23
Duɔ̈kkë nhiam cïmën Parathï ku Thaduthï
(Mk 12:38-39; Lk 11:43, 46; 20:45-46)
Ku jɔl Jethu lueel tënë kɔc juëc awën ku kɔcken ye buɔɔth. “Kɔc piööc lööŋ ku Parathï kek aatɔ̈ nyin Mothith. Këya, aa dhiɛlkë ke theek ku luɔikë kë yekë lɛ̈k we, ku piɛŋkë kë yekë lɛ̈k we, ku duɔ̈kkë käkken yekë ke looi ye kiɛ̈ɛ̈t, rin aacie käk yekë lɛ̈k kɔc kek yekë ke looi. Aa kɔc piɔ̈ɔ̈c käril yiic bï ke looi, ku aa cie kɔc ë kony bïk ke looi. Këriëëc ëbën yekë ke looi, ayekë ke looi rin bï kek kɔc wëŋ. Aa cath ke muk athör thɛɛr wël Nhialic. Ku rukkë alɛ̈th path, ku mukkë athör kecin bïk nyuɔɔth lɔn ye kek kɔc path thek löŋ Mothith.+ Ayekë nhiaar bïk nyuc tueŋ thöc kɔcdït tënë amat, ku ɣɔ̈n path aköl yai. Ayekë nhiaar bï ke aa muɔ̈ɔ̈th athɛ̈ɛ̈k ɣɔ̈n ɣɔɔc yiic, ku yeke cɔɔl, ‘Kɔc piööc.’
“Duɔ̈kkë röt cɔl aye cɔɔl, ‘Kɔc piööc,’ Rin wek aa ŋɛk ke wämënhë, ku wek aa la raan piööc tök. Ku acïn raan dhiɛlkë cɔɔl pinynhom tɛ̈n, ‘Wä,’ Rin ë Nhialic tɔ̈ nhial yen ee Wuurdun yetök. 10 Ku duɔ̈kkë röt cɔl aye cɔɔl, ‘Kɔc piööc,’ Rin wek aa la raan piööc tök, ‘Raan cï lɔc ku dɔc.’ 11 Raandït apɛi kamkun adhil rot dhuɔ̈k piny bï luui riɛnkun.+ 12 Kuat raan rot ɣäth tueŋ ë rot abï dhuɔ̈k ciëën, ku raan lir puɔ̈u rot tɔ̈ɔ̈u ciëën, abï ɣäth tueŋ.+
Jethu acï rɛ̈ɛ̈c Parathï ku kɔc gät lööŋ nyuɔɔth
(Mk 12:40; Lk 11:39-42, 44, 52; 20:47)
13 “Kɔc piööc lööŋ ku wek Parathï, Awëëŋkui! Ee kërac apɛi yen ayakë looi, rin ye wek kɔc piɔ̈ɔ̈c dhël cïï kek bï mɛt bääny Nhialic yic. Rin wek aacïï bï mɛt thïn aya. Na cɔk kɔc kɔ̈k wïc bïk mɛt thïn, ka yakë ke wel nhïïm ë piööcdun cïï la cök! 14 Kɔc piööc lööŋ ku wek Parathï, Awëëŋkui! Wek aa cath we rɔ̈ɔ̈k apɛi dhɔ̈l yiic bäk kɔc wëŋ lɔn ye wek kɔc path, ku wek aa bɛ̈ɛ̈i lër tuɔ̈ɔ̈r nyïn bïk aa käkkun. Wek aabï tɛ̈m awuɔ̈cdït tet apɛi rin kärɛc yakë looikä!
15 “Kɔc piööc ku wek Parathï, Awëëŋkui! Wek aa piny kuany yic rin bï la raan töŋ yɔ̈kkë bï piɔ̈ɔ̈cdun gam. Na yɔ̈kkë, ke tɛ̈ ye wek ye piɔ̈ɔ̈c thïn, ee ye cɔl aye raan pan mac, abï we duɛ̈r waan thook!
16 “Awëëŋkui, wek kɔc ë kɔc kɔ̈k wat nhïïm ke we ye cöör aya, ku luɛlkë, raan mël kuëëŋ rin luaŋ Nhialic, ke rot mac wɛ̈tde. 17 Wek aa muɔ̈ɔ̈l ku cöör! Yeŋö dït? Ye mïläŋ thith aye luak? 18 Ku bɛnkë lueel ëlä, raan mël kuëëŋ rin yïk ka cïn wɛ̈tde yic, ku na kuëëŋ mël rin ajuër cï tääu yenhom, ke rot mac wɛ̈tde. 19 Wek kɔc cï cɔr wepuɔ̈th! Yeŋö dït? Ye ajuër cï tääu yïk nhom aye yïk guɔ̈p ë loi bï ajuër cï tääu yenhom ya kën ë Nhialic? 20 Këya, tɛ̈ kuëëŋ raan yïk, ka kuëëŋ ye, ku käk cï juaar yenhom. 21 Ku tɛ̈ kuëëŋ raan luaŋ Nhialic ka kuëëŋ ye ku Nhialic yen rɛ̈ɛ̈r thïn, 22 ku tɛ̈ kuëëŋ raan pan Nhialic, ka kuëëŋ määcde, ku yenhom guɔ̈p.+
23 “Kɔc piööc lööŋ ku wek Parathï! Awëëŋkui! Wek aa kälik käkkun cäk puur yiic juɛ̈r Nhialic, ku wek aacie käril ye löŋ lueel ye kuɛ̈ɛ̈c nhïïm, cïmën bï raan dhiɛl la cök ku lir puɔ̈u, ku kony kɔc kɔ̈k ku cïï kɔc ye ruëëny. Wek aa dhil käkkä muk nhïïm, ke we cïï mäl ë juɛ̈r käŋ aya tënë Nhialic.+ 24 Kɔc mär kɔc, wek aacie käk wïc Nhialic ye looi, ku aa käk puɔl yiic kek aa yakë ke kuɛ̈ɛ̈c nhïïm.
25 “Kɔc piööc lööŋ ku wek Parathï! Awëëŋkui! Wek aacïï puɔ̈th la cök, wek aa cït bïïny ku aduuk ye lɔɔk kɔ̈th, ku aa thiäŋ mïïth ye rum riɛl ku mïïth ye ke tuɔ̈ɔ̈r nyïn. 26 Wek kɔc Parathï cï cɔr wepuɔ̈th! Kaŋkë bïïny ku aduuk lɔɔk yiic, yen aabï kek kɔ̈th la wic aya!
27 “Kɔc piööc lööŋ ku wek Parathï! Awëëŋkui! Wek aa thöŋ kek rɛ̈ŋ cï buth, na tïŋ kekɔ̈th ke dhëŋ apɛi, ku keyiic alɔŋthïn aacï thiäŋ yom kɔc cï thou ku kärɛc kɔ̈k.+ 28 Këya, wek aa cït rɛ̈ŋkä aya. Wek aaye raan ëbën tïŋ we path gup aɣeer, ku piäthkun alɔŋthïn aacï thiäŋ ruëëny ku kärɛc kɔ̈k ëbën.
29 “Kɔc piööc lööŋ ku wek Parathï! Awëëŋkui! Wek aa rɛ̈ŋ buth tënë kɔc käk Nhialic tïŋ. Ku giɛtkë rɛ̈ŋ kɔc path bïk dhëŋ apɛi, 30 ku luɛlkë ëlä, na ɣo tɔ̈ thïn wäär nɛ̈k wärkuan dït kɔc käk Nhialic tïŋ, ŋuɔ̈t ɣok aa këc röt mat ë nääkden yic. 31 Këya, ayakë gam ayic lɔn ye wek mïth kɔc wäär näk kɔc käk Nhialic tïŋ! 32 Ku cït mënë ye wek kɔc ril nhïïm, cïn kë yakë gam, këriëëc ëbën atɔ̈ wecin, thääpkë kärɛc wäär cï wärkuɔ̈n dït jɔɔk! 33 Mïth käpiɛny! Yakë tak bäk poth la pan mac këdë?+ 34 Ku rin ë wɛ̈t kënë yen acï Wä we tuɔ̈c kɔc käk Nhialic tïŋ. Ku ë kɔckä yiic, kɔc kɔ̈k aa bäk nɔ̈k, ku piäätkë kɔc kɔ̈k tim cï rïïu kɔ̈u, ku thatkë kɔc kɔ̈k ɣɔ̈nkuɔ̈n amat yiic, ku yakë ke yɔ̈ɔ̈p gɛɛth yiic ëbën. 35 Ku tɛ̈dun ye wek luui thïn kënë, abï awuɔ̈c bï teem rin kɔc cï nɔ̈k lööny weyiëth, jɔɔk nääk wäär nɛ̈k Abel ɣet nääk Dhäkaria wën Barakia wäär näkkë luaŋ Nhialic.+ 36 Ku lëk Jethu ke, awuɔ̈c bï gam rin ë käkkä ëbën abï bɛ̈n ë riëëc kënë yeth.
Jethu ee kɔc gen Jeruthalem lɛ̈k
(Lk 13:34-35)
37 “Wek kɔc gen Jeruthalem, wek aa kɔc käk Nhialic tïŋ nɔ̈k, ku biɔ̈ɔ̈kkë kɔc cï Nhialic tuɔ̈c we aleel. Aca wïc arak juëc, ba we kony cïmën dhie ye ajïth miɛ̈thke kuɔ̈m piny yewuk bï ke kony bï ke cïï gɔp, ku wek aacï kuec. 38 Ëmën abäk tïŋ ke Nhialic cï yecin miëët bei, ku nyiëŋ pandun we.+ 39 Ku ëmën alɛ̈k we, ‘Wek acïï ɣa bï bɛn tïŋ ɣet aköl bï wek röt guiir bäk ɣa lor tɛ̈ ben ɣɛn dhuk.’ ”+
+ 23:5 Mt 6:1; Kn 15:38; L.rou 6:8 + 23:11 Mt 20:26-27; Mk 9:35; 10:43-44; Lk 22:26 + 23:12 Lk 14:11; 18:14 + 23:22 Ith 66:1; Mt 5:34 + 23:23 Leb 27:30 + 23:27 Luɔi 23:3 + 23:33 Mt 3:7; 12:34; Lk 3:7 + 23:35 Cäk 4:8; 2Lëk 24:20-21 + 23:38 Jer 22:5 + 23:39 Wk 118:26