18
Nhialic acï Babilon rac
Nawën ë kënë cök ke ɣa ben atuny nhial dɛ̈t tïŋ ke bɔ̈ bei nhial pan Nhialic, ku atuny kënë ala riɛldït apɛi. Ruɛl dïït ɣeer wën bɔ̈ bei tënë yen acï pinynhom ëbën bɛ̈n looi bï ɣɛr. Ku cööt röldït apɛi,
“Gendït Babilon acï riääk. Kɔc aacï kat thïn ëbën.
Acïn raan cï döŋ thïn, aa jakrɛc ku diɛt rɛc cït awujooŋ.+
Kärɛc ë bal ye looi gen Babilon aacï yen ke pinynhom ëbën liääp,
bï bäny pinynhom keek aa looi käk ë bal, ciɛ̈t ke cï muɔ̈n kec apɛi dek.
Ku tɛ̈ɛ̈n yen acï Nhialic rac puɔ̈u yeguɔ̈p.
Ku kɔc ë pinynhom aake ye ɣɔɔc thïn ku loikë kärɛc Nhialic rac puɔ̈u.”+
Ku piɛŋ röldɛ̈t ke jam nhial ku lueel,
“Kackiɛ̈ jälkë geeu!
Ku bï week cïï mɛt awuɔ̈ɔ̈c looi keek yiic kä,
ku bï Nhialic we cïï yïk kädït rɛc apɛi cïmënden.+
Awuɔ̈ɔ̈cken cïk looi aacï juëc nawën
ke la nhial abïk Nhialic dööt bïk la rac puɔ̈u.
Go Nhialic awuɔ̈ɔ̈ckä yök ëbën, ku aacïï bï kaŋ puɔ̈l ke cïï tɛ̈m awuɔ̈c.+
Dhiɛlkë luɔ̈i kärɛc cït käwäär cï kaŋ aa luɔ̈i week.
Dhiɛlkë kärɛc wäär cï looi cool käk wär käk wäär cï kaŋ luɔ̈i kɔc kɔ̈k.
Adhiɛlkë gäm muɔ̈n kec apɛi bï wiɛɛt cït tɛ̈wäär ye luɔ̈i kɔc kɔ̈k.+
Ee nhiam riɛlden dït rɛ̈ɛ̈r ke yeen,
ku pïrden rëër yen käpath yiic.
Adhiɛlkë gäm kë rem yeguɔ̈p thöŋ kek miɛt ë puɔ̈u dït rëër yen thïn.
Rin ye yen rot leec ëlä,
‘Ɣɛn tiŋ dïït ŋaknhom mac paandiɛ̈ ë riɛl cïn ke tem ɣanhom,
ɣɛn acïn mony bï thou ku ba dhuur.’
Rin ye Babilon jiɛɛm kanhiaam këya,
ee kaam thiin koor ku abï Nhialic kädït rɛc
apɛi cɔl aabɔ̈ tënë yeen cïmën tuaany, ku cɔŋdït apɛi ku thuɔɔu.
Abï yɔɔt mac bï nyop ëbën, rin Bɛ̈ny Nhialic yen bï ye tɛ̈m awuɔ̈c,
ala riɛldït apɛi.+
“Bäny ë pinynhom wäär cï kärɛc looi kek ye aabï dhiau ku löönykë puɔ̈th tënë ye, tɛ̈ tïŋ kek tol many cï ye yɔɔt nhom tɛ̈mec. 10 Aabï kɔ̈ɔ̈c tɛ̈mec, rin cï kek riɔ̈ɔ̈c ciɛ̈t ke bï gäm awuɔ̈c thiek cït kën cï gäm Babilon, rin wäär cï kek kärɛc looi aya kek ye. Abïk aa lueel,
‘Ye kërɛɛc ë dë, gendït Babilon, gen ril yen cï guɔ riääk ye kam thiin yic!’+
11 “Kɔc ë ɣɔɔc pinynhom aa dhiau rin Babilon, rin acïn raan bï käkken bɛn lɔ̈k ɣɔɔc.+ 12 Mïlɔ̈ɔ̈ŋken tɔ̈c, ku alɛ̈th path, alɛ̈th cï looi mïläŋ thith ku guët path ku käpuɔth kɔ̈k cie lac yök ku tuŋ aa kön, ku kuɔ̈r path la diardiar, acïn raan bï keek bɛn lɔ̈k ɣɔɔc tënë ke. 13 Miök ŋïr, määu ku abïïk, ku ɣɔ̈k ku thök, ku mïthiɔ̈ɔ̈ŋ ku lääi kɔ̈k baai ku tiim path ku aloony, acïn raan bï ke lɔ̈k ɣɔɔc.+ 14 Abï kɔc ɣɔɔc aa lueel tënë Babilon ëlä, ‘Kuat käpath wäär ye ke cam, ku käpuɔth wäär ye ke cieŋ aacï rac, ku aacïï bï bɛn yök acïn.’ 15 Kɔc ë ɣɔɔc wäär cï jak rin ye kek käkken ɣɔ̈c ye aabï dhiau tɛ̈ tïŋ kek ye ke dɛ̈p. Aabï ya kɔ̈ɔ̈c tɛ̈mec rin wäär cï kek mat kek ye ciɛ̈t ke bï mat ë riääk yic aya.+ 16 Abïk aa lueel,
‘Ye kërɛɛc ë dë tënë gendït cït kënë,
gen dïït dhëŋ cït raan ceŋ mïlɔ̈ɔ̈ŋ tɔ̈c ku guët path yeyeth!+
17 Rin käkkä aacï guɔ bɛ̈n määr nyin yic.’
“Kɔc ë riäth geer adɛ̈kdiɛɛt yiic, ku kɔc la käkken yekë keek la ɣaac riäth yiic, käk ye kek pïr thïn aabï kɔ̈ɔ̈c tɛ̈mec, 18 ku dhiɛɛukë tɛ̈ tïŋ kek tol nhom ke dɛ̈p geeu kek käk tɔ̈ thïn ëbën, ku jɔlkë ya lueel, ‘Makei! Acïn gendït cï kaŋ cïɛ̈t ë gen!’+ 19 Ku jɔlkë kenhïïm pot ë ŋeth bïk nyuɔɔth lɔn cï kek puɔ̈th löny ku dhiɛɛukë apɛi ku luelkë,
‘Makei! Cï gendït riääk këya?
Gendït wäär ye kɔc la riäth jiɛɛk la yök thïn,
yen cï guɔ riääk ye kaam thiin yic kek käk tɔ̈ thïn ëbën!+
20 Kɔc rɛ̈ɛ̈r pan Nhialic miɛtkë puɔ̈th rin cï Nhialic Babilon rac.
Miɛtkë puɔ̈th kɔc ë Nhialic ku atuuc ë Raan cï lɔc ku dɔc,
ku kɔc käk Nhialic tïŋ rin cï Nhialic Babilon tɛ̈m awuɔ̈c tɛ̈cït tën kärɛc wäär cï keek luɔ̈i week.’ ”+
21 Ku tiɛ̈ŋ atuny Nhialic ril cï kuurdït thiek kuany ku piir wïïr adɛ̈kdiɛɛt yic ke lueel,
“Kënë yen ee tɛ̈ bï gendït Babilon rac thïn,
ku acïï ben tïŋ acïn.+
22 Yïn Babilon acïn läär bï bɛn piŋ yiic tɛ̈du,
ku acïn këët bï bɛn piŋ röt ke gut thom, tɛ̈dë ke ye kɛŋ kooth yiic.
Kɔckun atëët ëbën aabï määr,
ku wëthkun ye rap guur abï cïɛ̈n rap ben guur thïn.+
23 Ku mɛ̈c acïï bï kaŋ bɛn tïŋ nyïn ke dɛ̈p,
ku acïn ruɛ̈i bï bɛn looi,
rin kɔckun ë ɣɔɔc kek aake ye kɔcdït pinynhom,
ë pinynhom cam tɛ̈bäär ë ruëëny.”+
24 Nhialic acï Babilon tɛ̈m awuɔ̈c rin le yen guɔ̈p awuɔ̈c cï yen kɔc käk Nhialic tïŋ nɔ̈k, ku kɔc juëc kɔ̈k ë Nhialic, Babilon ala guɔ̈p awuɔ̈c cï yen kɔc juëc ë pinynhom ëbën nɔ̈k.+
+ 18:2 Ith 13:21; 21:9; Jer 50:39; 51:8; Ny 14:8 + 18:3 Ith 23:17; Jer 51:7 + 18:4 Ith 48:20; Jer 50:8; 51:6, 45 + 18:5 Cäk 18:20-21; Jer 51:9 + 18:6 Wk 137:8; Jer 50:29 + 18:8 Ith 47:7-9 + 18:10 Edhe 26:16-17 + 18:11 Edhe 27:31, 36 + 18:13 Edhe 27:12, 13, 22 + 18:15 Edhe 27:31, 36 + 18:16 Ith 23:14; Edhe 27:26-30 + 18:18 Edhe 27:32 + 18:19 Edhe 27:30-34 + 18:20 L.rou 32:43; Jer 51:48 + 18:21 Jer 51:63-64; Edhe 26:21 + 18:22 Edhe 26:13; Ith 24:8 + 18:23 Jer 7:34; 25:10 + 18:24 Jer 51:49