiɛ̈ tïŋ, lɛc ca yiëk ɣa, rin nhiɛɛr yïn ɣa wäär këc piny guɔ cak. 25 Wä raan la cök, kɔc pinynhom aa kuc yï, ku yïn aŋiɛc, ku kɔckä aŋickë lɔn cï yïn ɣa tooc. 26 Yïn aca nyuɔɔth tënë ke, ku aba ŋot luɔɔi këya, rin bï nhiɛ̈rdu tënë ɣa tɔ̈ keyiic, ku ba tɔ̈u keyiic aya.”
+ 17:12 Wk 41:9; Jn 13:18