10
Atuuc kathiäär ku rou
(Mk 3:13-19; Lk 6:12-16)
Go Jethu kɔcken ye buɔɔth kathiäär ku rou cɔɔl, ku yïk ke riɛl bï kek jakrɛc aa cuɔp wei, ku konykë kɔc tuany bïk pial. Rin kɔc ke cï kuany aa kïk. Thaimon, cï Jethu bɛ̈n cäk ke cɔl Pïtɛr. Ku wämënh Andria ku wɛ̈ɛ̈t Dhubedï, Jemith ku Joon. Pilipo ku Bartholomeo. Thomath ku Matheo raan ajuër kut. Jemith Alpawuth, Thadawuth, Thaimon (raan la puɔ̈u ater) ku jɔl a Judath Ithkariöt raan wäär cï Jethu bɛ̈n luɔm bï dɔm.
Luɔi Atuuc kathiäär ku rou
(Mk 6:7-13; Lk 9:1-6)
Keek kathiäär ku rou aake cï Jethu tooc ku yöök ke ëlä, “Duɔ̈kkë bɛ̈ɛ̈i kɔc cie kɔc Itharel kɛ̈c yiic, ku duɔ̈kkë la gɛɛth Thamaria yiic. Lakkë tënë kɔc Itharel kuc Wɛ̈t Puɔth Yam Nhialic. Tɛ̈ le wek ke lɛ̈kkë ke, ‘Lɔn cï bääny Nhialic thiɔ̈k!’+ Kuɔnykë kɔc tuany bïk pial, ku calkë kɔc cï thou aa ben pïr, ku calkë kɔc la gup tuet aa dem, ku cuɔpkë jakrɛc wei kɔc gup. Duɔ̈kkë röt cɔl aye riɔp tɛ̈ looi wek käkkä, rin riɛl ye wek ke looi ë cäk ɣɔc. Duɔ̈kkë muk wëëu ku duɔ̈kkë muk jɔkgɔɔ ye wek lim mïïth dhël yic. 10 Muɔ̈kkë alɛ̈th ku war cɛŋkë kepɛ̈c, ku wai tök ë path. Rin raan ë luɔi aye gäm këden cï yen luui.+
11 “Kuat gɛu, ayï pan ye wek la thïn, yakë thiëc raan puɔth bï we lor, ku rɛ̈ɛ̈rkë kek ye ɣet aköl bï wek jäl. 12 Tɛ̈ ye wek la bɛ̈ɛ̈i yiic, yakë kɔc kaŋ tïŋ lɔn bï kek we lor ku nyuuckë we. 13 Ku na lor kɔc baai we, ke we rɛ̈ɛ̈r ku nyuɔ̈thkë ke Wɛ̈t Puɔth Yam, ku na cïk nyïn la we, ka cïn wɛ̈t lɛ̈kkë ke. 14 Ku na cïï kɔc baai, ayï kɔc gɛu we lor ku piŋkë wɛ̈t ciɛth wek, ke we jiël ku tɛŋkë wecök.+ 15 Ku wek aa lɛ̈k kënë! Aköl luŋdït, Nhialic abï kɔc rɛc pan Thodom ku Gomora ŋuään tënë ë kɔckä!+
Acï Jethu lɛ̈k atuɔ̈ɔ̈cke lɔn bï kek gum
(Mk 13:9-13; Lk 21:12-17)
16 “Piɛŋkë kënë! Wek aa tuɔɔc bɛ̈ɛ̈i yiic cïmën amɛ̈l la gal yiic. Këya, cɔ̈kkë wepuɔ̈th ku luɔikë röt bäk aa kɔc path ŋic käŋ, ŋic luui.+ 17 Ku alɛ̈k we aya bäk ŋic lɔn bï we aa dɔm ku ɣɛ̈th we luk yic, ku thatkë we tɛ̈den amat. 18 Ku wek aabï kɔ̈ɔ̈c bäny nhïïm ë riɛnkiɛ̈, bäk Wɛ̈t Puɔth Yam lɛ̈k ke ku kɔc cie kɔc Itharel. 19 Ku tɛ̈ ɣɛ̈th kek we luk yic, duɔ̈kkë diɛɛr tɛ̈ bï wek la jiɛɛm thïn, rin wɛ̈t bäk lueel abï guɔ bɛ̈n wenhïïm tɛ̈ jiɛɛm wek. 20 Rin wël bäk lueel aacie wɛ̈lkun, aabï bɛ̈n tënë Wëi Nhialic yen bï jam wegup.+
21 “Raan kek wämënh aabï röt gaany bïk röt cɔl aa näk, ku wärken mïth aabï miɛ̈thken luɔm, ku mïth aabï kɔc ke dhiëth ke luɔm bïk ke cɔl aa näk.+ 22 Kɔc ëbën aabï we maan riɛnkiɛ̈. Ku raan bï yepuɔ̈u dɛɛt ɣet tɛ̈ bï yen thou, abï pïr akölriëëc ëbën.+ 23 Na wïckë bïk we nɔ̈k gen cï wek la thïn, ke we riŋ gen dɛ̈t. Ku na näkkë we ë gen kënë aya, ke we riŋ gen dɛ̈ɛ̈të. Alɛ̈k we ayic, wek acï luɔidun bï thöl pan Itharel, ke Manh Raan këc bɛ̈n.
24 “Acïn manh piööc wär raan piööc ye, ku acïn alony dït tënë bänyde.+ 25 Këya, apath bï raan biöth ciɛ̈t raanden ë piööc, ku alony kecït bänyde. Na ye wun baai cɔɔl ke Beldhebul bɛ̈ny jakrɛc, ke kacke bï cɔɔl rin yïndë!+
Duɔ̈kkë riɔ̈c
(Lk 12:2-7)
26 “Këya, duɔ̈kkë riɔ̈c ke. Rin käk ye moony ëmën aa ŋot ke bï ŋic aköldä, rin acïn kë ye thiaan bï cïï ŋic.+ 27 Yakë käk ya lɛ̈k we ë röt lueel kɔc nhïïm ëbën ke cïn riɔ̈ɔ̈c, ku luɛlkë käk ye ŋääi weyïth, bï kɔc kɔ̈k ke piŋ aya. 28 Duɔ̈kkë riɔ̈c kɔc we nɔ̈k, wɛ̈ikun aa liu kecin. Aŋuɛ̈ɛ̈n bäk riɔ̈ɔ̈c ë Nhialic, yen la riɛl we cɔl apïr pinynhom ku kony wɛ̈iku ë pan mac aköldä. 29 Acïn këthiin koor lëu bï määr ke kuc Wuur tɔ̈ nhial. Na cɔk ajïnh thin koor tɔ̈ baai ka ŋic. 30 Ku week aya, na cɔk a këthiin tɔ̈ wegup cïmën nhïm tɔ̈ wenhïïm, ka ŋic Wuur tɔ̈ nhial. 31 Këya, duɔ̈kkë riɔ̈c, wek aa wär käkkä ëbën!
32 “Na ye raan wɛ̈tdiɛ̈ piɔ̈ɔ̈c ku cïï guɔ̈p riɔ̈c, ke ɣɛn acïï guɔ̈p riɔ̈c ye ë Wä nhom nhial. 33 Ku na ye raan jɛi ɣa kɔc nhïïm lɔn cïï yen ye raandiɛ̈, ka ba jai aya ë Wä nhom nhial.+
34 “Duɔ̈kkë ye tak lɔn cï ɣɛn bɛ̈n ba dɔ̈ɔ̈r bɛ̈n looi pinynhom. Ɣɛn akëc bɛ̈n ba käŋ bɛ̈n cɔl aa puɔl yiic, ee gum bï raan ëbën gum. 35 Rin ɣɛn acï bɛ̈n ba meth kek wun, ku nya kek man cɔl aman röt, ku man athiëëk kek tiŋ wënde aabï röt maan aya, 36 kɔc bï raan aa maan aa kɔcken rɛ̈ɛ̈r kek ye baai.+
37 “Raan ye nhiaar bï aa kɔc ke dhiëth ye kek nhiɛɛr apɛi tënë ɣa, ka cie raandiɛ̈, ku na ye raan miɛ̈thke nhiaar apɛi tënë ɣa, ka cie raandiɛ̈ aya. 38 Raan cie kärac ye guum wɛ̈tdiɛ̈ ku looi wɛ̈tdiɛ̈ acie raandiɛ̈.+ 39 Raan ye wïc bï wɛ̈ike ŋiɛc muk pinynhom ë tɛ̈n, acïï pïr aköldä bï yök, ku raan bï gum ë wɛ̈tdiɛ̈, abï pïr akölriëëc ëbën yök.+
40 “Raan we lor ë ɣɛn aye lor, ku kɔc ɣa lor, ee Wä raan toc ɣa yen ayekë lor. 41 Raan atuɔ̈nydiɛ̈ lor rin ŋic yen ye lɔn ë yen atuɔ̈nydiɛ̈, abï la abak ariöp bï yiëk atuuc yiic.+ 42 Muɔ̈kkë kënë na gɛm raan pïu col nyïn ë path tënë raan thiin koor kam kɔc ɣa buɔɔth, rin ye yen raan ɣa buɔɔth, ka bä ariɔ̈pde dhiɛl yök.”
+ 10:7 Lk 10:4-12 + 10:10 1Kor 9:14; 1Tim 5:18 + 10:14 Luɔi 13:51 + 10:15 Mt 11:24; Cäk 19:24-28 + 10:16 Lk 10:3 + 10:20 Mk 13:9-11; Lk 12:11-12; 21:12-15 + 10:21 Mk 13:12; Lk 21:16 + 10:22 Mt 24:9, 13; Mk 13:13; Lk 21:17 + 10:24 Lk 6:40; Jn 13:16; 15:20 + 10:25 Mt 9:34; 12:24; Mk 3:22; Lk 11:15 + 10:26 Mk 4:22; Lk 8:17 + 10:33 2Tim 2:12 + 10:36 Mai 7:6 + 10:38 Mt 16:24; Mk 8:34; Lk 9:23 + 10:39 Mt 16:25; Mk 8:35; Lk 9:24; 17:33; Jn 12:25 + 10:41 Mk 9:37; Lk 9:48; 10:16; Jn 13:20