18
Jethu acï dɔm
(Mt 26:47-56; Mk 14:43-50; Lk 22:47-53)
Tɛ̈wën cï Jethu röök këya, ke jiël kek kɔcken ye buɔɔth ku teem wär cɔl Kidron. Ku gör ë tɔ̈ thïn tɛ̈ɛ̈në, go Jethu la thïn kek kɔcken ye buɔɔth. Ku Judath raan gɔɔny ye ë ŋic tɛ̈ cï yen la thïn, rin cï Jethu kaŋ rɔ̈m thïn kek kɔcken ye buɔɔth arak juëc. Go Judath la gör yic kek akut apuruuk, ku kɔc kɔ̈k luaŋ Nhialic tiit, cï kɔc käk Nhialic ku kɔc akut Parathï tuɔɔc thïn. Keek aake muk tɔɔŋ ku mermer, ku Jethu ë ŋic këriëëc ëbën bï rot looi tënë ye, go ke lor nhïïm ku thiëëc ke, “Yeŋa wiɛ̈ckë?”
Gokë bɛ̈ɛ̈r, “Ee Jethu raan Nadharet.” Go lueel, “Ee ɣɛn.” Ku Judath, raan gɔɔny ye ë tɔ̈ thïn ke ke. Kaam wën lëk Jethu ye ke, “Ee ɣɛn,” Ke riŋ ciëën kekɔ̈th ku wïïkkë piny. Go Jethu ke bɛn thiëëc, “Yeŋa wiɛ̈ckë?” Gokë lueel, “Ee Jethu raan Nadharet.”
Go Jethu lueel, “Aca lɛ̈k we wënthɛɛr lɔn ye yen ɣa. Na wiɛ̈ckë ɣa, ke we päl kɔckä bïk jäl.” Yeen acï jam këlä bï wɛ̈t cï kaŋ lueel ëlä rot tiɛɛŋ tɛ̈dë, “Wä, na cɔk a raan tökaliŋ kam kɔc ca yiëk ɣa, ka këc muɔ̈r.”
10 Ku Thaimon Pïtɛr ë muk pal. Go miëët bei ku tök alony raandït käk Nhialic ku teem yïnyden cuëc wei. Ku alony ë cɔl Malko. 11 Go Jethu lɛ̈k Pïtɛr, “Dhuɔ̈k paldu jɔkgɔde yic. Ye tak lɔn cï ɣɛn arɛɛm cï Wä yiëk ɣa bï guum.”+
Jethu acï ɣäth Anath nhom
12 Go akut apuruuk kek bänyden ku kɔc Itharel ke tït, Jethu dɔm ku derkë, 13 ku kɔŋkë ɣäth tënë Anath. Ku Anath ë ye wun tiŋ Kaipa, raandït käk Nhialic ye ruɔ̈ɔ̈n kënë. 14 Ee Kaipa yen ëcï ye kaŋ lɛ̈k kɔc Itharel lɔn ŋuɛ̈ɛ̈n yen bï raan tök thou rin kɔc.+
Pïtɛr ajɛi Jethu
(Mt 26:69-70; Mk 14:66-68; Lk 22:55-57)
15 Go Thaimon Pïtɛr kek raan dɛ̈t Jethu buɔɔth, ku raan Jethu buɔɔth kënë ë ŋic raandït käk Nhialic guɔ̈p apɛi, go la kal pan raandït käk Nhialic yic kek Jethu. 16 Ku dɔ̈ŋ Pïtɛr aɣeer kal thok. Go atuny wën ŋiɛ̈c kek raandït käk Nhialic dhuk aɣeer, ku jiɛɛm kek nyɛn tit kal thok, ku bïï Pïtɛr alɔŋthïn. 17 Go nyɛn tit kal thok Pïtɛr thiëëc, “Cïï ye raan tök kam kɔc mony kënë buɔɔth?” Go Pïtɛr bɛ̈ɛ̈r, “Ɣei, ɣɛn acie raande.” 18 Ku wiir ë tɔ̈ thïn, go aloony ku kɔc tït many cool took, ku kɛ̈ɛ̈ckë many wën lɔ̈ɔ̈m bïk ɣɔ̈c. Go Pïtɛr la ku kɛ̈ɛ̈c ke ke bï ɣɔ̈c aya.
Jethu aluk raandït käk Nhialic nhom
(Mt 26:59-66; Mk 14:55-64; Lk 22:66-71)
19 Go raandït käk Nhialic Jethu thiëëc rin wɛ̈t kɔcken ye buɔɔth, ku rin wɛ̈t piɔ̈ɔ̈cde. 20 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Ɣɛn ë cool jam akölaköl tënë raan ëbën kɔc nhïïm, ku piɔ̈ɔ̈cdiɛ̈ ëbën aya looi tɛ̈n amat ku luaŋ Nhialic tɛ̈ ye kɔc Itharel guëër thïn. Ku ɣɛn acïn kë ca kaŋ lueel ke muɔɔny. 21 Ku yeŋö thiëëc yïn ɣa? Thiëc kɔc cï wɛ̈lkiɛ̈ piŋ. Thiëc ke wël ca lɛ̈k ke, rin aa ŋic wël ca lueel.”
22 Tɛ̈wën cï Jethu jam këlä, go raan tök kam kɔc tït ke kääc thïn buɔ̈ɔ̈k nyin ku lueel, “Cïï riɔ̈c ba jam këlä tënë raandït käk Nhialic?”
23 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r tënë ye, “Na ca kuɔ̈c jam, ke lɛ̈k kɔc tɛ̈ cï ɣɛn kuɔ̈c jiɛɛm thïn. Ku na ye yic yen ca lueel, ke yeŋö mɛŋ yïn ɣa?”
24 Go Anath tuɔɔc tënë Kaipa raandït käk Nhialic, ke ŋot dɛr cin.
Pïtɛr acï Jethu bɛn jai
(Mt 26:71-75; Mk 14:69-72; Lk 22:58-62)
25 Pïtɛr ë ŋot kääc tɛ̈wën ke ɣɔ̈c mac. Go kɔc kɔ̈k lueel tënë ye, “Cïï ye raan tök kam abiöth ë mony kënë?” Go Pïtɛr jai ku lueel, “Ɣei, ɣɛn acie raande.” 26 Go muɔny tök kam aloony raandït käk Nhialic, ruääi kek raan wën cï Pïtɛr tɔ̈k yïc wei, jam ku thiëëc, “Kɛ̈c yï tïŋ kek ye gör yic?” 27 Go Pïtɛr bɛn jai, ku kiu thɔn ajïth nyin yic.
Kɔc Itharel aacï Jethu gaany tënë Pilato
(Mt 27:1-2, 11-14; Mk 15:1-5; Lk 23:1-5)
28 Gokë Jethu thɛl wei pan Kaipa ku ɣɛ̈thkë pan bɛ̈nydït Roma, Pilato. Ku piny ë ye nhiäknhiäk dur yic. Go kɔc Itharel cïï la alɔŋthïn pan bɛ̈nydït, ku bïk röt tiit ajuɛ̈ɛ̈c rin cï yai thiɔ̈k, ku bïk miëth Yan Ayum cïn yic luɔu cam. 29 Go Pilato la aɣeer tënë ke ku thiëëc ke, “Ye awäc ŋö cäk yök ye mony kënë guɔ̈p?”
30 Gokë bɛ̈ɛ̈r, “Na cïn awuɔ̈c cï looi ŋuɔ̈t akëcku bɛ̈ɛ̈i tënë yï.”
31 Go Pilato lɛ̈k ke, “Week gup lɔ̈mkë ku luɔikë luk kë cït löŋ ciɛɛŋ pandun.”
Go kɔc Itharel bɛ̈ɛ̈r, “Akëc puɔ̈l tënë ɣo buk raan tɛ̈m thou.” 32 Kënë acï rot looi bï wɛ̈t cï Jethu lueel rot tiɛɛŋ tɛ̈de, wën lueel yen kuat thon bï yen thou.+
33 Go Pilato dhuk kal yic ku cɔɔl Jethu ku thiëëc, “Ye yïn Bɛ̈nyŋaknhom kɔc Itharel?”
34 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Wɛ̈t kënë ye wɛ̈tdu aye kɔc kɔ̈k kek cï ye lɛ̈k yï ë riɛnkiɛ̈?”
35 Go Pilato bɛ̈ɛ̈r, “Ye tak lɔn ye ɣɛn raan Itharel? Aa kacku guɔ̈p kek kɔcken dït käk Nhialic, kek aa bïï yï tënë ɣa. Yeŋö ca looi?”
36 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Bäänydiɛ̈ acie bääny pinynhom. Na bäänydiɛ̈ ye kën pinynhom, ŋuɔ̈t kackiɛ̈ aacï thɔ̈r bï ɣɛn cïï tɛ̈ɛ̈u kɔc Itharel cin. Acie këya, bäänydiɛ̈ acie kën pinynhom tɛ̈n.”
37 Go Pilato bɛn thiëëc, “Yïïn, ye bɛ̈nyŋaknhom?” Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Aye lueel lɔn ye ɣɛn bɛ̈nyŋaknhom. Ɣɛn acï dhiëëth ku ɣɛn acï bɛ̈n pinynhom rin wɛ̈t töŋ kënë, ba jam wɛ̈t yic. Ku kuat raan cï yic ŋic ë wɛ̈tdiɛ̈ piŋ.”
38 Go Pilato thiëëc, “Ku yic ye kën ŋö?” Ku ben dhuk aɣeer tënë kɔc Itharel ku lëk ke, “Acïn awuɔ̈c ca lëu ba yök yeguɔ̈p bï ye luɔ̈k wei. 39 Ku yeen ë wɛ̈t piändun ba raan töŋ cï mac lony rin Yan Ayum cïn yic luɔu. Wiɛ̈ckë ba Bɛ̈nyŋaknhom kɔc Itharel luɔ̈ny we?”
40 Gokë dhuɔ̈k ye ke loi kiɛɛu, “Acie këya! Acie yen wïcku. Barabath yen awïcku.” Ku Barabath ë ye cuär kɔc rum.
+ 18:11 Mt 26:39; Mk 14:36; Lk 22:42 + 18:14 Jn 11:49-50 + 18:32 Jn 3:14; 12:32