15
Kädït rɛc bï atuuc nhial bɛ̈ɛ̈i
Ku tiɛ̈ŋ këdït dɛ̈t kɔc gɔ̈i nhial. Kënë, aake ya atuuc kadhorou la riɛl bïk kärɛc apɛi kadhorou gäm kɔc, ke ye kek awuɔ̈ɔ̈c ciëën bï Nhialic tɛ̈m kɔc rɛc, rin kek aabï riäŋ ë piände jäl thök. Ku tiɛ̈ŋ këcït adɛ̈kdiɛɛt le pïu nyïn kïr thïn cï liääp kek këcït mac. Ku tiɛ̈ŋ kɔc wäär cï lɛ̈i kek kïnden cï ye kiɛ̈ɛ̈t tiaam aya, agut län wäär ye riɛnke ŋic akuën. Keek aake kääc adɛ̈kdiɛɛt le pïu nyïn kïr yɔu ke muk thom cï Nhialic gäm ke, ku ketkë waak Mothith alony ë Nhialic, ku waak Manh Amääl ëlä,
“Yïn Nhialic, yïn aril acïn kë thöŋ ke yïïn,
käk ye looi aa path ku aa kɔc gɔ̈i!
Ee yïn amac pinynhom ëbën,
kuat käk ye looi ëbën aala cök ku aa yith.+
Raan ëbën abï riɔ̈ɔ̈c ë yïïn Bɛ̈ny! Ku riɛnku abï leec athɛɛr!
Ee yïïn ë rot yïn Nhialic ë yic.
Kɔc ë pinynhom aabï ya bɛ̈n ku dorkë yïïn.
Raan ëbën acï tɛ̈pɛth ye yïn luui thïn tïŋ.”+
Nawën ë kënë cök, ke ɣa tïŋ luaŋ Nhialic ke ŋaany thok, kek duël Nhialic nyuɔɔth alɔŋthïn.+ Ku bɔ̈ atuuc nhial kadhorou, wäär muk kädït rɛc apɛi kadhorou bei luaŋ ë Nhialic. Keek ëbën aake cieŋ alɛ̈th ɣer la diardiar, ku karkar cï looi mïläŋ tɔ̈c aa cïk kaar kepuɔ̈th. Go län tök kam lääi wäär pïr kaŋuan, atuɔ̈ny tök ya atuuckä gäm aduŋ mïläŋ tɔ̈c la yic awuɔ̈ɔ̈c thiek bɔ̈ tënë Nhialic pïr akölriëëc ëbën, bï gäm kɔc ë pinynhom. Duël ë Nhialic ëcï tol paat yic piny, tol bɔ̈ diik ku riɛl Nhialic yic. Ku acïn raan lëu ye bï la thïn, ɣet tɛ̈ bï kärɛc dït apɛi kadhorou wäär muk atuuc nhial ku bïï ke pinynhom, kaŋ thök.+
+ 15:3 B.bei 15:1 + 15:4 Jer 10:7; Wk 86:9 + 15:5 B.bei 38:21 + 15:8 B.bei 40:34; 1Bŋ 8:10-11; 2Lëk 5:13-14; Ith 6:4