28
Jethu acï rot jɔt raŋ yic
(Mk 16:1-10; Lk 24:1-12; Jn 20:1-10)
Naɣɔn nhiäk rial aköl Nhialic ke Maria Magdalena ku Maria dɛ̈ɛ̈të, la bïk raŋ la neem. Ku kaam awën ka ayiɛ̈ɛ̈kyiɛ̈ɛ̈k piny dït apɛi loi rot, ku bɔ̈ atuny Nhialic ku lɔɔr alɛl wei raŋ thok, ku nyuuc yenhom, ke ceŋ alɛ̈th ɣer apɛi la toptop, ku dɛ̈p nyin cït ye deŋ biɛr. Go apuruuk puɔ̈th jiɛth ku riɔ̈ɔ̈ckë apɛi abïk ril wei ciɛ̈t kɔc cï thou.
Go atuny Nhialic jam tënë diäär ku lueel, “Duɔ̈kkë riɔ̈c, aŋiɛc wek aa wïc Jethu wäär cï piäät tim cï rïïu. Aliu tɛ̈n, acï rot jɔt cït tɛ̈wäär cï luɛ̈l ye. Bäk, tiɛ̈ŋkë tɛ̈wäär cï ye tääu thïn. Lackë la bäk la lɛ̈k kɔcken ye buɔɔth, ‘Lɔn cï yen rot jɔt raŋ yic ku ala Galilia bïk la rɔ̈m thïn.’ Lak lɛ̈kkë ke këya.”
Go diäär jäl raŋ nhom ke ban kekɔ̈ɔ̈th ke cï riɔ̈ɔ̈c, ku keek ke mit puɔ̈th aya, bïk thok riɛɛŋ tënë kɔcken ye buɔɔth.
Kaam awën ke Jethu räm ke ke ku lueel, “Bï dɔ̈ɔ̈r arëër kek we.” Gokë bɛ̈n tënë ye ku cuɛtkë röt piny yenhom ku dɔmkë cök ku dorkë. 10 Go Jethu lɛ̈k ke, “Duɔ̈kkë riɔ̈c,” “Lak lɛ̈kkë wämäthkiɛ̈ bïk lac la Galilia tɛ̈ bï ɣok la rɔ̈m thïn.”
Apuruuk aacï kë cï rot looi la lueel
11 Tɛ̈wën ŋoot diäär dhël yic ke la geeu, ka apuruuk abɛ̈k, apuruuk ke tit raŋ yiic, la geeu ku lek bäny lɛ̈k käk cï röt looi ëbën. 12 Go bäny Itharel amat cɔɔl. Nawën cïk kë cï rot looi jääm yic, ke matkë yic bïk apuruuk gäm wëëu juëc apɛi, 13 ku bïk lueel, “Lɔn ë niin kek nawën ke kɔc Jethu buɔɔth bɔ̈ wakɔ̈u ku kualkë guäpde ɣo nin. 14 Ku na piŋ Bɛ̈nyŋaknhom ë wɛ̈t kënë, ke ɣok aabï jam ke ye bï ciɛ̈n kërɛɛc yök we.”
15 Go apuruuk wëëu dɔm ku jɔlkë wɛ̈t awën cï bäny ke kuɔ̈ɔ̈t thook aa lueel. Ku jɔl wɛ̈tden thiëi kɔc Itharel yïth. Ku ë yen kë yekë lueel agut ya aköl.
Jethu acï rot nyuɔ̈th kɔcken ye buɔɔth
16 Nawën ke kɔcken ye buɔɔth kathiäär ku tök lööny dhöl bïk la Galilia. Ku lek gɔt nhom tɛ̈ cï Jethu lɛ̈k ke bï kek la rɔ̈m thïn.+ 17 Tɛ̈wën tïŋ kek ye ke dorkë, ku kɔc kɔ̈k keyiic aake diu ciɛ̈t cie Jethu ayic. 18 Go Jethu rot cuɔ̈t ke ku lueel, “Ɣɛn acï yiëk riɛl nhial ku piny. 19 Lak pinynhom ëbën ku lɛ̈kkë kɔc wɛ̈tdiɛ̈. Ku miackë kenhïïm Rin Wun, ku Wënde ku Wëi Nhialic,+ 20 ku piɔ̈ɔ̈ckë ke bïk käjuëc ca lɛ̈k we gam. Ku muɔ̈kkë wenhïïm lɔn ɣɛn abï rëër kek we akölaköl ɣet thök ë piny.”
+ 28:16 Mt 26:32; Mk 14:28 + 28:19 Luɔi 1:8