13
Lääi karou
Ku tiɛ̈ŋ län roor rac apɛi ke bɔ̈ bei adɛ̈kdiɛɛt yic. Ku ala nhïïm kadhorou ku tuŋ thiäär la nhïïm ajɔ̈m kathiäär. Ku kenhïïm ëbën rin aacï gɔ̈t rin ë Nhialic tɔɔn guɔ̈p.+ Län wën ca tïŋ acït kuac, ku adït cök kek riööp bɛ̈ɛ̈r la kɔ̈th nhïm, ku acït thok köör. Acï këdïït cït jakanuaan gäm riɛlde bï nyuc ë thööc nhom cït bɛ̈nyŋaknhom la ye cök.+ Nhuɔm tök, nhïïm ë län kënë ala yic piäär cït piäär tɛ̈tök dït apɛi ku jɔl dɛm. Kɔc ë pinynhom ëbën aake cï gäi ë län kënë ku buɔthkë. Keek ëbën aake ye jɔŋrac door rin cï yen lɛ̈i gäm riɛl, keek aya aake ye lɛ̈i door, ku luelkë, “Acïn këril cït ë län kënë. Acïn raan lëu bï thɔ̈r kek ye.”
Go lɛ̈i puɔ̈l bï jal nhiam apɛi, ku ye Nhialic lat. Go Nhialic päl riɛl kënë tënë pɛ̈i kathiärŋuan ku rou. Ku jɔl lɛ̈i jam ku lɛ̈ɛ̈t Nhialic kek kɔcken rɛ̈ɛ̈r nhial paande.+ Acï Nhialic puɔ̈l bï thɔ̈r kek kɔc Nhialic ku tiɛɛm ke. Ku ëcï gäm riɛl kɔc pinynhom nhïïm ëbën.+ Kuat raan rɛ̈ɛ̈r pinynhom ëbën abï ye adoor, kɔc cïï ye bï ya door aa kɔc cï riɛnken gɔ̈t athör pïr yic, ke piny këc guɔ cak. Athör kënë ë kën Manh Amääl wäär cï nɔ̈k.+
Na lakkë yïth, ke we pïŋ apath, 10 “Kuat kë cï Nhialic guiir bï rot luɔ̈i yï abï rot dhiɛl looi këya. Raan bï mac, raan bï teem röl ë pal abï teem röl. Wɛ̈t kënë ë lɔn bï kɔc cï gam dhiɛl gum ku rilkë puɔ̈th gamden yic.”+
11 Ku tiɛ̈ŋ län dɛ̈t ke bɔ̈ bei piiny, ke la tuŋ karou cït tuŋ jɔŋrac. 12 Yeen alui riɛl cït riɛl län tueŋ ke ŋic län tueŋ, ku thɛny kɔc ë pinynhom thïn bïk län tueŋ aa door, län wäär cï tɛ̈tök dɛm yenhom. 13 Ku looi käkdït jäŋ gɔ̈i. Ee ye mac cɔl alööny piny nhial ke kɔc ëbën daai ë ye. 14 Län ciëën kënë acï puɔ̈l bï käkdït jäŋ gɔ̈i aa looi ke län tueŋ daai thïn. Rin ë käkkä yen acï yen kɔc pinynhom wëŋ bïk la yecök. Aacï bɛ̈n yɔ̈ɔ̈k bïk këdäŋ buth bï kek län tueŋ kiɛ̈ɛ̈t ku yekë door, län wäär cï nɔ̈k ë pal ku ben pïr. 15 Län ciëën kënë acï puɔ̈l bï wëi ɣäth këwën cï län tueŋ kiɛ̈ɛ̈t yic, rin bï ya jam ku cɔl kɔc cïï ye ye door anäk. 16 Ku yöök län ciëën kɔc ëbën, bɛ̈ny ku kïc, ajak ku raan ŋɔ̈ŋ, alony ku raan lääu nhom, bï raan ëbën kït tääu köŋden cuëc, tɛ̈dë ke tɛ̈ɛ̈u yenhom tueŋ. 17 Acïn raan cï puɔ̈l bï këde ɣaac, tɛ̈dë ke ɣɔɔc ke cïn nhom kït kek rin, tɛ̈dë ke ye akuën riɛnke nyuɔɔth.
18 Yïn adhil käŋ ŋic apath ba kënë jäl deet yic. Raan la kë ŋic adhil kënë döt yic, bï akuën ë län ŋic, rin akuën akääc nyin rin ë raan, akuën ë buɔt kadätem ku thiärdätem ku dätem.
+ 13:1 Dan 7:3; Ny 17:3, 7-12 + 13:2 Dan 7:4-6 + 13:6 Dan 7:8, 25; 11:36 + 13:7 Dan 7:21 + 13:8 Wk 69:28 + 13:10 Jer 15:2; 43:11