11
Joon acï kɔc tuɔɔc tënë Jethu
(Lk 7:18-35)
Wën cï Jethu wëlkä jal lɛ̈k kɔcken ye buɔɔth kathiäär ku rou, ke jiël ë tɛ̈n bï la piööc ku le kɔc lɛ̈k gɛɛth Galilia yiic.
Ee nïnkä, tɛ̈wën tɔ̈ Joon raan kɔc muɔɔc nhïïm ɣööt ke mac, ke piŋ käk looi Jethu. Go kɔc abɛ̈k, kɔcken ye buɔɔth tuɔɔc tënë ye bïk la thiëëc wɛ̈t kënë. “Ye yïn raan yï bï bɛ̈n, aye raan dɛ̈t yen buk tiit?”
Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Dhuɔ̈kkë ku lɛ̈kkë Joon, käk cäk piŋ ku käk cäk tïŋ. Cɔr acï bɛn daai ku aduany acï ya cath. Ku kɔc cï tuet aacï tuet jäl kegup. Ku miŋ acï ya piŋ ku kɔc cï thou aacï röt jɔt. Ku Wɛ̈t Puɔth Yam Nhialic alëk kɔc ŋɔ̈ŋ nyïn.+ Raan mit guɔ̈p ë raan cie puɔ̈u ë rou wɛ̈tdiɛ̈ yic!”
Kaam wën jiël atuuc Joon, ke Jethu jam ku tët kɔc Joon, “Ye raan yïndë yen cï wek la ror cïï ceŋ bäk la tïŋ? Ye raan puɔl yic ye wel nhom ë path cïmën ye yom aruɔ̈ɔ̈r wel nhom? Acie tɛ̈de, acie yen kënë ler wek. Ye raan yïndë yen lak tïŋ? Ye mony ceŋ alɛ̈th path? Aŋot cie tɛ̈de, kɔc ceŋ alɛ̈th dhëŋ aa kɔc tɔ̈ bɛ̈ɛ̈i bäny yiic! Na cie këya, ke yeŋö yen ler wek? Ye raan käk Nhialic tïŋ? Ee yic, ku alɛ̈k we, yeen adït tënë raan käk Nhialic tïŋ. 10 Yen Joon, yen ë raan cï wël gɔ̈t ë riɛnke thɛɛr ëlä, ‘Ɣɛn abä atuɔ̈nydiɛ̈ tuɔɔc yïnhom tueŋ, ku yeen abï dhël la guiir tënë yï.’+
11 “Ku wek aba lɛ̈k yiny kënë, Joon raan kɔc muɔɔc nhïïm aril, acïn raan kuat kɔc cï dhiëëth pinynhom dït tënë Joon. Ku raan koor bääny Nhialic yic adït tënë ye. 12 Tɛ̈wäär piööc Joon raan kɔc muɔɔc nhïïm agut cït akölë, bääny Nhialic ala tueŋ, ku aye kɔc rɛc kɔ̈k la riɛl them bïk dhuɔ̈k ciëën. 13 Rin löŋ Mothith, ku kɔc ke käk Nhialic tïŋ ëbën agut tɛ̈ ɣëët yen Joon, aake ye jam rin bääny Nhialic,+ 14 ku na tɔ̈u wepuɔ̈th bäk wɛ̈tdiɛ̈ gam, ke yen Joon yen ë Elija wäär cï bɛ̈nde lɛ̈k thäi.+ 15 Piɛŋkë tɛ̈ le wek yïth!
16 “Yeŋö ba thɔ̈ŋ kek riëëc akölë? Aa cït mïth cï kenhïïm mat laar yic leŋ kegup, ye lueel ëlä,
17 ‘Ɣok aacï waak pɛth ye keek ket tɛ̈ looi ruääi ket,
ku wek aa këc dier!
Ku ɣok aacï käk ye keek looi thuɔɔu yic thɔ̈ɔ̈ŋ,
ku wek aa këc dhiau!’
18 “Rin Joon acï tuɔ̈l ku ëcie bɛ̈ɛ̈i kuany yiic ke mïth ku dëk, go raan ëbën lueel, ‘Joon ala guɔ̈p jɔŋrac!’ 19 Nawën bɔ̈ Manh Raan ku ye mïth ke kɔc ku dëk ke ke, gokë lueel, ‘Tiɛ̈ŋkë mony kënë! Yeen akok ku a dɛk määu, ku amääth kek kɔc ajuër kut ku kɔc la gup adumuɔ̈ɔ̈m!’ Ku luɔi puɔth Nhialic ë rot nyuɔɔth käk ya looi yiic.”
Gɛɛth këc luɔi kärɛc puɔ̈l thïn
(Lk 10:13-15)
20 Tɛ̈wën, go Jethu puɔ̈u dak ku nyieeny kɔc gɛɛth cï yen käjuëc jäŋ gɔ̈i looi thïn, rin këc kek luɔi kärɛc puɔ̈l. 21 “Wek kɔc gen Koradhin! Ku Bethaida! Wek aa tiit kärac apɛi, rin käjuëc jäŋ gɔ̈i cäk tïŋ cï looi gɛɛthkun yiic, ku ke cï looi Tire ku Thidon gɛɛth wäär ceŋ kɔc rɛc, ŋuɔ̈t kɔc ë gɛɛthkä aacï kepuɔ̈th dhuɔ̈k ciëën thɛɛr ku pälkë luɔi kärac!+ 22 Ku wek aa lɛ̈k kënë, aköl luŋdït, Nhialic abï kɔc Tire ku Thidon ŋuään! 23 Ku wek kɔc gen Kapernaum! Yakë tak lɔn bï we jat nhial? Wek abï cuat pan mac. Rin käk jäŋ gɔ̈i cï looi wenyïn cäk ke tïŋ, ku ke cï looi Thodom, ŋuɔ̈t acïn kë cie rac agut ëmën!+ 24 Ku abɛn lɛ̈k we, käŋ aacïï yiic bï riɛl apɛi tënë ke aköl luŋdït, cïmën tɛ̈ bï kek yiic ril thïn tënë we!”+
Bäk tënë ɣa bäk bɛ̈n lɔ̈ŋ
(Lk 10:21-22)
25 Ku ë tɛ̈n awën ke lueel Jethu, “Wä, Bɛ̈ny nhial ku piny! Yïn alɛɛc rin cï yïn käk ca thiaan tënë kɔc ŋic käŋ cï piöc, nyuɔ̈th kɔc kor këc piöc. 26 Ee yic Wä, yen ë kën yï yuum puɔ̈u.
27 “Këriëëc ëbën acï Wä gäm ɣa. Ku acïn raan ŋic Wënde, ee Wun ë rot, cïmën cïn yen raan ŋic Wun, ee Wënde ku kɔc cï Wënde lɔc bïk ŋic.+
28 “Bäk tënë ɣa ëbën, wek kɔc cï jɔ̈t yiëth käthiek bäk ke ɣääc, wek aba cɔl alɔ̈ŋ. 29 Gamkë piɔ̈ɔ̈cdiɛ̈ bäk yith ŋic, rin ɣɛn acïï la ruathruath, ɣɛn alir puɔ̈u, ku wek aabï wɛ̈ikun pïr.+ 30 Rin piɔ̈ɔ̈cdiɛ̈ acïï ril, apuɔl yic.”
+ 11:5 Ith 35:5-6; 61:1 + 11:10 Mal 3:1 + 11:13 Lk 16:16 + 11:14 Mal 4:5; Mt 17:10-13; Mk 9:11-13 + 11:21 Ith 23:1-18; Edhe 26:1–28:26; Juel 3:4-8; Amo 1:9-10; Dhäk 9:2-4 + 11:23 Ith 14:13-15; Cäk 19:24-28 + 11:24 Mt 10:15; Lk 10:12 + 11:27 Jn 3:35; 1:18; 10:15 + 11:29 Jer 6:16