10
Atuuc ë Nhialic ku athör koor
Ku bɛn atuny dɛ̈t ril apɛi tïŋ ke bɔ̈ bei pan Nhialic ke bɔ̈ ë pinynhom. Ee cï luät kum ku mïït yenhom nhial, ku adɛ̈p nyin cïmën akɔ̈l, ku diɛrke kecït liem ë mac. Atuny kënë amuk athör thiin koor ŋaany yic yecin, ku cökden cuëc ëcï tääu adɛ̈kdiɛɛt nhom, ku cökden ë cam pinynhom, ku cööt röldït cït dhiën köör. Nawën cï cööt ke këcït mär ë deŋ gam yeröl arak dhorou nhial. Wën jiɛɛm kacït mär deŋ kadhorou, ku wën duɛ̈r käk cïk lueel gät piny, ke ɣa piŋ röl pan Nhialic ke lueel, “Duk käk cï kacït mär deŋ kadhorou lueel lëk kɔc kɔ̈k, ku duk ke gɛ̈t piny.”
Go atuny wäär ca tïŋ ke kääc adɛ̈kdiɛɛt nhom ku pinynhom aɣeer, ciinden cuëc jat nhial. Ku kuëëŋ rin Nhialic cie thou, ku yen cï nhial ku piny ku wër, ku käk tɔ̈ keyiic ëbën cak ku lueel, “Nhialic acïï bï tïït apɛi ëmën, bï kë cï guiir cïï loi tɛ̈cït tɛ̈ bï yen rot luɔɔi thïn! Ku tɛ̈ le atuny ë dhorou kaŋde kooth, ke Nhialic abï këden cï thiaan thääp cïmën wäär cï yen ye lɛ̈k aluɔɔnyke, kɔc käkke tïŋ.”+
Go röl wën ca piŋ ke jam nhial ɣɛn yɔ̈ɔ̈k, “Lɔɔr löm athör koor ŋaany yic muk atuny kääc adɛ̈kdiɛɛt nhom ku pinynhom aɣeer.”
Guɔ la tënë atuny nhial ku thiëëc bä gäm athöör. Go gäm ɣɛn ku lueel, “Löm ku cam. Abï miɛt yïthok ciɛ̈t ye kiëc ku abï rot la wel bï wac yïyäc.” 10 Guɔ athöör lööm ku cam, go miɛt ɣathok ciɛ̈t ye kiëc. Nawën ɣet ɣayäc ke wel rot bï wac bï ciɛ̈t cuɛɛi.+ 11 Ku lëk ɣa ëlä, “Yïn adhil kë cï Nhialic guiir tënë kɔc ë pinynhom ëbën nyuɔɔth ëmën, kɔc jam ë thok juääc ku bänyŋaknhïïm.”
+ 10:7 B.bei 20:11; L.rou 32:40; Dan 12:7; Amo 3:7 + 10:10 Edhe 2:8–3:3