27
Kɔc Itharel aacï Jethu gaany tënë Pilato
(Mk 15:1; Lk 23:1-2; Jn 18:28-32)
Naɣɔn nhiäk rial yic, ke bänydït käk Nhialic, ku kɔcdït baai mɛ̈t tɛ̈ bïk luɔ̈i Jethu ku bïk nɔ̈k. Gokë rek ku kuɛɛthkë tënë bɛ̈nydït Pilato, raan Roma.
Judath acï thou
(Luɔi 1:18-19)
Nawën le Judath, raan wäär gɔɔny Jethu tïŋ, lɔn cï Jethu tɛ̈m thou, ke riääk puɔ̈u apɛi ku dhuk wëëu ke cï ye riɔp ciëën tënë bäny luk. Ku lueel, “Ɣɛn acï kërac looi rin cï ɣɛn raan cïn guɔ̈p awuɔ̈c luɔm ë lueth.” Gokë bɛ̈ɛ̈r, “Ee wɛ̈tdu, acïn këda thïn.”
Go Judath wëëu cuat kal luaŋ Nhialic yic, ku le rot nöök.
Go bäny käk Nhialic wëëu kuany ku luelkë, “Acïï path buk wëëukä mat wëëu ye juaar yiic ɣön Nhialic, rin ye kek wëëu ë riɛm.” Ku jɔlkë tɛ̈ bï kek wëëu luɔɔi thïn guëëk yic. Nawën ke matkë yic bïk piny ye ke tiɔp wec thïn kɔc cuëc ë töny, ɣɔɔc ë wëëukä, ku bï ya tɛ̈ ye kɔc thäi cï thou Jeruthalem thiɔ̈k thïn. Ku ë yen kë ye dom kënë cɔɔl, ke cɔl, “Tiɔm Riɛm,” agut ya akölë.+
Ku kënë cï Jeremia, raan käk Nhialic tïŋ, lueel ëlä thɛɛr acï yenhom tiɛɛŋ,
“Aacï wëëu lööm, wëëu kek ke cï kɔc Itharel gam bï ya kek ɣɔɔc yeen,
10 ku ɣɔɔc kek piny raan cuëc ë töny cïmën cï Bɛ̈ny ye lɛ̈k ɣɛn.”+
Pilato acï Jethu thiëëc
(Mk 15:2-5; Lk 23:3-5; Jn 18:33-38)
11 Ku Jethu ë kääc Pilato nhom. Go Pilato thiëëc, “Ye yïn Bɛ̈nyŋaknhom kɔc Itharel?”
Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Ee ɣɛn, cït tɛ̈ ca luɛ̈l ye.” 12 Ku acïn wɛ̈t cï bɛ̈ɛ̈r wël juëc ke ye bäny Itharel luɛɛl yeguɔ̈p. 13 Go Pilato thiëëc, “Cïï käjuëc cï yï gaanykä ye piŋ?”
14 Go Jethu biɛt ke cï wɛ̈t Pilato bëër. Go Pilato gäi apɛi.
Jethu acï tɛ̈m thou
(Mk 15:6-15; Lk 23:13-25; Jn 18:39–19:16)
15 Ruɔ̈ɔ̈n ëbën, aköl Yan Ayum cïn yic luɔu, bɛ̈nyŋaknhom ee raan tök kam kɔc cï mac lony, tɛ̈ wïc kɔc baai ye bï lony. 16 Ku ë ruɔ̈ɔ̈n kënë raan cï kärɛc apɛi looi cɔl Barabath ë mac. 17 Nawën cï kɔc kenhïïm kut, ke thiëëc Pilato ëlä, “Yeŋa wiɛ̈ckë ba lony tënë we, ye Barabath aye Jethu, ye cɔl Raan cï lɔc ku dɔc?” 18 Rin ee ŋic Pilato lɔn ë yen tiɛɛl yen ë thön kek Jethu ye.
19 Tɛ̈wën cï Pilato nyuc thɔ̈nyde nhom luk yic, ke tuc tiɛŋde wɛ̈t, “Duk them ba yïthok mat raan cïn kë cï wuɔ̈ɔ̈c kënë guɔ̈p, këde ë bɛ̈n ɣanhom kecït nyuɔ̈th wën akɔ̈u bä pɛ̈n nïn.”
20 Ku kɔc ater Jethu aake kɔc kuɔ̈ɔ̈t thook bïk lɛ̈k Pilato bï ya Barabath yen lony, ku cɔl Jethu anäk. 21 Nawën thiëc Pilato ke, “Yeŋa kamken karou wiɛ̈ckë ba lony tënë we?” Gokë lueel, “Ee Barabath.”
22 Go Pilato ke thiëëc, “Yeŋö ba looi tënë Jethu raan ye lueel ka cï lɔc ku dɔc?”
Gokë rek yic ëbën, “Apiëët tim cï rïïu kɔ̈u.”
23 Go Pilato ke bɛn thiëëc, “Yeŋö? Ye awäc ŋö cï looi?” Gokë bɛn rek yic röldït apɛi, “Apiëët tim cï rïïu kɔ̈u.”
24 Nawën tïŋ Pilato ke cïï bï lëu, ku tïŋ aya ka aliääp bï rot looi, ke cɔl pïu ku lɔɔk yecin kenhïïm ke dɛɛi kek ëbën ku lueel, “Thon ë raan kënë aliu ɣacin! Arɛ̈ɛ̈r wecin.”+
25 Gokë dhuɔ̈k ye ëbën ke ke cï puɔ̈th dak, “Riɛmde abï täu ɣocin ku miɛ̈thkua cin aya.” 26 Go Pilato Barabath lony. Ku wën cï yen apuruuk yɔ̈ɔ̈k bïk that ku ŋakkë nhom kuɔɔth, ke gɛ̈m ke bïk la piäät tim cï rïïu kɔ̈u.
Apuruuk aacï Jethu bui
(Mk 15:16-20; Jn 19:2-3)
27 Go apuruuk Pilato, Jethu kuaath pan bɛ̈nyŋaknhom. Ku jɔl apuruuk ëbën gɔ̈ɔ̈m piny. 28 Ku dɛ̈kkë aläthke bei ku rukkë alanh thith lual yekɔ̈u. 29 Ku cuëckë kou ku ŋɛk kek yenhom, ku tɛ̈ɛ̈ukë wai ciinden cuëc. Ku gutkë kenhiɔl piny yenhom bïk nyuɔɔth ciɛ̈t leckë ku buikë, “Mädho Bɛ̈nyŋaknhom, Bɛ̈ny Itharel.” 30 Ku ŋuutkë guɔ̈p ku yuupkë nhom wai. 31 Wën cï kek ye jal bui këlä, ke dɛ̈k alanh wën bei, ku dhukkë aläthke yekɔ̈u. Ku kuathkë bïk la piäät tim cï rïïu kɔ̈u.
Jethu acï piäät tim cï rïïu kɔ̈u
(Mk 15:21-32; Lk 23:26-43; Jn 19:17-27)
32 Tɛ̈wën le kek tɛ̈ ye kɔc la nɔ̈k thïn, ke räm kek mony cɔl Thaimon raan pan Thirene, gokë dɔm riɛl bï tim cï rïïu ket. 33 Ku ɣeetkë tɛ̈ cɔl Golgotha. (Ku wɛ̈tde yic, gɔn la gueŋ-ŋeŋ cït apen nhom raan.) 34 Ku gɛ̈mkë Jethu muɔ̈n abiëc cï liääp wäl kec cɔl gal bï dek, nawën thiëëp ke kuec ye.+
35 Gokë piäät tim cï rïïu kɔ̈u, ku cuɛtkë gɛk bïk aläthke tek kamken.+ 36 Ku jɔlkë rëër bïk tiit. 37 Ku jɔlkë awuɔ̈c yekë tak ke cï Jethu looi gɔ̈t yenhom nhial tim cï rïïu kɔ̈u ëlä, “KËNË Ë JETHU BƐNYŊAKNHOM ITHAREL. 38 Ku piɛ̈ɛ̈tkë cuɛ̈r karou kek Jethu tiim cï rïïu kɔ̈ɔ̈th aya, raan tök lɔŋ cuëc ku raan tök lɔŋ cam.
39 Ku jɔl kɔc ke ye tëëk tɛ̈wën, Jethu aa cuiit ku latkë ku luelkë,+ 40 “Cie yïn wäär ye lueel lɔn bï yïn luaŋ Nhialic thuɔ̈r piny ku buth nïn kadiäk! Kony rot tɛ̈ ye yïn Manh Nhialic! Bäär piny tim cï rïïu kɔ̈u!”+
41 Ku bui kɔc käk Nhialic, ku kɔc gät lööŋ ku kɔcdït baai. 42 “Ee kɔc kɔ̈k kony ku cïï rot kony! Cie yen Bɛ̈nyŋaknhom Itharel? Cɔl abɔ̈ piny tim cï rïïu kɔ̈u ëmën, ku abuk jäl gam! 43 Yeen ë Nhialic ŋɔ̈ɔ̈th, cɔl ajɔl Nhialic kony ëmën tɛ̈ wïc yen ye. Rin aye lueel ëlä, ɣɛn ë Manh Nhialic.”+
44 Agut cuɛ̈r awën cï piäät tiim kɔ̈ɔ̈th kek ye, ee yekë tɔɔn guɔ̈p aya.
Jethu acï thou ayic
(Mk 15:33-41; Lk 23:44-49; Jn 19:28-30)
45 Nawën akɔ̈l ciɛl yic ke muɔ̈ɔ̈th loi rot ɣet tääŋ akɔ̈l pan awën. 46 Nawën tääŋ akɔ̈l ke Jethu cöt röldït, “Eli, Eli, lama thabakthanï?” Ku wɛ̈tde yic, “Nhialicdiɛ̈, Nhialicdiɛ̈, yeŋö pɛ̈l yïn ɣa wei.”+
47 Nawën piŋ kɔc kɔ̈k ke kääc ë tɛ̈në, ke luelkë, “Mony kënë acɔl Elija.” 48 Go raan tök kat ku lut alath muɔ̈n wac yic, ku tɛ̈ɛ̈u wai thok ku ɣɔɔk Jethu thok.+
49 Ku lueel kɔc kɔ̈k, “Titku buk tïŋ lɔn bï Elija bɛ̈n bï bɛ̈n kony!”
50 Ku jɔl Jethu keŋ apɛi ku thou.
51 Kaam wën ka alanh ye gɛ̈ɛ̈ŋ bï luaŋ Nhialic tek yic alɔŋ thïn rɛɛt yic rou, jɔɔk nhial ɣeet piny. Ku loi ayiɛ̈ɛ̈kyiɛ̈ɛ̈k dït rot ku ɣɛr piny yic.+ 52 Ku ŋany rɛ̈ŋ kenhïïm, ku gup kɔc juëc, kɔc path wäär cï thou aacï bɛ̈n pïr ku jɔtkë röt. 53 Ku wën cï Jethu rot jɔt, ke jiël rɛ̈ŋ nhïïm ku lek Jeruthalem ku nyuthkë röt kɔc juëc.
54 Nawën tïŋ bɛ̈ny apuruuk ku apuruukken ke tit Jethu, ayiɛ̈ɛ̈kyiɛ̈ɛ̈k piny ku käk cï röt looi ëbën ke riɔ̈c apɛi, ku luelkë, “Yeen ë Manh Nhialic guɔ̈p alanden.”
55 Diäär juëc aake tɔ̈ thïn, ku keek aake daai tɛ̈mec. Wäär rëër Jethu Galilia, ë ye diäärkä buɔɔth bïk miëth aa looi tënë ye. 56 Kam ë diäärkä, Maria Magdalena ku Maria man Jemith ku Jothep, ku jɔl a man wɛ̈ɛ̈t Dhubedï aake tɔ̈ thïn aya.+
Jethu acï thiɔ̈k
(Mk 15:42-47; Lk 23:50-56; Jn 19:38-42)
57 Wën col piny, ke mony ajak gen Arimatheo cɔl Jothep cï wɛ̈t Jethu gam bɔ̈. 58 Ku ler tënë Pilato ku thiëëc guɔ̈p Jethu bï la thiɔ̈k. Go Pilato lɛ̈k apuruuk bïk gäm ye. 59 Go Jothep guɔ̈p Jethu bɛ̈ɛ̈i piny tim kɔ̈u ku der alanh ɣer, 60 ku tɛ̈ɛ̈u raŋ cï wec kuur yic. Ku lɔɔr kuur dïttet raŋ thok ku jiël. 61 Maria Magdalena ku Maria dɛ̈ɛ̈të aake cï nyuc ke cï kenhïïm wɛ̈l raŋ.
Kɔc tit raŋ
62 Nawën aköl Dätem aköl bɔ̈ aköl Dhiëc cök, ke kɔcdït käk Nhialic ku kɔc akut Parathï la tënë Pilato, 63 ku luelkë, “Bɛ̈ny, acuk tak, wäär pïr aluenh kënë ëcï lueel ëlä, ‘Ɣɛn abï bɛn pïr nïn kadiäk cök.’+ 64 Këya, lɛ̈k apuruuk bïk raŋ tiit apath ɣet aköl ye nïn diäk, rin bï kɔcken ye buɔɔth guäpde cïï kual ku törkë tënë kɔc lɔn cï ye jɔt thou yic. Ku luenh ciëën abï dït apɛi tënë luenh tueŋ.”
65 Go Pilato lɛ̈k ke, “Calkë apuruuk bïk raŋ la tiit apath cït tɛ̈ wïc wek ye thïn.”
66 Gokë la ku buthkë raŋ thok ku thanykë thok ë kiɛ̈nden ku tɛ̈ɛ̈ukë apuruuk raŋ nhom bïk tiit.
+ 27:8 Luɔi 1:18-19 + 27:10 Dhäk 11:12-13 + 27:24 L.rou 21:6-9 + 27:34 Wk 69:21 + 27:35 Wk 22:18 + 27:39 Wk 22:7; 109:25 + 27:40 Mt 26:61; Jn 2:19 + 27:43 Wk 22:8 + 27:46 Wk 22:1 + 27:48 Wk 69:21 + 27:51 B.bei 26:31-33 + 27:56 Lk 8:2-3 + 27:63 Mt 16:21; 17:23; 20:19; Mk 8:31; 9:31; 10:33-34; Lk 9:22; 18:31-33