15
Jethu acï ciɛɛŋ kɔ̈k wärkuan dït dhɔ̈l yic
(Mk 7:1-13)
Go Parathï ku kɔc piööc ë ciɛɛŋ kɔc Itharel bɔ̈ Jeruthalem la tënë Jethu ku thiëckë, “Yeŋö ye kɔckun yï buɔɔth ciɛɛŋ thɛɛr wärkuan dït dhɔ̈l yic? Keek aacie kecin ë lɔɔk tueŋ tɛ̈ mïth kek!”
Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Ku yeŋö ye wek kuec löŋ ë Nhialic, ku yakë buɔɔth yic ë ciɛɛŋdun thɛɛr? Rin acï Nhialic lueel, ‘Thek wuur ku moor, ku raan wun ku man jääm guɔ̈p kärɛc ka dhil nɔ̈k bï thou.’+ Ku ayakë lueel aya lɔn na la raan kën bï yen wun ku man kony, ku lueel, ‘Acïn tɛ̈ kuɔ̈ny we, rin kë muɔ̈k kënë ë kën ë Nhialic,’ ka këc wun ku man theek. Yen ë tɛ̈ ye wek wɛ̈t Nhialic dhäl yic thïn, ku ye ciɛɛŋdun thɛɛr yen biathkë yic. Awëëŋ kui, Ithaya acï yic lueel ë riɛnkun wäär lueel yen wɛ̈t ëlä!
‘Kɔckä, aa ɣa leec kethook ku aliu kepuɔ̈th.
Keek aa ɣa door ku acie duɔ̈ɔ̈r ë yic,
rin keek aa kɔc piɔ̈ɔ̈c lööŋ ciɛɛŋ raan ciɛ̈t ke ye lɔ̈ɔ̈ŋkiɛ̈!’ ”+
10 Go Jethu kɔc juëc bɛn cɔɔl ku lëk ke, “Piɛŋkë wɛ̈tdiɛ̈ wedhie ku dɛtkë yic. 11 Acie kë ye raan cam, yen ye cɔl aye raan rac, aa käk ye tak ku käk ye lueel, ku käk ye looi kek aaye cɔl aye raan rac.”
12 Nawën ke kɔcken ye buɔɔth bɔ̈ tënë ye ku luelkë, “Ŋic lɔn cï Parathï puɔ̈th riääk wën piŋ kek kë ca lueel?”
13 Go bɛ̈ɛ̈r, “Kuat raan cïï wɛ̈t Wä tɔ̈ nhial loi, acïï pïr akölriëëc ëbën bï yök. 14 Duɔ̈kkë diɛɛr ë ke! Aa cït cöör thel röt, ku na thel cɔr, cɔr dɛ̈t, ka lööny adhuɔ̈m yic kedhie.”+
15 Nawën cï lɔ̈ŋde wit, ke thiëëc Pïtɛr, “Tɛ̈t ɣo kääŋ kënë yic.”
16 Go Jethu lɛ̈k ke, “Cäk käŋ ye deet yiic aya? 17 Cäk ye tïŋ lɔn kë ye raan cam acie la yepuɔ̈u, ee la yeyäc ku le bɛ̈n bei? 18 Ku käk ye raan lueel aa bɛ̈n bei yepuɔ̈u, ku aa kek raan cɔl ala guɔ̈p adumuɔ̈ɔ̈m.+ 19 Rin puɔ̈u yen aye kärɛc ye raan looi bɛ̈n bei thïn, cïmën bal ku näk raan ë path ku kɔ̈r ë diäär, ku cuëër ku jam lueth. 20 Käkkä kek aa raan cɔl aloi kärɛc. Ku miëth ye raan mïth ke këc yecin lɔɔk acie adumuɔ̈ɔ̈m.”
Tiŋ cï gam lɔn bï Jethu nyaande kony
(Mk 7:24-30)
21 Ku jɔl Jethu jäl ku ler wun dɛ̈t tɛ̈thiääk kek Tire ku Thidon. 22 Go tiŋ wun Kanaan ciëŋ ë tɛ̈në bɛ̈n tënë ye ku lɛ̈ŋ, “Bɛ̈ny, wën Debit, kony ɣa! Nyaandiɛ̈ acï jɔŋrac la yeguɔ̈p, ku yeen adhɛ̈l apɛi.”
23 Go Jethu wɛ̈tde cïï bëër. Go atuɔ̈ɔ̈cke bɛ̈n tënë ye ku läŋkë, “Gäm kë wïc ku cɔl ajiël! Abuɔth ɣo ke rɛ̈ɛ̈m ɣonhïïm tɛ̈thɛɛr awën!”
24 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Ɣɛn acï tuɔ̈ɔ̈c tënë kɔc Itharel kuc Nhialic kepɛ̈c.”
25 Kaam wën ke tik bɔ̈ ku cuɛt rot piny yecök ku lɛ̈ŋ, “Kony ɣa Bɛ̈ny.”
26 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Acïï path bï miëth ë mïth gäm jɔ̈k.”
27 Go bɛ̈ɛ̈r, “Ee yic Bɛ̈ny, ku jɔ̈k rɛ̈ɛ̈r tɛ̈ mïth kɔc thïn awuthueei cï lööny piny kuany aya.”
28 Go Jethu lɛ̈k ye. “Yïn ee tiŋ la gam dït apɛi. Kë wïc abï looi tënë yï.” Ku kaam thiin awën ke nyaande pɛ̈l këdäŋ piny.
Jethu acï kɔc juëc tuany kony
29 Go Jethu jäl ë tɛ̈në ke kuany wär Galilia kɔ̈u. Nawën ke la gɔt nhom ku nyuuc. 30 Go kɔc juëc kɔcken tuany bɛ̈ɛ̈i tënë ye, kɔc cï ŋɔl ku cöör ku kɔc cï ruai ë rɔ̈c piiny, ku miŋ cie jam ku kɔc juëc kɔ̈k. Ku nyuuckë ke yelɔ̈ɔ̈m, goke kony bïk pial. 31 Go thän awën gäi wën tïŋ kek miŋ ke jam, ku aduany ke cï la cök, ku ŋɔl ke cath path ku cɔr ke daai, ku leckë Nhialic Itharel.
Jethu acï raan tiim kaŋuan cɔl aa kueth
(Mk 8:1-10)
32 Ku cɔl Jethu kɔcken ye buɔɔth ku lueel, “Ɣɛn acï guɔ̈p ŋɔ̈ŋ, rin kɔckä aacï rëër kek ɣɛn nïn kadiäk ëmën, ku acïn kë camkë. Ku acä wïc ba ke cɔl ajiël ke nɛ̈k cɔk, tɛ̈dë ka la wïïk dhël yic.”
33 Go kɔcken ye buɔɔth lɛ̈k ye, “Ye tɛ̈nɛn bï ɣok miëth yök thïn roor ë tɛ̈n bï kɔc juëckä cam?” 34 Go Jethu ke thiëëc, “Lak ayuɔ̈p kadë?” Gokë lueel, “Aa dhorou ku rec thii lik.”
35 Go lɛ̈k thän awën bïk nyuc piiny. 36 Ku lööm ayuɔ̈p awën kadhorou ku rec thii awën, ku röök Nhialic ku bɛny keyiic, ku gɛ̈m ke kɔcken ye buɔɔth bïk ke tɛ̈k kɔc. 37 Ku jɔlkë mïth ëbën bïk kuɛth. Ku kuɛny kɔc Jethu buɔɔth awuthueei ayuɔ̈p cï döŋ piny gääc kadhorou. 38 Kɔc ke cï mïth, röör ë röt aake ye tiim kaŋuan, ke diäär ku mïth këc mat thïn. 39 Ku jɔl Jethu kɔc cɔl ajiël, ku ler riäi yic ku ler wun cɔl Magadan.
+ 15:4 B.bei 20:12; 21:17; L.rou 5:16; Leb 20:9 + 15:9 Ith 29:13 + 15:14 Lk 6:39 + 15:18 Mt 12:34