21
Pinynhom ku nhial ë yam
Ku jal pinynhom ku nhial ë yam tïŋ, rin cï piny ku nhial thɛɛr määr, ku cïn wërdït kɔ̈k ben rëër thïn.+ Ku tiɛ̈ŋ gen Nhialic yen Jeruthalem ë yam, ke bɔ̈ piny nhial pan Nhialic bï bɛ̈n pinynhom. Gen ë Nhialic acï guiir cïmën nyan cï guiir bï gäm moc.+ Ku piɛŋ raan ke cöt röldït apɛi ë thööc lɔ̈ɔ̈m ku lueel, “Ëmën pan Nhialic arɛ̈ɛ̈r kek raan! Ku keek aabï ya kacke, ku Nhialic nhom guɔ̈p abï rëër ke ke ku abï ya Nhialicden.+ Abï pïu wɛɛc wei kenyïn. Ku acïn raan bï bɛn thou acïn. Acïn raan bï puɔ̈u bɛn riääk ku dhiɛɛu, tɛ̈dë ke ben tɛ̈rem yök yeguɔ̈p cïmën thɛɛr, rin käŋ aacï röt waar.”+
Ku lueel raan cï nyuc thööc nhom ëlä, “Tiɛ̈ŋkë! Käŋ ëbën aluɔɔi bïk aa yam!” Ku lueel aya ëlä tënë ɣa, “Gät kënë, alëu ba gam yen kë luɛɛl rin wëlkä aa yith.
“Kuat käkkith ëbën ëcï luɔɔi tɛ̈cït tɛ̈de. Ee ɣɛn jɔ̈k ë cök ku ɣɛn thök ë käŋ. Ɣɛn abï raan nɛ̈k rou gäm pïu dek, aba gäm pïu ë pïr, ku aba gäm ye ë path.+ Kuat raan cï tiam abï käkkä yök tënë ɣa. Aba gäm ë käkkä ëbën, ku ɣɛn abï ya Nhialic ku yeen abï ya manhdiɛ̈.+ Ku kɔc riɔ̈c, ku kɔc cï gamden puɔ̈l ku kɔc cä adumuɔ̈ɔ̈m looi, kɔc cï kɔc nɔ̈k, kɔc ë luui kärɛc, kɔc ë jɔŋrac, kɔc jakrɛc door, ku kɔc alueth, kɔckä ëbën aabï cuat manydït tuc bɛ̈n bei kuur yic, ku yen ë thon ë rou.”
Jeruthalem ë yam
Go atuɔ̈ny tök kam atuuc kadhorou wäär muk kërac apɛi ciëën bɛ̈n ku cɔɔl ɣa, “Bäär lokku ba yï la nyuɔ̈th nyan bï ya tiŋ Manh Amääl.” 10 Go Wëi Nhialic la ɣaguɔ̈p ku ɣɛ̈th atuuc ɣa ë kuurdït bär nhom. Ee tɛ̈ɛ̈n ke nyuth ɣa Jeruthalem gen ë Nhialic ke bɔ̈ piny nhial pan Nhialic.+ 11 Ee dɛ̈p diardiar ke diik Nhialic. A dɛ̈p cït kuur cï guaŋ bï la lëŋlëŋ. 12 Ku acï gɔ̈ɔ̈l piny kal ril bär, ku ala thok kathiäär ku rou, ku thokkä ëbën aaye atuuc kɔ̈ɔ̈c thïn. Ku thokkä aacï rin kuat Itharel kathiäär ku rou gɔ̈t thïn. 13 Ku kal cï gɛu gɔ̈ɔ̈l piny ë la guɔ̈k kaŋuan, ku guɔ̈ŋ tök ë la thok kadiäk.+ 14 Kal cï ke gɛu gɔ̈ɔ̈l piny aacï buth aleeldït kathiäär ku rou nhïïm. Ku rin atuuc Manh Amääl kathiäär ku rou aake cï gät aleelkä kɔ̈ɔ̈th.
15 Ku atuny wäär yen jam ke ɣa, amuk wai cï looi mïläŋ tɔ̈c bï yen gɛu athem, pänyde ku thuɔkke.+ 16 Gɛu ala guɔ̈k kaŋuan thöŋ thook. Ku them atuny nhial gɛu waiden wën muk, ku yök ke cït meel tiɛm tök ku buɔt kadhiëc bɛ̈r ë kɔ̈u, ku lääu yic kek bɛ̈r la nhial ë cït kënë aya. 17 Ku them atuuc la nhial ë kal ku dït ë kɔ̈ude aya, ku yök ke ye akääth thiärdätem. Käk ke ye atuuc them aake cït käk ye kɔc them ë path.
18 Päny cï gɛu looi, aacï buth kuur ɣer dhëŋ ku gɛu nhom ëcï looi mïläŋ tɔ̈c la gɛi cït macar. 19 Puɔ̈ɔ̈ny ë gɛu aake cï jɔɔk cök kuat aleel la diardiar. Aleel ke cï puɔ̈ɔ̈ny jɔɔk cök aya aake yiic thiäär ku rou. Kɔ̈k aake thith, ku kɔ̈k aa ɣer ku kɔ̈k aa maŋök, kɔ̈k aa mïthiɔ̈ɔ̈ŋ, kɔ̈k aa mïkëth, kɔ̈k aa mïyën, kɔ̈k aa mïlɔ̈ɔ̈th, kɔ̈k aa malïïk, ku kɔ̈k aa mamer. 20 Ku kït ëbën aake ye thiäär ku rou. 21 Thok kathiäär ku rou ë genë aake cï looi aleel ɣer kathiäär ku rou, thuɔŋ tök ë ye looi alel ɣer tök, ku gëëk ë gɛu yic aacï looi mïläŋ tɔ̈c la diardiar cït macar.+
22 Ɣɛn akëc luaŋ Nhialic ye kɔc röök thïn tïŋ, ee gen kënë yic, rin Bɛ̈ny Nhialic Madhɔl ku Manh Amääl kek aa luaŋ Nhialic. 23 Gen kënë ëcïï wïc ruɛl akɔ̈l, tɛ̈dë ke ye pɛɛi, rin ala ruɛlde ë rot, rin ruɛldït Nhialic yen aye ye mer yic, ku Manh Amääl yen aye ye mer yic cïmën many adök.+ 24 Ku ruɛl ë gen yen aye kɔc cath thïn, ku bäny pinynhom aabï ya bɛ̈n bïk jaakden bɛ̈ɛ̈i thïn.+
25 Kal aabï ya rëër ke ŋaany thook aköl ku wɛ̈ɛ̈r, rin piny acï ben a cuɔl. 26 Kɔc wuɔ̈t ëbën aabï bɛ̈n ë gen yic rin bï kek Nhialic bɛ̈n aa door ku leckë.+ 27 Acïn kɔc la gup adumuɔ̈ɔ̈m bï puɔ̈l bïk la geeu, ayï kɔc ë luui käk kɔc cɔl ayär gup ku kɔc tör lueth. Kɔc bï puɔ̈l bïk la geeu aa kɔc cï riɛnken gɔ̈t athör ë pïr Manh Amääl yic.+
+ 21:1 Ith 65:17; 66:22; 2Pït 3:13 + 21:2 Ith 52:1; 61:10; Ny 3:12 + 21:3 Edhe 37:27; Leb 26:11, 12 + 21:4 Ith 25:8; 35:10; 65:19 + 21:6 Ith 55:1 + 21:7 2Tha 7:14; Wk 89:26-27 + 21:10 Edhe 40:2 + 21:13 Edhe 48:30-35 + 21:15 Edhe 40:3 + 21:21 Ith 54:11-12 + 21:23 Ith 60:19-20 + 21:24 Ith 60:3 + 21:26 Ith 60:11 + 21:27 Ith 52:1; Edhe 44:9