24
Luaŋ Nhialic Jeruthalem abï thuɔ̈r piny
(Mk 13:1-2; Lk 21:5-6)
Tɛ̈wën jiël Jethu kal luaŋ Nhialic yic, ke kɔcken ye buɔɔth bɔ̈ tënë ye ku luelkë, “Raan piööc, tïŋ, ye luaŋdïït dhëëŋ ŋö kënë!” Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Alɛ̈k we, ɣööt dït yakë tïŋkä aabï thuɔ̈r piny ëbën ka cïn alel töŋ bï kɔ̈ɔ̈c alel dɛ̈t nhom.”
Acï Jethu lɛ̈k atuɔ̈ɔ̈cke lɔn bï ke maan
(Mk 13:3-13; Lk 21:7-19)
Tɛ̈wën rëër Jethu gɔn Olip nhom ë rot, ke kɔcken ye buɔɔth bɔ̈ tënë ye ku thiëckë, “Lɛ̈k ɣo ye nɛn bï käkkä röt looi, ku yeŋö bï tɛ̈ bï yïn dhuk pinynhom ku thök piny, nyuɔɔth?”
Go Jethu lɛ̈k ke, “Duɔ̈kkë röt cɔl aduɔ̈ŋ. Rin kɔc juëc aabï bɛ̈n riɛnkiɛ̈, ku ye ŋɛk lueel, ‘Ke ɣɛn Raan cï lɔc ku dɔc.’ Ku aabï kɔc juëc duɔ̈ɔ̈ŋ. Duɔ̈kkë diɛɛr tɛ̈ tïŋ wek tɔɔŋ ke loi röt, ku tɛ̈ piŋ wek tɔɔŋ kɔ̈k wuɔ̈t mec yiic. Käkkä aa dhil röt looi, ku acie yen bɛ̈n thök ë piny. Rin wuɔ̈t aabï thɔ̈r kamken ku pan bɛ̈nyŋaknhom kek pan bɛ̈nyŋaknhom dɛ̈t aabï thɔ̈r aya. Cɔŋdït apɛi abï tɔ̈ thïn, ku ayiɛ̈ɛ̈kyiɛ̈ɛ̈k piny abï rot looi bɛ̈ɛ̈i juëc yiic. Käkkä kek aa käk tueŋ.
“Ku dɛ̈t, wek aabï dɔm ku ɣɛ̈th we luk yic, ku wek aabï nɔ̈k. Ku wuɔ̈ɔ̈t ëbën aabï we maan riɛnkiɛ̈.+ 10 Ku ë tɛ̈ɛ̈n, kɔc juëc cï wɛ̈tdiɛ̈ gam aabï röt waar, ku kɔc kɔ̈k aabï ŋɛk raandä aluɔm ku man raandä ŋɛk. 11 Ku awëŋ juëc aabï tuɔ̈l aya, ku aabï kɔc juëc rac nhïïm. 12 Ku luɔi kärɛc abï rot juak apɛi, kɔc juëc aabï gamden wai wei. 13 Ku raan bï yepuɔ̈u dɛɛt ɣet tɛ̈ bï yen thou, abï pïr akölriëëc ëbën.+ 14 Ku Wɛ̈t Puɔth Yam kënë rin bääny Nhialic, abï kaŋ lɛ̈k kɔc ëbën pinynhom bïk piŋ, ku jɔl thök piny bɛ̈n.
Kërɛɛc bï rot looi tënë kɔc Jeruthalem
(Mk 13:14-23; Lk 21:20-24)
15 “Ala aköl bï wek kërac apɛi tïŋ, këwäär cï Daniel raan käk Nhialic tïŋ jam ë ye.” (Raan kuën adhil kënë deet yic!)+ 16 “Kɔc rɛ̈ɛ̈r Judia, ku tïŋkë ë kënë, ka dhil riŋ gat nhïïm roor bïk la thiaan. 17 Ku na rɛ̈ɛ̈r raan aɣeer, ka cïï ben la ɣöt bï la guik kë muk. 18 Ku na tɔ̈ raan dom yic, ka cïï ben dhuk baai bä alanhde la lööm.+ 19 Diäär liɛc ku diäär muk mïthkor aabï gum apɛidït ye nïnkä. 20 Rɔ̈ɔ̈kkë bï rot cïï loi wiir yic rut, tɛ̈dë aköl cïï kɔc ye luui. 21 Kɔc aabï gum apɛi ye nïnkä, gum këckë kaŋ yök tɛ̈wäär ciɛk Nhialic kɔc agut cït ëmën. Ku acïï rot bï bɛn looi.+ 22 Na këc Nhialic looi bï nïnkä cɔl alik, ŋuɔ̈t acïn raan cï pïr. Ku rin kɔcken cï lɔc, acï nïn cɔl alik.
23 “Wek aa lɛ̈k, na le raan yöök we, ‘Tiɛ̈ŋkë Raan cï lɔc ku dɔc kïn, tɛ̈dë ke lueel, tiɛ̈ŋkë yen akan!’ Ke duɔ̈kkë gam. 24 Rin kɔc juëc aabï bɛ̈n ku lueel ŋɛk, ee ɣɛn Raan cï lɔc ku dɔc, ku lueel raan dɛ̈t, ee ɣɛn raan käk Nhialic tïŋ, ku loikë käril kɔc gɔ̈i, na lëukë, ke mär kɔc cï Nhialic kuany. 25 Tiɛtkë röt, këriëëc ëbën alɛ̈k we ëmën bäk nhïïm tïr kë bï bɛ̈n.
26 “Këya, na le raan lëk yï ëlä, ‘Yen akan atɔ̈ roor tɛ̈ɛ̈n!’ Ke yï duk la, tɛ̈dë, ‘Yen akïn acï thiaan tɛ̈n,’ Ke duk gam. 27 Rin tɛ̈ dhuk Manh Raan ka guɔkë ŋic. Abäk tïŋ cïmën bir deŋ dhie yen nhial reet yic, ku tïŋ lɔŋ ku lɔŋë.+
28 “Dɛ̈t aya, abï ciɛ̈t mën dhie na cï cuɔr kenhïïm kut, ka la kë ŋuetkë.+
Aköl bï Manh Raan bɛ̈n
(Mk 13:24-27; Lk 21:25-28)
29 “Awiëc ku bäk ŋic aya, ye nïnkä, tɛ̈ cï kɔc jäl gum apɛi, akɔ̈l abï kum nyin bï piny cuɔl, ku pɛɛi acïï bï ruɛl. Ku kuɛl aabï röt yääk ku löönykë.+ 30 Kë bï bɛ̈n Manh Raan cɔl aŋic abï tïŋ nhial, ku kɔc ëbën pinynhom aabï yiic ŋɛɛr käkken rɛc cïk looi. Ku keek aabï Manh Raan tïŋ ke bɔ̈ pial yiic nhial ke diik ku riɛldït apɛi.+ 31 Ku abä atuɔ̈ɔ̈cke tooc bïk këcït lɔ̈ɔ̈r yup yic, bï kek kɔcken cï lɔc kuɔ̈ɔ̈t yiic pinynhom ëbën.
32 “Ŋiɛckë ë kënë tim cït ŋaap, tɛ̈ looi yen yɔ̈ɔ̈k ku looi yïth, ke kër acï thiɔ̈k. 33 Këya, tɛ̈ tïŋ wek käkkä ke loi röt aya, ke ŋiɛckë lɔn cï yen thiɔ̈k apɛi. 34 Alɛ̈k we, wek aacïï bï määr tɛ̈ cɔk käkkä röt looi. 35 Nhial ku piny aabï liu, ku wɛ̈tdiɛ̈ acïï bï kaŋ määr.
Rɛ̈ɛ̈r yï cï rot guiir
(Mk 13:32-37; Lk 17:26-30, 34-36)
36 “Acïn raan ŋic aköl bï käkkä röt looi. Na cɔk atuuc nhial, ayï Wënde, ka cïk ŋic. Ee Wä ë rot yen aŋic ye. 37 Bɛ̈n Manh Raan abï ciɛ̈t këwäär loi rot wäär pïïr Noa.+ 38 Ee nïnkä, aboordït nhom tueŋ, kɔc aake rɛ̈ɛ̈r ke mit puɔ̈th, ke ye luui ruɛ̈i ku yëi ɣet aköl le Noa riäi yic, 39 ku ë cïn kën ŋic ɣet tɛ̈ bïï aboor. Ku muɔu kɔc ëbën. Yen abï ciɛ̈t bɛ̈n Manh Raan aya.+ 40 Tɛ̈ɛ̈n na cɔk kɔc karou luui dom yic, ke raan tök yen abï nyaai ku nyiëëŋ raan dɛ̈t piny. 41 Ku diäär karou lui tɛ̈tök aabï ke tiɛŋ tök nyaai, ku nyiëëŋ tiŋ dɛ̈t piny.
42 “Këya, guiɛrkë röt ku tiëërkë nhïïm, rin wek aa kuc aköl bï Bänydun bɛ̈n. 43 Yen acït kën na raan la baai ŋic tɛ̈ bï cuär bɛ̈n thïn wakɔ̈u, ka rɛ̈ɛ̈r ke yiën, ku cïï cuär päl bï käkke nyaai. 44 Ke week aya, wek aa dhil rëër we tït, rin acäk ŋic ye nɛn bï Manh Raan bɛ̈n.+
Ŋic Bäny ku loi luɔide akölaköl
(Lk 12:41-48)
45 “Na ye këya, yeŋa alony path ku ŋic käŋ apɛi, bï bɛ̈ny nyääŋ paande, bï kacke aa gäm miëth akölaköl? 46 Alony mit guɔ̈p, alony bï bɛ̈ny yök ke loi luɔide apath tɛ̈ dhuk yen! 47 Alɛ̈k we, abï alony kënë tääu käkke yiic ëbën. 48 Ku alony cïï luɔide bï ŋiɛc looi, rin yen ye tak lɔn cïï bänyde bï lac dhuk, 49 ku kuc kɔc pan bɛ̈ny ciëëŋ, ku ye cool wiɛɛt kek kɔc dek ë määu, 50 ke bänyde abï la luät yeguɔ̈p aköl cïï ye tak lɔn yen aköl bï yen bɛ̈n. 51 Ku yeen abï bɛ̈ny tɛ̈m awuɔ̈cdït, ku mɛt tɛ̈ rëër kɔc rɛc thïn, ë tɛ̈ɛ̈n kɔc aa rëër ke dhiau ke ŋɛny kelec.”
+ 24:9 Mt 10:22 + 24:13 Mt 10:22 + 24:15 Dan 9:27; 11:31; 12:11 + 24:18 Lk 17:31 + 24:21 Dan 12:1; Ny 7:14 + 24:27 Lk 17:23-24 + 24:28 Lk 17:37 + 24:29 Ith 13:10; 34:4; Edhe 32:7; Juel 2:10, 31; 3:15; Ny 6:12-13 + 24:30 Dan 7:13; Dhäk 12:10-14; Ny 1:7 + 24:37 Cäk 6:5-8 + 24:39 Cäk 7:6-24 + 24:44 Lk 12:39-40