19
Riäŋ ë Babilon ë kɔc Nhialic miëët puɔ̈th
Tɛ̈wën cï atuny ril thök ë jam, ke ɣa piŋ kɔc röt nhial ke loi kiɛɛu apɛi ku luelkë,
“Lecku Nhialic! Nhialic yen acï ɣo luɔ̈k, diik ku riɛl aa käk Nhialicda kedhie.
Luɔ̈ŋde ee yic ku ala cök.
Yen acï tiŋ adëjöök wäär ŋiɛc tɛ̈m awuɔ̈c thöŋ kek käk cï luɔ̈i kɔc ë pinynhom.
Babilon cï pinynhom rac, rin rim kɔc Nhialic atɔ̈ yecin.”+
Ku ben thän awën loi kiɛɛu yai cam,
“Lecku Nhialic!
Babilon abï dëp ku many nyop ye abï tol ya la nhial akölriëëc ëbën.”+
Ku tiɛ̈ŋ kɔcdït kathiärou ku ŋuan, ku lääi pïr kaŋuan ke gut kenhiɔl piny ë Nhialic nhom ku dorkë ke cï nyuc thɔ̈nyde nhom,
“Yenakan, Lecku Nhialic!”
Yan thiëŋ Manh Amääl
Ku piɛŋ röl ke cöt thööc lɔ̈ɔ̈m ku lueel,
“Wek aa dhil Nhialicda leec, week ëbën,
kɔc ril ku kɔc niɔp, wek kɔc thek yeen ëbën ye door.”+
Ku piɛŋ kɔc juëc ke loi kiɛɛu nhial apɛi, ke loi arɔ̈ɔ̈l cït arɔ̈ɔ̈l ë pïu kat apɛi, ku cït mär deŋ ku luelkë,
“Lecku Nhialic! Rin Bänyda, Nhialic Madhɔl ee Bɛ̈nyŋaknhom!+
Jɔlku puɔ̈th miɛt ku lecku Nhialic,
rin cï nïn thiëŋ Manh Amääl thök, ku nyan thiak acï rot guiir bï lor.
Acï Nhialic ruɔ̈k alɛ̈th path cïn gup acuɔl bï keek cieŋ.”
Alɛ̈th path aatɔ̈ nyin käpath ye raan luɔ̈i Nhialic.
Go atuuc lɛ̈k ɣa, “Gät wëlkä, kɔc mit puɔ̈th aa kɔc cï cɔɔl ë yan thiëŋ Manh Amääl yic.” Ku mɛt thïn ëlä, “Wëlkä aa wël ë yith bɔ̈ tënë Nhialic.”
10 Guɔ ɣanhiaal guɔ̈t piny yenhom ba door. Go lɛ̈k ɣa, “Duk loi këya! Ee Nhialic yen aya luɔ̈ɔ̈i cïmën ye yïn ku miɛ̈thakun cï gam, kɔc cï yic cï Jethu nyuɔɔth, buɔɔth yic. Ee Nhialic ë rot yen aye door.” Rin yic cï Jethu nyuɔɔth yen ë kɔc cɔl agam wɛ̈t ë Nhialic.
Raan cath mathiäŋ ɣer
11 Ku tiɛ̈ŋ pan Nhialic ke ŋaany thok, go ya mathiäŋ ɣer yen tiɛ̈ŋ thïn kek raan cath ë ye. Ee yen raan ë Nhialic luɔ̈ɔ̈i ë puɔ̈n ɣer, kuat käk ye looi ëbën aaya yith, tɛ̈ looi yen luk tɛ̈dë ke ye tɔŋ, ka la cök ëbën.+ 12 Yen adɛ̈p nyin cïmën mac, ku acieŋ ajɔ̈m juëc yenhom. Acï gät kɔ̈u rin, ku ë yen aŋic riɛnke ë rot.+ 13 Ku acieŋ alanh bär yekɔ̈u cï kɔ̈u thiäŋ ë riɛm. Ku riɛnke aa, “Wɛ̈t ë Nhialic.” 14 Abuɔɔth apuruuk Nhialic ke cieŋ alɛ̈th ɣer, ku aake cath mïthiɔ̈ɔ̈ŋ ɣer. 15 Ku pal moth ë bɛ̈n bei yethok bï yen kɔc ë pinynhom tök. Abï kɔc pinynhom mac ke cïn aŋuän, aabï nhiac yiic cïmën mɔ̈n nhiɛ̈c bei athuääi yic, bïk riäŋ puɔ̈u ë Nhialic yök kegup.+ 16 Ku alanhde kɔ̈u ku yeɣäm, rin acï gɔ̈t thïn ëlä, “Bɛ̈nyŋaknhom ë Bänyŋaknhïïm, Bɛ̈nydït ë Bänydït ëbën.
17 Guɔ atuny nhial kääc akɔ̈l nyin tïŋ, ke cɔl diɛt pär aliir yic ëbën ku lueel röldït, “Bäk tɛ̈n, bäk bɛ̈n mïth miëthdït ë thëi cï Nhialic guiir! 18 Bäk ŋuɛtkë gup bänyŋaknhïïm, kɔcdït apuruuk, kɔcdït ril, gup mïthiɔ̈ɔ̈ŋken ku kɔc cath ë ke, gup kɔc ëbën, kɔc aloony ku kɔc cie aloony, kɔcdït ku kɔc kor!”+
19 Ku tiɛ̈ŋ lɛ̈i ku bänyŋaknhïïm ë pinynhom kek apuruɔ̈ɔ̈kken, ke kuut kenhïïm ëbën bïk la thɔ̈r kek raan cath mathiäŋ ku apuruɔ̈ɔ̈kke. 20 Go lɛ̈i dɔm, kek raan wɛ̈t lueth wëŋ yen kɔc nyïn lueel, raan käk kɔc gɔ̈i looi, bï kɔc la nhïïm kïn lɛ̈i kenhïïm tueŋ muɔ̈r rin käkken kä ku dorkë këden cï kiɛ̈ɛ̈t. Go keek ëbën karou piɛɛr manydït tuc apɛi bɛ̈n bei kuur yic ke pïr.+ 21 Ku näk apuruɔ̈ɔ̈kken ëbën ë pal bɛ̈n bei raan cath mathiäŋ thok. Ku guäpken aacï diɛt bɛ̈n ŋueet.
+ 19:2 L.rou 32:43; 2Bŋ 9:7 + 19:3 Ith 34:10 + 19:5 Wk 115:13 + 19:6 Edhe 1:24; Wk 93:1; 97:1; 99:1 + 19:11 Edhe 1:1; Wk 96:13; Ith 11:4 + 19:12 Dan 10:6 + 19:15 Wk 2:9; Ith 63:3; Juel 3:13; Ny 14:20 + 19:18 Edhe 39:17-20 + 19:20 Ny 13:1-18