22
Ku ben atuny nhial ɣa nyuɔ̈th wär cï thiäŋ pïu ë pïr la kïrkïr apɛi bɔ̈ tënë thöny Nhialic ku Manh Amääl,+ ke kuëër geeu gëk ciɛl yic. Agör ë wär lɔŋ ku lɔŋ, akɛ̈ɛ̈c tim ë pïr thïn, tim luɔk ë pɛɛi thok ëbën ruɔ̈ɔ̈n tök yic, ku kɔc wuɔ̈t ëbën aa yiɛ̈thke lööm bï kek ɣɔ̈ntöök aa cɔl adem, ku tuɛny kɔ̈k aya.+ Acïn dɛ̈t mɛɛn Nhialic bï rëër ye gen kënë yic. Kɔc Nhialic ku thöny Nhialic kek thöny Manh Amääl kek aa rɛ̈ɛ̈r thïn, ku kɔc ë Nhialic kek aabï ye aa door.+ Kɔckä aabï Nhialic aa tïŋ ku rin Nhialic abï gät kenhïïm tueŋ. Abï ciɛ̈n cuɔl ë piny ye gen yic. Kɔc ë rëër thïn aacïï bï wïc ruɛl akɔ̈l, tɛ̈dë ke ye many bï piny mer yen wïckë. Rin Nhialic yen abï ya ruɛlden. Aabï rëër thïn ke ye bäny akölriëëc ëbën.+
Bɛ̈n ë Jethu
Go atuuc lɛ̈k ɣa, “Kuat käk ca tïŋ ku piŋ ke aa yith ëbën. Ku Bɛ̈ny Nhialic yen Wɛ̈ike ɣäth ë kɔc käk Nhialic tïŋ gup, yen acä atuɔ̈nyde tuɔ̈ɔ̈c bï kacke nyuɔ̈th käk bï röt looi ye nïnkä.” Aye Jethu lueel ëlä, “Dhiɛlkë piŋ apath! Ɣɛn abɔ̈ ëmën! Kɔc mit puɔ̈th aa kɔc thek käk cï lueel athör kënë yic ëbën!” Ee ɣɛn Joon ɣɛn a ɣa pïŋ ku tiɛ̈ŋ käkkä. Tɛ̈wën cï ɣɛn ke piŋ ku tiɛ̈ŋ ke, ke ɣa gut ɣanhiɔl piny yecök ku duɔɔr atuny wën nyuth ɣɛn käkkä. Go jal lɛ̈k ɣa, “Duk loi këya! Ɣɛn alony cïmëndu, ku miɛ̈thakui kɔc käk Nhialic tïŋ, ku kɔc ëbën käk tɔ̈ athör yic theek. Dor Nhialic!” 10 Ku lëk ɣa, “Duk käk cï gɔ̈t athör käk Nhialic kënë yic thian tënë kɔc, rin cï piny thiɔ̈k ke thök. 11 Ku kɔc kärɛc looi aabï ŋot ke la tueŋ ke looi kärɛc, ku kɔc cï wɛ̈t Jɔŋrac gam aabï ŋot loikë këya. Ku kɔc ë luui käpath aabï ya luui käpath. Ku kɔc Nhialic aabï la tueŋ ke luui Nhialic.”+
12 Aye Jethu lueel ëlä, “Piɛŋkë apath ɣɛn abɔ̈ ëmën thiin, ɣɛn abɔ̈ ba kɔc bɛ̈n riɔp, tɛ̈dë ke ɣa tëm kɔc awuɔ̈c thöŋ kek kë cï ŋɛk looi thɛɛr wäär.+ 13 Ee ɣɛn jɔ̈k ë cök ku ɣɛn thök ë käŋ.+
14 “Kɔc mit gup aa kɔc cä aläthken lɔɔk riɛm Manh Amääl, rin aabï la yic bïk mïth tim pïïr cam, ku aala yic aya bïk la gen Nhialic ë yam.+ 15 Kɔc tɔ̈ gɛu kɔ̈u aa kɔc pan mac, kɔc cï kegup yiëk acuɔl rin theek kek jɔŋrac, kɔc näk ë kɔc, ku kɔc ë jam lueth, ku kɔc luui käk bal aacïï kɔŋ la ë gen kënë yic acïn.
16 “Aye Jethu lueel ëlä, Ɣɛn acä atuɔ̈nydiɛ̈ tooc bï käkkä bɛ̈n lɛ̈k we, wek akuut cï gam. Ɣɛn ë kuat dhiënh bɛ̈nyŋaknhom Debit, ee ciëër bak piny ë ruɛl bɛ̈ɛ̈i.”+
17 Aye Wëi Nhialic ku kɔc Nhialic kek cït nyan thiak ë Manh Amääl lueel, “Bäk!” Ku kuat raan piŋ ë kënë adhil lueel aya, “Bäk!” Na le raan nɛ̈k rou ke bɔ̈, kuat raan nɛ̈k rou abï dek pïu pïïr ë path.+
Thök ë wël
18 Ɣɛn Joon, ɣɛn alëk kuat raan piŋ ë wɛ̈t kënë puɔ̈u ëbën, na le raan juɛk këde thïn ka bï Nhialic tuɔ̈c kärɛc cï gɔ̈t athör kënë yic. 19 Ku na le raan nyɛɛi wɛ̈t tök kam wël tɔ̈ athör wël cï nyuɔ̈th ɣɛn yic, ke Nhialic abï yinyden bï tɛ̈k ye mïth tim ë pïïr yic, ku la gen yam, cï ke gɔ̈t athör kënë yic, nyaai tënë ye.+
20 Ku Jethu raan lëk kɔc käkkä ëbën aye lueel, “Ɣɛ̈ɛ̈-ɣɛ̈ɛ̈! Ɣɛn abɔ̈ ëmën!” Këya, ee tɛ̈de. Bäär Bɛ̈ny Jethu!
21 Bï dhëëŋ Bɛ̈ny Jethu rëër kek kɔc ë Nhialic. Yenakan.
+ 22:1 Edhe 47:1; Dhäk 14:8 + 22:2 Cäk 2:9; Edhe 47:12 + 22:3 Dhäk 14:11 + 22:5 Ith 60:19; Dan 7:18 + 22:11 Dan 12:10 + 22:12 Ith 40:10; 62:11; Wk 28:4; Jer 17:10 + 22:13 Ny 1:8, 17; 2:8; Ith 44:6; 48:12 + 22:14 Cäk 2:9; 3:22 + 22:16 Ith 11:1, 10 + 22:17 Ith 55:1 + 22:19 L.rou 4:2; 12:32