20
Ruɔ̈ɔ̈n tiɛm tök
Ku tiɛ̈ŋ atuny nhial ke bɔ̈ piny, ke muk wënh ye tɛ̈thuth mec yic tuer thok, ku luŋ arëk dït thiek apɛi. Ku dɔm atuny nhial këdït cït jakanuaan, këpiiny thɛɛr yen jɔŋrac dït ë pinynhom, ku rek ë ruɔ̈ɔ̈n tiɛm tök.+ Ku piir tɛ̈thuth mec yic apɛi, ku riit thïn ku thiöök thïn ë thaany. Ku abï rëër ë tɛ̈ɛ̈n ë ruɔ̈ɔ̈n tiɛm tök. Ku këya acïï bï lëu bï kɔc pinynhom bɛn tuɔ̈ɔ̈r nyïn. Ku na la runkä thök ke yeen abï päl aɣeer ë kaam koor.
Ku tiɛ̈ŋ kɔc ke cï nyuc ë thöc nhïïm, ku tiɛ̈ŋ wëi kɔc wäär cï tɛm röt rin cï kek wɛ̈t Jethu Krïtho ku yen wɛ̈t Nhialic gam. Kɔckä aake näk ke rin këc kek wɛ̈t lɛ̈i gam ku dorkë, ku aacïn gup kïn ë lɛ̈i kenhïïm tueŋ ku kecin. Aacï bɛn pïr ku nyuuckë ë thöc nhïïm, rin cï Nhialic ke gäm riɛl bïk mac. Ku jɔlkë mac kek Raan cï lɔc ku dɔc ë ruɔ̈ɔ̈n tiɛm tök.+ Na cï runkä thök, ke kɔc kɔ̈k cï thou, kɔc cï gam ku kɔc ë pinynhom aabï bɛn pïr, ku ë yen jön rot tueŋ bï gup kɔc cï thou röt jɔt. Ku Nhialic abï kɔckä dɔɔc, ku keek aabï ya kacke rin ye kek kɔc cï kaŋ pïr, rin cï ke kaŋ jɔt thou yic. Ku keek aacïï bï thou thon ë rou, ku aabï ya kɔc Nhialic luɔ̈ɔ̈i ku Jethu Krïtho, ku aabï mac kek ye ke ye bäny ë tök ruɔ̈ɔ̈n tiɛm tök.
Jɔŋrac acï tiaam
Tɛ̈ le ruɔ̈ɔ̈n tiɛm tök thök, ke jɔŋrac abï lony tɛ̈wäär cï ye mac thïn. Ku abï bɛn bɛ̈n ë pinynhom bï kɔc kɔ̈k bɛ̈n wëëŋ nyïn, kɔc cï thiëi ë bɛ̈ɛ̈i pinynhom yiic cɔl Gok ku Magok. Aabï jɔŋrac mat yiic ku ɣɛ̈th ke tɔŋ yic. Ku keek aa juëc ka cït liɛɛt agör.+ Ku weerkë pinynhom ëbën, ku goolkë gen nhiɛɛr Nhialic piny, gen rëër kacke thïn. Go Nhialic mac tuɔ̈ɔ̈c piny nhial bï ke nɔ̈k ëbën. 10 Ku cuɛt jɔŋrac wäär ke wëŋ manydït tuc apɛi bɛ̈n bei kuur yic, tɛ̈wäär cï lɛ̈i ku kɔc tör lueth kaŋ cuat thïn. Ku keek aabï reem aköl ku wɛ̈ɛ̈r ë tɛ̈ɛ̈n akölriëëc ëbën.
Luŋ thök ë piny
11 Ku tiɛ̈ŋ thönydït ɣer apɛi kek raan cï nyuc yenhom. Go piny ku nhial määr yenhom tueŋ ku cïn raan ben ke tïŋ acïn. 12 Ku tiɛ̈ŋ kɔc cï thou ëbën kɔcdït ku kɔckor ë pinynhom ëbën ke kääc thööc lɔ̈ɔ̈m. Ku jɔl athör ŋaany yiic, ku athör cï käk cï kɔc pinynhom looi gɔ̈t thïn, ku jɔl athör dɛ̈t yen athör pïr ŋaany yic aya. Ku kɔc ëbën aake ye tɛ̈m awuɔ̈c thöŋ kek kë cï ŋɛk looi pinynhom, cï gɔ̈t riɛnke thook athöör yic.+ 13 Ku jɔl kɔc ke thou wïïr bɛ̈n ku kɛ̈ɛ̈ckë Nhialic nhom luk yic, ku jɔl kɔc cï thou rëër guäpken piiny rɛ̈ŋ yiic röt jɔt aya, ku kɛ̈ɛ̈ckë Nhialic nhom luk yic. Ku keek aacï bɛ̈n tɛ̈m awuɔ̈c thöŋ kek käk ke cïk looi pinynhom. 14 Go thou nhom guɔ̈p cuat manydït dɛ̈p apɛi yic. Manydït dɛ̈p kënë yen ë thon ë rou. 15 Kuat raan liu riɛnke athör ë pïr yic, acï cuat baau mac dɛ̈p kënë yic.
+ 20:2 Cäk 3:1 + 20:4 Dan 7:9, 22 + 20:8 Edhe 7:2; 38:2, 9, 15 + 20:12 Dan 7:9-10