3
Piööc Joon raan kɔc muɔɔc nhïïm
(Mk 1:1-8; Lk 3:1-18; Jn 1:19-28)
Ye nïnkä, Joon raan kɔc muɔɔc nhïïm ëcï piɔ̈ɔ̈cde jɔɔk pan Judia, roor tɛ̈ cïï ceŋ, ku lëk kɔc ëlä, “Pälkë luɔi kärac rin Bääny Nhialic acï thiɔ̈k.”+
Mony kënë, yen ëcï Ithaya raan käk Nhialic tïŋ jam riɛnke thɛɛr wäär lueel yen ye ëlä,
“Raan käkkiɛ̈ tïŋ abï piŋ röl ke jam roor tɛ̈ cïï ceŋ,
‘Guiɛrkë dhël ë Bɛ̈ny, luɔikë dhɔ̈lke bïk la cök.’ ”+
Joon ë ye ceŋ alɛ̈th cï looi nhiëm thɔ̈rɔ̈l, ku ceŋ gɔɔp ye aŋum, ku mïïth ke ye cam, aa kɔryɔm ku kiëc.+ Kɔc Jeruthalem ku kɔc juëc pan Judia, ku lɔŋ Jordan ëbën aacï wɛt tënë ye, ku lekkë adumuɔ̈ɔ̈mken, ku jɔl Joon ke muɔɔc nhïïm wär Jordan.
Wën tïŋ Joon kɔc juëc akut Parathï ku Thaduthï ke bɔ̈ tënë ye bï ke bɛ̈n muɔɔc nhïïm, ke lëk ke, “Awek dhiënh käpiɛny! Yeŋa lëk we bäk kat kërɛɛc bɔ̈?+ Luɔikë käk ye nyooth lɔn cï wek muɔ̈l kärac yakë ke looi. Ku duɔ̈kkë wepuɔ̈th tɔŋ ku luɛlkë ɣok aa mïth Abaram. Alɛ̈k we, lɔn alëu Nhialic bï aleelkä cɔl aaye mïth Abaram.+ 10 Ku ëmën yëp acï ther bï ke tiim yep, rin na ye tim cie luɔk mïth path, ka yep ku cuɛt ë mɛɛc.+ 11 Wek aa ya muɔɔc nhïïm ë pïu bäk luɔi kärac puɔ̈l, ku raan bɔ̈ ciëën ɣacök abï we muɔɔc nhïïm ë Wëi Nhialic ku mac. Yeen adït apɛi tënë ɣa, ku ɣɛn acïï path na cɔk a warke ka cä lëu ba ke dɔ̈k. 12 Yeen acït raan muk lɔk ë käm, ye rap kɔ̈ɔ̈m bï rap tek thook ke miël. Ku wiiu rap ku tɔ̈ɔ̈u ke. Ku yɔɔt miël many cie thou.”
Jethu acï muɔɔc nhom
(Mk 1:9-11; Lk 3:21-22)
13 Nawën ke Jethu jiël Galilia bï la Jordan bï Joon la muɔɔc nhom. 14 Go Joon them bï Jethu yenhom waar ku lëk ye, “Awiëc bï ya yïn muɔc ɣanhom. Yeŋö bïï yïn tënë ɣa?”
15 Go Jethu dhuɔ̈k ye, “Cɔl aloi rot këya. Ee tɛ̈de bï rot looi këlä rin bï ɣok kë wïc Nhialic tiɛɛŋ nhom.” Go Joon gam.
16 Kaam wën cï Jethu muɔɔc nhom, ke bɔ̈ bei wïïr ku tïŋ nhial ke liep rot, ku tïŋ Wëi Nhialic ke bɔ̈ yenhom kecït kuur ë dit. 17 Ku piŋ röl Nhialic nhial ke lueel, “Kënë ë manhdiɛ̈n nhiaar, ɣɛn amit puɔ̈u tënë ye.”+
+ 3:2 Mt 4:17; Mk 1:15 + 3:3 Ith 40:3 + 3:4 2Bŋ 1:8 + 3:7 Mt 12:34; 23:33 + 3:9 Jn 8:33 + 3:10 Mt 7:19 + 3:17 Cäk 22:2; Wk 2:7; Ith 42:1; Mt 12:18; 17:5; Mk 1:11; Lk 9:35