14
Manh Amääl ku kacke
Ku jɔl lä diël ɣa nyin piny, ke ye Manh Amääl yen tiɛ̈ŋ ke kääc gɔt nhom Jeruthalem, kek kacke tim buɔɔt ku thiärŋuan ku ŋuan cï rin Manh Amääl ku rin Wun gɔ̈t kenhïïm tueŋ.+ Ku piɛŋ röl nhial kecït arɔ̈ɔ̈l ë pïu kat apɛi. Aye piŋ kecït mär deŋ thiek apɛi, tɛ̈dë ke ye thoom juëc gut. Ku kääc kɔc tim buɔɔt thiärŋuan ku ŋuan ë thööc nhom tueŋ, ke ket waak yam lääi pïr kaŋuan ku kɔcdït nhïïm. Waakkä acïn raan lëu bï ke ket, aa keek kek kɔc cï Nhialic luɔ̈k ë röt. Keek aa kɔc cï röt tiit cie wïc ë diäär. Keek aa kɔc la cök. Ee Manh Amääl yen aye kë buɔɔth cök kuat tɛ̈ le yen thïn. Kɔckä kek aacï luɔ̈k kam kɔc ëbën, aa kɔc ë Nhialic ku Manh Amääl, aa cït rap ë yam dhie ye juɛ̈r Nhialic. Ku keek aa këc lueth kaŋ lueel. Ku acïn kërɛɛc cïk kaŋ looi.+
Atuuc nhial kadiäk
Ku tiɛ̈ŋ atuny dɛ̈t ke pär aliir yic nhial ke muk athör Wɛ̈t Puɔth Yam, wɛ̈t pïr akölriëëc ëbën tënë kuat dhiëth ku wuɔ̈t ku thok pinynhom ëbën. Ku lueel röldït, “Thɛkkë Nhialic ku lɛckë rin dïït yen apɛi. Rin nïn aacï thök, nïn bï yen kɔc ë pinynhom ɣäth ë luk yic. Duɔrkë rin yen aa cak nhial ku piny ku wërdït ku nyïn ë pïu.”
Ku buɔɔth atuny rou atuny tueŋ cök, ke ye lueel ë röldït, “Gendït Babilon acï rac ëbën. Babilon ë ye kɔc pinynhom cɔl adek muɔ̈n kec apɛi, muɔ̈n ke cɔl aloi käk ë bal cï Nhialic bɛ̈n rac puɔ̈u.”+
Ku buɔɔth atuny ë diäk atuuc tueŋ wën karou cök, ke ye lueel röldït, “Raan län kënë door kek këden cï kiɛ̈ɛ̈t, raan la kïn ë län kënë yenhom tueŋ, tɛ̈dë ke ye yecin. 10 Abï muɔ̈n riäŋ puɔ̈u ë Nhialic dhiɛl dek, muɔ̈n kënë ë kë cï Nhialic puɔ̈k ë bïny riäŋ piände yic. Kɔckä aabï dëp many bɛ̈n bei kuur yic tuc apɛi, ka atuuc nhial ku Manh Amääl daai thïn.+ 11 Many bï ke nyop kënë abï ke reem akölriëëc ëbën. Kɔc ë lɛ̈i ku këden cï kiɛ̈ɛ̈t ku kuat raan la kïn ë riɛnke, acïï bï kaŋ lɔ̈ŋ acïn aköl ku wɛ̈ɛ̈r.”+
12 Kënë wɛ̈tde yic ë lɔn bï kɔc ë Nhialic kepuɔ̈th dɛɛt, kɔc lööŋ ë Nhialic theek ku lek gam tënë Jethu.
13 Ku piɛŋ röl nhial ke cöt ku lueel, “Dhil gɔ̈t, kɔc mit gup aa kɔc thou ëmën rin cï kek wɛ̈t Bɛ̈ny gam.” Ku lueel Wëi Nhialic, “Ee yic Alanden! Keek acïï bï bɛn gum athɛɛr. Käk cïk looi aabï cath ke ke.”
Tëmtëm pinynhom
14 Ku lä daai nhial, ke ye luäät ɣer yen tiɛ̈ŋ ku këcït Manh raan ke cï nyuc ë piööl nhom, ku ala nhom ajöm cï looi mïläŋ tɔ̈c, ku amuk pal moth thok yecin.+ 15 Ku bɔ̈ atuny dɛ̈t bei luaŋ Nhialic ku jiɛɛm röldït tënë raan cï nyuc ë piööl nhom, “Jɔk luɔi cök ye pal kënë, käk tem pinynhom aacï luɔk, ku akölden bï ke tem acï bɛ̈n.”+ 16 Go raan wën cï nyuc ë piööl nhom palde met yic ku ler luɔide yic, ku këya, këriëëc ëbën pinynhom acï tem.
17 Ku tiɛ̈ŋ atuny dɛ̈t ke bɔ̈ bei nhial luaŋ Nhialic ke muk palden moth aya. 18 Ku bɔ̈ atuny wën muk riɛl ë mac bei ariäk lɔ̈ɔ̈m. Ku cɔɔl atuny wën muk pal moth röldït ku lueel, “Löm paldu ku tem abiëc dom yic pinynhom rin abiëc acï luɔk.” 19 Ku jɔl atuuc palde met yic ku jɔl abiëc tɛm piny, ku kuut keyiic ku ɣɛ̈th ke tɛ̈ bï ke la nhiac yiic thïn, rin riäŋdït puɔ̈u Nhialic. 20 Abiëc ëcï nhiac gɛu kɔ̈u aɣeer, go ya riɛm yen loi kuëër, abï riɛm löl bär kɔ̈u apɛi ku thuuth yic looi.+
+ 14:1 Edhe 9:4; Ny 7:3 + 14:5 Dhep 3:13 + 14:8 Ith 21:9; Jer 51:8; Ny 18:2 + 14:10 Ith 51:17; Cäk 9:24; Edhe 38:22 + 14:11 Ith 34:10 + 14:14 Dan 7:13 + 14:15 Juel 3:13 + 14:20 Ith 63:3; Dh 1:15; Ny 19:15