17
Jethu acï guäpde rot waaŋ
(Mk 9:2-13; Lk 9:28-36)
Nawën nïn kadätem cök, ke Jethu cɔl Pïtɛr ku Jemith kek wämënh Joon, ku lek gɔn bär apɛi nhom kepɛ̈c. Tɛ̈wën rëër kek, ke Jethu waŋ rot, ku ɣer nyin cïmën akɔ̈l, ku jɔl aläthke ɣɛr apɛi bïk la diardiar. Kaam awën ke Mothith ku Elija tul, ku jiɛɛmkë kek Jethu. Go Pïtɛr lɛ̈k Jethu, “Bɛ̈ny, apath buk rëër ë tɛ̈n. Na wïc ke ɣɛn aloi duɛ̈l kadiäk ë tɛ̈n, tök kek yï, ku tök kek Mothith ku töŋ dɛ̈t kek Elija.”+
Kaam wën ŋot jiɛɛm yen, ke këcït rur pat piny abï ciɛ̈n tɛ̈ yekë tïŋ, ku piŋkë Nhialic ke jam ëlä, “Kënë ë Wëndiɛ̈n nhiaar, mit ɣɛn puɔ̈u tënë ye piɛŋkë wɛ̈tde.”+
Nawën piŋ kɔc Jethu buɔɔth wɛ̈t kënë, gokë riɔ̈ɔ̈c apɛi ku wïïkkë. Go Jethu bɛ̈n tënë ke ku gɔɔt ke ku lueel, “Jatkë röt. Duɔ̈kkë riɔ̈c.” Nawën jɔtkë kenyïn, ke cïn raan dɛ̈t tïŋkë, ke ye Jethu ë rot.
Tɛ̈wën dhuk kek piny ë gɔt nhom, ke lëk Jethu ke, “Duɔ̈kkë käk cäk tïŋ lëk raan dɛ̈t ɣet aköl bï Manh Raan jɔt raŋ yic.”
10 Go kɔcken ye buɔɔth thiëëc, “Yeŋö ye kɔc piööc lööŋ kɔc Itharel ye lueel, lɔn ë yen Elija yen bï kaŋ bɛ̈n tueŋ?”+
11 Go bɛ̈ɛ̈r ëlä, “Ee yic Elija akɔŋ bɛ̈n rin bï yen dhël bɛ̈n guiir. 12 Ku alɛ̈k we lɔn cï Elija bɛ̈n thɛɛr, ku akëc kɔckä bɛ̈n ŋic ku luikë këden nhiarkë. Cït ëmën aya, Manh Raan abïk cɔl arem apɛi.”+
13 Go kɔcken ye buɔɔth deet yic lɔn nadë ka jam tënë ke rin Joon raan kɔc muɔɔc nhïïm.
Jethu acï dhɔ̈ŋ la guɔ̈p jɔŋrac kony
(Mk 9:14-29; Lk 9:37-43)
14 Nawën lek dhuk piny gɔt nhom, ke yök kɔc juëc ke tit ke. Go raan tök bɛ̈n ku gut yenhiɔl piny Jethu nhom, 15 ku lueel, “Bɛ̈ny, kony manhdiɛ̈. Ala guɔ̈p nok ku acï ye göök apɛi. Aye lac wiɛt mɛɛc, tɛ̈dë ke le wiɛt wïïr. 16 Ku ë ca bɛ̈ɛ̈i tënë kɔckun yï buɔɔth ku akëckë lëu bï pial.”
17 Go Jethu lɛ̈k ke, “Wek kɔc cie lac gam, yakë tak ba rëër kek we ɣet nɛn? Bɛ̈ɛ̈i dhɔ̈ŋ kënë tënë ɣa.” 18 Nawën lek bɛ̈ɛ̈i, ke Jethu rël jɔŋrac, go jäl meth guɔ̈p, ku go pial nyin yic.
19 Nawën ke kɔc Jethu buɔɔth bɔ̈ tënë ye ë rot ku thiëckë, “Yeŋö këc ɣok ye lëu buk jɔŋ kënë cuɔp wei?”
20-21 Go lɛ̈k ke, “Ee rin koor gamdun,” Ku le tueŋ ku lueel, “Na we la gam cɔk kuur cïmën manh ŋaap koor nyin, ka lɛ̈kkë ë gɔn kënë, ‘Jälë ë tɛ̈n!’ Ka lëu bï jäl. Acïn kë dhal we bäk cïï loi.” Ku lëk ke, “Jɔŋ cït kënë ë ɣɛn alëu ye ba cuɔp wei, rin ye ɣɛn cool ë röök!”+
Jethu acï bɛn jam ë Thuɔnde
(Mk 9:30-32; Lk 9:43-45)
22 Naɣɔn akäl tök, wën ŋoot kek Galilia, ke lëk Jethu ke, “Manh Raan abï thɔ̈n kɔc, 23 ku abïk nɔ̈k, ku na aköl ye nïn diäk, ka bï jɔt raŋ yic.” Gokë puɔ̈th dak apɛi.
Ajuër luaŋ Nhialic
24 Nawën cï Jethu kek atuɔ̈ɔ̈cke ɣet Kapernaum, ke kɔc ë kut ajuër luaŋ Nhialic bɔ̈ tënë Pïtɛr ku thiëckë, “Ye raandun piööc ajuër luaŋ Nhialic tääu piny?”+
25 Go Pïtɛr bɛ̈ɛ̈r, “Aye tääu piny.” Ku le ɣöt bï la lɛ̈k Jethu. Go Jethu guɔ kaaŋ wei ku thiëëc, “Ye tak këdë Pïtɛr? Yeŋa bäny pinynhom juɛ̈r? Ye kɔcken baai aye kɔc thäi kɔ̈k?”
26 Go Pïtɛr bɛ̈ɛ̈r, “Aa kɔc ë thäi.” Go Jethu lueel, “Na ye këya ke kɔc baai aacie ajuër ë tääu piny. 27 Ku yen acuk wïc buk kɔckä rac puɔ̈th. Lɔr wïïr ku cuat bïdho, ku mïït rɛ̈c ba dɔm tueŋ bei ku ŋam thok, ku yïn abï wëëu lëu ajuerdiɛ̈ ku ajuërdu yök thïn. Ɣäth ke tënë ke ke ya ajuɛ̈rda ɣodhie.”
+ 17:4 2Pït 1:17-18 + 17:5 Cäk 22:2; L.rou 18:15; Wk 2:7; Ith 42:1; Mt 3:17; 12:18; Mk 1:11; Lk 3:22 + 17:10 Mal 4:5 + 17:12 Mt 11:14 + 17:20-21 Mt 21:21; Mk 11:23; 1Kor 13:2 + 17:24 B.bei 30:13; 38:26