2
Jethu acï nyuɔ̈th kɔc thäi
Tɛ̈wën cï Jethu dhiëëth gen Bethalem pan Judia, wäär ye Ɣërot Bɛ̈ny. Ke bäny kɔ̈k ŋic käk Nhialic bɔ̈ piny ciëën ku ɣëëtkë Jeruthalem, ku thiëckë, “Tɔ̈ Bɛ̈nyŋaknhom kɔc Itharel puɔc dhiëëth tɛ̈no? Ciɛ̈ɛ̈rde acuk tïŋ piny ciëën, yen abï ɣok buk bɛ̈n door.”
Nawën piŋ Bɛ̈ny Ɣërot ë wɛ̈t kënë, ke jieth puɔ̈u, agut kɔcdït käk Nhialic Jeruthalem aya. Go bänydït käk Nhialic, ku kɔc piööc lööŋ cɔɔl ëbën ku thiëëc ke, “Ye tɛ̈nɛn bï Raan cï lɔc ku dɔc dhiëëth thïn?”
Gokë lueel, “Abï dhiëëth gen Bethalem pan Judia, cït wɛ̈t cï raan käk Nhialic tïŋ gɔ̈t ëlä,
‘Yïn Bethalem pan Judia,
na cɔk alɔn koor yïn kam gɛɛthdït pan Judia,
ke yïn abï bɛ̈ny mɛc
thändiɛ̈n Itharel tuɔ̈l thïn.’ ”+
Go Ɣërot bäny wën bɔ̈ ciëën cɔɔl ë röt, ku thiëëc ke aköl tïŋ kek ciɛ̈ɛ̈r panden. Ku cɔl ke aa bɛr Bethalem ku thɔn ke ëlä, “Lak wiɛ̈ckë meth apɛi ku na yɔ̈kkë, ke we dhuk bäk bɛ̈n lɛ̈k ɣa, ba la aya, ba la door.”
Nawën cïk wɛ̈t Bɛ̈ny Ɣërot piŋ ë ke lööny dhöl, ku tïŋkë ciɛ̈ɛ̈r wäär cïk tïŋ ciëën panden ke wat kenhïïm, ku ler ku kɛ̈ɛ̈c ɣöt nhom, ɣön tɔ̈ meth thïn, 10 ku mitkë puɔ̈th apɛi. 11 Ku lek ɣöt ku yökkë meth kek man, ku gutkë kenhiɔl piny ku dorkë, ku liepkë jɔgɔɔken thook ku juërkë mïlɔ̈ɔ̈ŋthith, ku adöŋ ŋïr mit tuɔlde ku adöŋ kec.
12 Nawën ke nyuɔ̈th ku lëk ke bïk cïï dhuk tënë Ɣërot, gokë dhuk panden dhël dɛ̈t.
Meth acï riɛɛŋ Ijip
13 Wën cï kek jäl ka atuny ë Nhialic nyuth rot Jothep ku nyuɛ̈ɛ̈th ëlä, “Jɔt rot ku luɔɔc rot wei kek meth ku man ku lak Ijip, ku rɛ̈ɛ̈rkë thïn ɣet aköl bï ɣɛn we lɛ̈k bäk dhuk, rin Ɣërot awïc meth bï nɔ̈k.”
14 Go Jothep rot jɔt ku nyɛɛi meth kek man ë wɛ̈ɛ̈r kënë, ku lek Ijip. 15 Ku rëërkë thïn ɣet aköl thou Ɣërot, rin bï wɛ̈t raan käk Nhialic tïŋ, cï lueel thɛɛr ëlä yenhom tiɛɛŋ, “Ɣɛn abï Wëndiɛ̈ cɔɔl Ijip.”+
16 Nawën tïŋ Ɣërot lɔn cï bäny ke bɔ̈ ciëën ye ruëëny, ke riääk puɔ̈u. Ku cɔl mïth röör aa nɛ̈k ëbën Bethalem, ku bɛ̈ɛ̈i kɔ̈k thiääk kek ye, mïth ye ruɔ̈nken rou, ayï mïth kɔ̈k këc run karou dööt, cït tɛ̈ ye täk ye tɛ̈wäär piŋ yen wɛ̈t tënë bäny ciëën.
17 Ku käk ke cï Jeremia raan käk Nhialic tïŋ lueel thɛɛr, aacï kenhïïm tiɛɛŋ thïn. Ku ëcï lueel ëlä,
18 “Dhiëëu ëcï piŋ gen Rama,
dhiëëu ku kiɛɛu ë dït apɛi.
Kɔc Itharel aake dhur miɛ̈thken,
Ku aacïï wɛ̈c ë puɔ̈u ye gam,
rin cï kek thou ëbën.”+
Meth acï dhuk
19 Nawën cï Ɣërot thou, ka atuny Nhialic ben rot nyuɔ̈th Jothep pan Ijip, 20 ku lueel ëlä, “Jɔt rot, ku dhuɔ̈k meth kek man pan Itharel, rin kɔc wäär wïc ye bïk nɔ̈k aacï thou.” 21 Go Jothep rot jɔt, ku jiël kek meth ku man, ku dhuk pan Itharel.
22 Nawën piŋ lɔn ye Arkelao bɛ̈ny Judia nyin wun, go riɔ̈ɔ̈c bï la Judia, ku ben nyuääth, go muɔ̈l la Judia ku ler Galilia, 23 ku ler ku rëër gen cɔl Nadharet. Këya, wël ke cï raan käk Nhialic tïŋ lueel aacï kenhïïm tiɛɛŋ thïn, “Lɔn bï Jethu aa raan Nadharet.”+
+ 2:6 Mai 5:2 + 2:15 Ɣoth 11:1 + 2:18 Jer 31:15 + 2:23 Mk 1:24; Lk 2:39; Jn 1:45