9
Ku koth atuny ë dhiëc kaŋde. Guɔ kuel cï lööny ë pinynhom tïŋ, ku yeen acï gäm wënh ë riët bï yen tɛ̈thuth mec yic apɛi ŋaany nhom. Go tɛ̈thuth mec yic apɛi ŋaany nhom. Go toldït apɛi bɛ̈n bei tɛ̈thuth, tol cït tol manydït dɛ̈p apɛi, ku pat tol akɔ̈l nyin ku nhial ku looi piny bï cuɔl.+ Ku ye kɔryɔm yen bɔ̈ bei tol yic bï la pinynhom, ku gɛ̈m riɛl cït riɛl ë kith.+ Go lɛ̈k ke bïk wal kek tiim ku käkkɔ̈k cil pinynhom cïï rɛc, ku ye kɔc cïn gup kïn Nhialic kenhïïm tueŋ kepɛ̈c kek rɛckë ke.+ Keek aake cï Nhialic puɔ̈l bïk kɔc aa yiëk tɛ̈rem apɛi tën pɛ̈i kadhiëc ku cïk kɔc näk. Ku arɛɛm yekë yiëk kɔc acït arem dhie cï kiɛth raan moc. Ye pɛ̈ikä kadhiëc yiic abïk wïc bïk thou, ku thuɔɔu abï mɛc ke ke.+
Kɔryɔm juëckä aake cït mïthiɔ̈ɔ̈ŋ cï guiir bïk la tɔŋ yic. Ku aake ceŋ kacït ajɔ̈m cï looi mïläŋ tɔ̈c kenhïïm, ku aake cït nyïn kɔc.+ Ku nhïm tɔ̈ kenhïïm aa bär cïmën nhïm ë diäär, ku aala thook lec cït lec ë köör.+ Ku aala pem kë cït wënh dhie ye kɔc kepuɔ̈th gëëŋ tɔŋ yic. Ku duɔɔt ye wuɔ̈kken looi tɛ̈ pɛ̈ɛ̈r kek, acït duɔɔt riëth dhie ye mïthiɔ̈ɔ̈ŋ juëc thel looi, tɛ̈ le kek tɔŋ yic.+ 10 Ku yälken aa cït yäl ë kith, ku kë cït kek yäl käkkä yen ale kek riɛl bïk kɔc ya gäm tɛ̈ rem ye pɛ̈ikä kadhiëc yiic. 11 Ku keek aala bɛ̈nyŋaknhom mac ke, yen atuny tɛ̈thuth mec yic, ku riɛnke acɔl riääk, tɛ̈dë ka cɔl raan ë käŋ rac.
12 Kërɛɛc tueŋ acï thök. Ku ye cök ciëën kärɛc kɔ̈k karou thiek apɛi aabɔ̈.
13 Ku koth atuny ë dätem kaŋde, guɔ röl piŋ ke bɔ̈ kam guɔ̈k kaŋuan yiic ariäk cï looi mïläŋ tɔ̈c kääc ë Nhialic nhom.+ 14 Ku lueel röl tënë atuny ë dätem wën muk kaŋ yecin ëlä, “Lony atuuc kaŋuan wäär cï duɔ̈ɔ̈t piny wärdït Yuparet yic.” 15 Go atuny ë dätem atuuckä kaŋuan jal lony bïk tööŋ ë diäk ë kɔc pinynhom nɔ̈k. Aake cï Nhialic täu aköldeen alanden. 16 Go lɛ̈k ɣɛn lɔn apuruuk aa timtim buɔt karou. 17 Ku tiɛ̈ŋ mïthiɔ̈ɔ̈ŋ ku kɔc cath ë ke nyuɔ̈th yic. Ku kɔckä aala pem këcït wënh dhie ye kɔc kepuɔ̈th gëëŋ tɔŋ yic, ku wëthkä aa thith cïmën mac, ku aa mïŋɔ̈k ku mïkëth aya. Ku nhïïm mïthiɔ̈ɔ̈ŋ aa thöŋ ke nhïïm kɔ̈r. Ku mac ku tol ku këdɛ̈t mac cɔl adɛ̈p ë bɛ̈n bei kethook. 18 Käkkä kadiäk, tol, ku mac ku ban mac cɔl adɛ̈p bɛ̈n bei mïthiɔ̈ɔ̈ŋ thook, acï tööŋ ë diäk kɔc pinynhom bɛ̈n nɔ̈k. 19 Rin riɛl mïthiɔ̈ɔ̈ŋ atɔ̈ kethook ku keyäl aya, rin yälken aake cït käpiɛny kenhïïm ye kek kɔc gäm ɣɔ̈ntöök.
20 Abɛ̈k kɔc ë pinynhom këc käjuëc rɛc kɔc nɔ̈kkä ke nɔ̈k, aake këc luɔi kärɛc puɔ̈l acïn, luɔi ye kek jakrɛc door, jak cï kiɛ̈ɛ̈t ë wëth ku aleel ku tiim cie daai, ku cïk ye piŋ ku cïk ye cath.+ 21 Kɔckä aakëc luɔi kärɛc puɔ̈l, cït nääk ë röt, luɔi käk jakrɛc, ku luɔi ë bal, wïny diäär ku cuëër.
+ 9:2 Cäk 19:28 + 9:3 B.bei 10:12-15 + 9:4 Edhe 9:4 + 9:6 Jop 3:21; Jer 8:3 + 9:7 Juel 2:4 + 9:8 Juel 1:6 + 9:9 Juel 2:5 + 9:13 B.bei 30:1-3 + 9:20 Wk 115:4-7; 135:15-17; Dan 5:23