16
Jethu acï kuec bï kënë jäŋ gɔ̈i looi
(Mk 8:11-13; Lk 12:54-56)
Tɛ̈wën ke Parathï ku Thaduthï bɔ̈ tënë Jethu, ku wïckë bïk deep ë wɛ̈t, ku yöökkë bï kënë jäŋ gɔ̈i looi, bï nyuɔ̈th ke lɔn ye Nhialic wɛ̈lke gam.+ Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Ayakë lueel tɛ̈ lööny akɔ̈l piny. Abä aliir path bɛ̈ɛ̈i, akɔ̈l acï nyaany looi.” Ku na ye nhiäknhiäk ka luɛlkë, Abï tuɛny akölë, rin acï piny dɔm bï la dïl ku looi luäät. Wek aa kë bï rot looi ŋic tɛ̈ tïŋ wek käkkä nhial, ku wek aacie käk loi röt ëmën ye ŋic! Aa kɔc la gup anyon ku gam koor kek aa thiëc kë tïŋkë. Acïn kën jäŋ gɔ̈i bï nyuɔ̈th we, ee këwäär cï rot looi tënë Jona. Ku nyiëëŋ ke piny ku jiël.+
Duɔ̈kkë ye tak cïmën Parathï ku Thaduthï
(Mk 8:14-21)
Kaam wën ɣeet kek wär alɔŋtui, ke tɛk kɔcken ye buɔɔth lɔn cï kek nhïïm määr bïk miëth cïï muk. Go Jethu lɛ̈k ke, “Tiëërkë nhïïm, ku tiɛtkë röt bäk cïï nhiam cïmën Parathï ku Thaduthï, nhiaamden ke cɔl ago puɔ̈ɔ̈r cïmën ayum cï yiëk yic luɔu.”+
Gokë jam ë kamken, “Ee ɣo yɔ̈ɔ̈k këlä, rin cïn yen ayuɔ̈p cuk bɛ̈ɛ̈i.”
Go Jethu kë takkë guɔ ŋic ku lëk ke, “Wek kɔc koor gamdun! Yeŋö ye wek diɛɛr lɔn cïn wek miëth? Ŋot we cie käŋ ye deet? Cäk lëu ku bäk tak yen tɛ̈wäär kueth ayuɔ̈p kadhiëc röör tiim kadhiëc, ku gääcdït cï bɛ̈n thiäŋ awuthueei cï döŋ piny?+ 10 Ku jɔl aa yuɔ̈p kadhorou wäär cï röör tiim kaŋuan cam bïk kuɛth, ku gääc thiäŋ awuthueei cäk bɛ̈n kuany?+ 11 Yeŋö këc wek ye deet yic, lɔn ɣɛn a ɣa cïï jam tënë we rin ayuɔ̈p? Kë ca lueel akïn, abɛn ber yic, tiɛtkë röt bäk cï nhiam cïmën Parathï ku Thaduthï!”
12 Go atuɔ̈ɔ̈cke jäl deet yic, lɔn acïï Jethu lëk ke bïk röt tiit lon dhie ye tääu ayup yic bï puɔ̈ɔ̈r, ee lɔn bï kek röt tiit piööc rɛɛc Parathï ku Thaduthï.
Pïtɛr acï Jethu ŋic
(Mk 8:27-30; Lk 9:18-21)
13 Wën cï Jethu ɣet Cetharia tɔ̈ Pilipi, ke thiëc kɔcken ye buɔɔth ëlä, “Ye jäŋ tak ye Manh Raan ŋa?”
14 Gokë bɛ̈ɛ̈r, “Ayekë lueel lɔn ye yen Joon raan kɔc muɔɔc nhïïm, ku lueel kɔc kɔ̈k lɔn ye yen Elija, ku aye kɔc kɔ̈k lueel lɔn ye yen Jeremia, tɛ̈dë ke ye raan töŋ kam kɔc käk Nhialic tïŋ.”+
15 Goke thiëëc, “Na week, yakë tak lɔn ye ɣɛn ŋa?” 16 Go Pïtɛr bɛ̈ɛ̈r, “Yïn ë Raan cï lɔc ku dɔc, Manh Nhialic pïr.”+
17 Go Jethu lueel, “Yïn acï Nhialic dɔɔc wën Jona, rin yic kënë ëcïï tak ë rot, ee Wä tɔ̈ nhial yen anyuth ye yï ba lueel këya. 18 Ku alɛ̈k yï ëmën. Yïn acɔl Pïtɛr, ku wɛ̈tde yic, alɛl, ku alel kënë nhom ɣɛn bï luaŋdiɛ̈ buth thïn, ku acïï riɛl ë jɔŋrac bï lëu bï thuɔ̈r piny. 19 Ku yïn aba gäm riɛl bääny pan Nhialic, kë cïï bï päl piny pinynhom acïï bï puɔ̈l nhial, ku kë ba puɔ̈l pinynhom abï puɔ̈l nhial aya.”+
20 Ku yöök kɔcken ye buɔɔth bïk cïï lëk raan dɛ̈t, lɔn ye yen Raan cï lɔc ku dɔc.
Jethu ë jam Arɛɛmde ku Thuɔnde
(Mk 8:31–9:1; Lk 9:22-27)
21 Ku jɔl Jethu wɛ̈t agai yic tënë kɔcken ye buɔɔth, “Ɣɛn abï dhiɛl la Jeruthalem. Ku ɣɛn abï gum apɛi kɔcdït ë baai cin, ku kɔc käk Nhialic, ku kɔc piööc lööŋ cin aya. Ku ɣɛn abï nɔ̈k ba thou, ku na ye aköl ye nïn diäk ke ɣɛn abï bɛn pïr.”
22 Go Pïtɛr miɛɛt wei kɔc yiic, ku dɔk bï cïï ye jam këlä, ku lueel, “Bɛ̈ny, acïï Nhialic bï puɔ̈l bï rot looi. Kënë acïï rot bï dhiɛl looi tënë yï!”
23 Go Jethu yenhom wel ku lëk Pïtɛr, “Jäl ɣalɔ̈ɔ̈m jɔŋrac! Wïc ba kë cï Nhialic guiir riɛnkiɛ̈ waar yic. Käk ye tak aacie käk Nhialic aa wël raan ë path.”
24 Ku jɔl Jethu lɛ̈k kɔcken ye buɔɔth, “Na ye raan wïc bä buɔɔth, ka dhil nhom määr käpuɔth bï yök ë piɛ̈rde yic pinynhom ë tɛ̈n. Ku dhil puɔ̈u riɛl ku buɔɔth ɣa, cɔk alɔn wïc kɔc kɔ̈k ye bïk nɔ̈k ë riɛnkiɛ̈.+ 25 Rin raan wïc ye bï wɛ̈ike ë rot ŋiɛc muk pinynhom ë tɛ̈n, ka cïï pïr aköldä bï yök, ku na ye raan mär wɛ̈ike ë riɛnkiɛ̈, ku rin ë piɔ̈ɔ̈cdiɛ̈ ka bï wɛ̈ike muk akölriëëc ëbën.+ 26 Yeŋö bï raan yök thïn, tɛ̈ jiɛɛk yen apɛi pinynhom ë tɛ̈n ku mɛ̈r wɛ̈ike? Tɛ̈dë, ye këpiath ŋö bï yök bï yen wɛ̈ike waar? 27 Rin aköl bï Manh Raan bɛ̈n kek duaar ë Wun kek atuuc nhial, ke yeen abï raan ëbën yiëk ariöp thöŋ kek këden cï looi.+ 28 Ku le tueŋ ku lueel, wek aa lɛ̈k yic, ala kɔc kɔ̈k rɛ̈ɛ̈r ë tɛ̈n aacïï bï thou agut tɛ̈ bï kek Manh Raan tïŋ ke bɔ̈ ke ye Bɛ̈nyŋaknhom.”
+ 16:1 Mt 12:38; Lk 11:16 + 16:4 Mt 12:39; Lk 11:29 + 16:6 Lk 12:1 + 16:9 Mt 14:17-21 + 16:10 Mt 15:34-38 + 16:14 Mt 14:1-2; Mk 6:14-15; Lk 9:7-8 + 16:16 Jn 6:68-69 + 16:19 Mt 18:18; Jn 20:23 + 16:24 Mt 10:38; Lk 14:27 + 16:25 Mt 10:39; Lk 17:33; Jn 12:25 + 16:27 Mt 25:31; Wk 62:12; Rom 2:6