19
Jethu acï tɛ̈m thou
(Mt 27:15-31; Mk 15:6-20; Lk 23:13-25)
Go Pilato Jethu dɔm ku cɔl athat. Ku jɔl apuruuk kër thii tim la kuɔɔth riic yiic ku ŋɛk kek yenhom, ku tɛ̈ɛ̈ukë alanh mathiäŋ yekɔ̈u, ku bïkkë tënë ye ku luelkë, “Madho, Bɛ̈nyŋaknhom, Bɛ̈ny kɔc Itharel,” ku maŋkë nyin.
Go Pilato bɛn dhuk aɣeer ku lëk kɔc wën cï kenhïïm kut, “Yeen aba thɛ̈l aɣeer tënë we tɛ̈në, ku bäk tïŋ lɔn cïn yen tɛ̈ bï ɣɛn awuɔ̈c yök yeguɔ̈p ba luɔ̈k wei.” Këya, go Jethu bɛ̈n aɣeer ke ceŋ ŋakŋak cï looi kuɔɔth ku alanh mathiäŋ yekɔ̈u. Ku lueel Pilato tënë ke, “Yen kïn, yen raan!”
Nawën tïŋkë, ke kɔc käk Nhialic ku kɔc tït kiu ku luelkë, “Piäät tim cï rïïu kɔ̈u.” Go Pilato lɛ̈k ke, “Damkë kek we bäk piäät tim cï rïïu kɔ̈u, ɣɛn akëc awuɔ̈c yök yeguɔ̈p.”
Gokë wɛ̈t dhuk, “Ɣok aa la löŋ ciɛɛŋda ye lueel lɔn dhil ye nɔ̈k, rin acï lueel lɔn ye yen Wën Nhialic.”
Nawën piŋ Pilato wɛ̈t kënë, ke riɔ̈c apɛi. Ku dhuk kal yic ku thiëëc Jethu, “Yïïn bäär tɛ̈nɛn?” Go Jethu biɛt ku cïï bëër thok acïn. 10 Go Pilato lɛ̈k ye, “Cïï wïc ba jam kek ɣa? Tak yïnhom lɔn nadë ke ɣɛn ala riɛl ba yï puɔ̈l, ku ɣɛn ala riɛl aya ba yï cɔl apiëët tim cï rïïu kɔ̈u.”
11 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Yïn ala riɛl tënë ɣa rin cï Nhialic ye yiëk yï, ku ë yen ale raan cä tääu yïcin guɔ̈p awuɔ̈c rac apɛi.”
12 Nawën piŋ Pilato wëlkä, ke wïc apɛi bï dhël yök bï yen Jethu puɔ̈l. Go kɔc Itharel kiu tënë ye ku luelkë, “Tɛ̈ lony yïn ye ka ye nyooth lɔn cïï yïn määth kek Bɛ̈nyŋaknhom. Kuat raan rot looi bï ya bɛ̈nyŋaknhom, ee raan ater Bɛ̈nydan ŋaknhom.”
13 Nawën piŋ Pilato ë wëlkä, ke thel Jethu aɣeer ku nyuuc thöny luk tɔ̈ laar cɔl, “Piny cï guiir kuɔ̈r,” Ku ë cɔl Gabata thoŋ kɔc Itharel. 14 Ku aköl kënë yen aköl guiir kɔc röt rin Yan Ayum cïn yic luɔu. Nawën tɛ̈cït akɔ̈l ciɛl yic, ke lëk Pilato kɔc Itharel, “Bɛ̈nydun ŋaknhom akïn!”
15 Gokë kiu tënë ye, “Näk! Näk! Piäät tim cï rïïu kɔ̈u!” Go Pilato ke thiëëc, “Wiɛ̈ckë ba Bɛ̈nydun ŋaknhom piäät tim cï rïïu kɔ̈u?”
Go kɔc käk Nhialic bɛ̈ɛ̈r, “Bänyda ë tök, ee bɛ̈nyŋaknhom Roma!”
16 Go Pilato ke yiëk Jethu bïk la piäät tim cï rïïu kɔ̈u.
Jethu acï piäät tim cï rïïu kɔ̈u
(Mt 27:32-44; Mk 15:21-32; Lk 23:26-43)
Gokë Jethu dɔm. 17 Ku ler aɣeer ke ket timden cï rïïu, ke jiël geeu bï la tɛ̈ cɔl Golgotha. (Ku wɛ̈tde yic, gɔn la gueŋ-ŋeŋ cït apen nhom raan.) 18 Ku jɔlkë piäät tim cï rïïu kɔ̈u. Ku piɛ̈ɛ̈tkë kɔc karou aya tiim cï rïïu kɔ̈ɔ̈th, raan tök lɔŋ cuëc ku raan dɛ̈t lɔŋ cam. Ku Jethu ciɛl kamken. 19 Go Pilato awuɔ̈c gɔ̈t bï tääu tim cï rïïu nhom. Ku kën cï gɔ̈t akïn, “JETHU RAAN NADHARET, BƐNYŊAKNHOM ITHAREL. 20 Ku kɔc juëc aake cï kënë kueen, rin tɛ̈n cï Jethu piäät tim cï rïïu kɔ̈u thïn, acïï mec ke gɛu. Ku wɛ̈t ëcï gɔ̈t thoŋ kɔc Itharel ku thoŋ kɔc Roma ku thoŋ Gïrïk. 21 Go kɔcdït käk Nhialic Itharel lɛ̈k Pilato, “Duk ye gɔ̈t, ‘Bɛ̈nyŋaknhom kɔc Itharel,’ aŋuɛ̈ɛ̈n ba gɔ̈t, ‘Acï mony kënë lueel, ɣɛn ë bɛ̈nyŋaknhom kɔc Itharel.’ ”
22 Go Pilato bɛ̈ɛ̈r, “Kë ca gɔ̈t arɛ̈ɛ̈r ke ca gɔ̈t.”
23 Nawën cï apuruuk Jethu piäät tim cï rïïu kɔ̈u, ke löm aläthke ku tekkë keyiic ŋuan, abaŋ tök tënë apuruɔ̈k tök. Ku lömkë alanh kɔ̈u aya cï kɔɔc këdiɛ̈t tök, jɔɔk yeyeth ɣet piny. 24 Ku luelkë kamken, “Dukku tem kɔ̈u, cuɛtku gɛk buk tïŋ bï lööny tënë ŋa.” Kënë acï rot looi bï wɛ̈t cï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic rot tiɛɛŋ tɛ̈de,
“Keek aacï aläthkiɛ̈ tek kamken, ku cuɛtkë gɛk rin alanhdiɛ̈n kɔ̈u.”+
Kënë yen acï apuruuk looi ayic.
25 Ku tɛ̈thiɔ̈k kek tim cï rïïu Jethu, diäär aake kääc thïn, man ku nyankën ë man, Maria tiŋ Klopath ku Maria Magdalena. 26 Nawën tïŋ Jethu man ku raan ye buɔɔth nhiɛɛr ke kääc aya ë tɛ̈ɛ̈n, ke lëk man, “Tik manhdu akïn.”
27 Ku ben lɛ̈k raan ye buɔɔth wën, “Moor akïn.” Ku yaköl guɔ̈p ke wïc raan ye buɔɔth awën piny paande.
Jethu acï thou ayic
28 Nawën ŋic Jethu lɔn cï këriëëc ëbën thääp, ke lueel bï wɛ̈t cï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic rot tiɛɛŋ, “Ɣɛn anɛ̈k rou.”+
29 Ku töny cï thiäŋ muɔ̈n wac ë tɔ̈ thïn, gokë alath luɔ̈t mɔ̈u yic, ku tɛ̈ɛ̈ukë wai thok, ku ɣɔɔkkë yethok. 30 Nawën cï Jethu muɔ̈n wac jooc ke lueel, “Wɛ̈t acï thääp.” Ku gut yenhom piny ku thou.
Jethu acï gut puɔ̈u
31 Go kɔc Itharel Pilato thiëëc bï ke puɔ̈l bïk kɔc cï piäät tiim cï rïïu kɔ̈th dhoŋ kuɔ̈l, ku nyɛɛikë guäpken tiim cï rïïu kɔ̈th. Ku ë loikë këlä rin ye yen aköl niɛ̈n Dhiëc, ku acïk ye wïc bï guäpken rëër tiim cï rïïu kɔ̈th aköl niɛ̈n Dätem, rin yen aköl yandït apɛi. 32 Go apuruuk la ku dhoŋkë kuɔ̈l raan tök ku kuɔ̈l raan dɛ̈t, ë kɔc cï piäät tiim cï rïïu kɔ̈th kek Jethu. 33 Nawën bïkkë tënë Jethu, ke tïŋkë lɔn cï yen thou ku cïk ben dhoŋ kuɔ̈l. 34 Go apuruɔ̈ŋ tök Jethu gut puɔ̈u tɔŋ, go riɛm ku pïu kuër nyin yic. 35 Ku raan cï kënë tïŋ acï lueel rin bï wek ye gam aya. Wɛ̈t cï lueel ë yic, ku yeen aŋic lɔn ye yen wɛ̈t yic yen lueel. 36 Kënë acï rot looi bï wɛ̈t cï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic rot tiɛɛŋ, “Acïn yuɔɔmden bï dhoŋ.”+ 37 Ku ben lueel tɛ̈dɛ̈t athör yic ëlä, “Ku aabï daai raan yen cïk gut.”+
Jethu acï thiɔ̈k
38 Nawën ë kënë cök ciëën, ke Jothep raan gen Arimatheo bɔ̈ tënë Pilato ku thiëëc bï guɔ̈p Jethu nyaai. (Jothep ë ye raan Jethu buɔɔth cï gam, ku aye moony rin riɔ̈ɔ̈c yen bäny Itharel.) Go Pilato lɛ̈k ye lɔn cï guɔ̈p puɔ̈l tënë ye. Go Jothep la ku le nyaai. 39 Go Nikodemo, raan wäär cï kaŋ la tënë Jethu wakɔ̈u, rot mät Jothep ku ë muk miök ŋïr cɔl mira cï liääp wäl dɛ̈t cɔl aloe.+ 40 Go röör wën karou guɔ̈p Jethu lööm ku derkë kɔ̈u alath ke cï wäl ŋïr tääu thïn, rin kënë yen ë tɛ̈ ye kɔc Itharel guiër guɔ̈p raan cï thou bï jäl thiɔ̈k. 41 Ku tɛ̈wën cï Jethu nɔ̈k thïn gör ë tɔ̈ thïn, ku raŋ yam ë tɔ̈ gör yic, ku ë cïn raan cï kaŋ thiɔ̈k thïn. 42 Ku rin bï yen aköl yan kɔc Itharel nhiäk, ku rin thiɔ̈k raŋ aya, gokë guɔ̈p Jethu tɔ̈ɔ̈u thïn.
+ 19:24 Wk 22:18 + 19:28 Wk 69:21; 22:15 + 19:36 B.bei 12:46; Kn 9:12; Wk 34:20 + 19:37 Dhäk 12:10; Ny 1:7 + 19:39 Jn 3:1-2