4
Jethu acï jɔŋrac them
(Mk 1:12-13; Lk 4:1-13)
Kaam wën ke Wëi Nhialic la Jethu guɔ̈p, ku ɣɛ̈th roor tɛ̈ cïï ceŋ bï jɔŋrac la them.+ Ku jɔl miëth theek nïn thiärŋuan, aköl ku wɛ̈ɛ̈r go cɔk nɔ̈k. Go jɔŋrac rot cuɔ̈t ye ku lueel, “Na ye Wën Nhialic, ke lɛ̈k aleelkä bïk röt wel bïk ya ayuɔ̈p.” Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Acï gɔ̈t thɛɛr ëlä, ‘Raan acie pïr ayup ë rot, ee pïr wël bɛ̈n bei ëbën Nhialic thok.’ ”+
Go jɔŋrac ɣäth gendït ku tɛ̈ɛ̈u luaŋ Nhialic nhom, ku lueel tënë ye,
“Na ye wën Nhialic, ke yï cuɛt rot piny, rin ëcï gɔ̈t ëlä,
‘Nhialic abä atuɔ̈ɔ̈cke lɛ̈k bïk yï muk kecin, ba yïcök cïï deeny alɛl.’ ”+
Go Jethu lɛ̈k ye, “Acï gɔ̈t ëlä aya, ‘Duk Nhialic Bänydu them ë path.’ ”+
Go jɔŋrac bɛn ɣäth gɔn bär apɛi nhom, ku nyuth bɛ̈ɛ̈i pinynhom ëbën ke diɛɛkden. Ku lueel tënë ye, “Käkkä ëbën aba yiëk yï tɛ̈ cuɛt yïn rot piny ku door ɣa.” 10 Go Jethu lɛ̈k ye, “Jälë, Jɔŋ ater, rin acï gɔ̈t ëlä, ‘Yïn abï Nhialic Bänydu door ku loi wɛ̈tde yetök!’ ”+
11 Go jɔŋrac nyääŋ piny, ku bɔ̈ atuuc nhial ku konykë.
Jethu acï luɔide jɔɔk Galilia
(Mk 1:14-15; Lk 4:14-15)
12 Nawën piŋ Jethu lɔn cï Joon dɔm, ke dhuk Galilia.+ 13 Ku jiël Nadharet gɛnden ku le rëër Kapernaum, gen thiääk kek wär Galilia, lɔŋ Dhebulun ku Naptalï.+ 14 Kënë ëcï rot looi, bï wɛ̈t cï Ithaya raan käk Nhialic tïŋ lueel yenhom tiɛɛŋ,
15 “Piny ë Dhebulun ku piny Naptalï,
tɛ̈ la wïïr, wär Jordan alɔŋtui,
Galilia, wun thäi juëc kuc Nhialic!
16 Kɔc ke rɛ̈ɛ̈r muɔ̈ɔ̈th yic
aacï ruɛldït apɛi tïŋ.
Ku kɔc ciëŋ piiny muɔ̈ɔ̈th yic tɛ̈n thou,
ruɛl acï bɛ̈n.”+
17 Ku ë nïnkä, Jethu acï piɔ̈ɔ̈cde jɔɔk, ku lëk kɔc ëlä, “Pälkë luɔi kärac, rin Bääny Nhialic acï thiɔ̈k.”+
Jethu acä amɛ̈i kaŋuan cɔɔl
(Mk 1:16-20; Lk 5:1-11)
18 Tɛ̈wën kuɛny Jethu wär Galilia yɔu, ke tïŋ amɛ̈i karou, Thaimon, ku ë cɔl Pïtɛr aya, kek Andria wämënh ke dɔm rec buɔi. 19 Go lɛ̈k ke, “Biathkë ɣa ku wek aaba piɔ̈ɔ̈c bäk kɔc aa dɔm.” 20 Gokë biaiken nyääŋ piny nyin yic ku buɔthkë Jethu.
21 Wën jiël yen ë tɛ̈n, ke tïŋ Jemith ku Joon kek wunden Dhubedï riäi yic, ke guir biaiken. Go Jethu ke cɔɔl. 22 Gokë lööny dhöl nyin yic kek ye, ku nyiëëŋkë wunden piny riäi yic.
Jethu ë piööc ku kony kɔc tuany
(Lk 6:17-19)
23 Ku jɔl Jethu pan Galilia kuany yic, ke ye piööc ɣɔ̈n amat yiic, ku lëk kɔc Wɛ̈t Puɔth Yam ë Bääny Nhialic, ku kony kɔc kuat tuaany ëbën bïk pial.+ 24 Go lɛcde thiëi piny pan Thiria ëbën, go kɔc ke tuany tuɛny juëc, kɔc ke rem gup apɛi, ku kɔc cï jakrɛc dɔm, ku kɔc la gup nok ku kɔc cï ruai, bɛ̈ɛ̈i tënë ye. Goke kony bïk pial. 25 Go kɔc juëc apɛi pan Galilia, ku gɛɛth kathiäär yiic, ku Jeruthalem ku Judia ku bɛ̈ɛ̈i kɔ̈k lɔŋ Jordan, buɔɔth.
+ 4:1 Ɣëb 2:18; 4:15 + 4:4 L.rou 8:3 + 4:6 Wk 91:11-12 + 4:7 L.rou 6:16 + 4:10 L.rou 6:13 + 4:12 Mt 14:3; Mk 6:17; Lk 3:19-20 + 4:13 Jn 2:12 + 4:16 Ith 9:1-2 + 4:17 Mt 3:2 + 4:23 Mt 9:35; Mk 1:39