3
Athön tënë kɔc cï gam gen Thardïth
“Yïn awiëc ba athöör gät tënë akut kɔc cï gam gen Thardïth ëlä, raan mac wëi kadhorou thöny Nhialic nhom, ku amuk kuɛl kadhorou, ee we tuɔ̈c wɛ̈t kënë,
Ɣɛn aŋic kuat käk cäk looi ëbën, aŋiɛc lɔn ye wek ye tak lɔn pïïr wek cɔk alɔn cï wek thou. Aca yök lɔn piɛ̈rdun ke we ye kɔc cï gam acïï thöŋ kek tɛ̈ cï Nhialic ye guiɛɛr thïn. Këya, pääckë nïn yic, ku dhuɔ̈kkë riɛl yam ë pïr kɔc cï gam yic ke we këc guɔ thou ë gïm. Muɔ̈kkë yith wäär cï piɔ̈ɔ̈c tënë we nhïïm, ku thɛkkë ke. Pälkë luɔi kärɛc ku dhuɔ̈kkë wepuɔ̈th ciëën adumuɔ̈ɔ̈mkun yiic. Pääckë ba rot cïï kuël wegup cïɛ̈t ɣa ye cuär ë bɛ̈n baai wakɔ̈u. Ku acïï bï ŋic ba bɛ̈n nɛn.+ Ku na cɔk a këya ke wek aŋot we la kɔc lik Thardïth, kɔc këc luui kärɛc. Keek aabï cath kek ɣa ke cieŋ alɛ̈th ɣer, rin aala yic bïk looi këya. Raan bï riɛl jɔŋrac tiaam cïmën ë kek abä alɛ̈th ɣer cieŋ. Ku riɛnke acä bï nyaai athör pïr yic. Tɛ̈ le ɣɛn kɔ̈ɔ̈c Wä nhom kek atuucken nhial ye luɔ̈ɔ̈i, aba lueel yenhom lɔn ŋic ɣɛn ë raan kënë.+ Na lakkë yïth, ke we piŋ kë ye Wëi Nhialic lɛ̈k akuut kɔc cï gam.
Athön tënë kɔc cï gam gen Piladelpia
“Yïn awiëc ba athöör gät tënë akut kɔc cï gam gen Piladelpia ëlä, raan la guɔ̈p Wëi Nhialic ku yic, yen la riɛl bï kɔc Nhialic mac nyin bɛ̈nyŋaknhom Debit. Ku tɛ̈ ŋɛɛny yen ɣöt thok ka cïn raan lëu ye bï thiöök. Ku tɛ̈ thiöök yen ɣöt thok ka cïn raan lëu ye bï ŋaany.+
Ɣɛn aŋic käk yakë ke looi, aŋiɛc lɔn le wek riɛl koor, ku wek aa ŋot we buɔth piɔ̈ɔ̈cdiɛ̈ yic ku thɛkkë ɣa. Tiɛ̈ŋkë ɣöt aca ŋaany thok wenhïïm, ku acïn raan lëu ye bï bɛn thiöök thok. Tiɛ̈ŋkë, ɣɛn abï kɔc kek kɔc jɔŋrac, alueth ye lueel lɔn ye kek kɔc cï Nhialic lɔc looi bïk tɔ̈ wecök, ku bïk deet yic lɔn nhiɛɛr ɣɛn we.+ 10 Wek acï gum riɛl ë thok cït tɛ̈wäär cï ɣɛn we lɛ̈k thïn. Këya, wek aba kony aya tɛ̈ le nïn thök, nïn bï ɣɛn kɔc pïr ëbën them pinynhom. 11 Ɣɛn abɔ̈ ëmën, muɔ̈kkë kë cäk yök apath, bï ciɛ̈n raan rum këpɛth cäk yök rin cï wek tiam. 12 Raan bï riɛl jɔŋrac göök aba looi ke ye thel ril ɣön ye Nhialic door thïn, Nhialic yen ya luɔ̈ɔ̈i. Raan kënë acïï bï kaŋ jäl ë tɛ̈ɛ̈n. Aba gät kɔ̈u rin Nhialicdiɛ̈ ku rin Jeruthalem yam, yen rin gen ë Nhialicdiɛ̈ bï bɛ̈n bei tënë Nhialic nhial. Aba gɔ̈t kɔ̈u aya rinkiɛ̈n yam.+
13 “Na lakkë yïth, ke we piŋ kë ye Wëi Nhialic lɛ̈k akuut kɔc cï gam.
Athön tënë kɔc cï gam gen Lodikia
14 “Yïn awiëc ba athöör gät tënë akut kɔc cï gam gen Lodikia ëlä, raan yen Yenakan. Yen cï yiny Nhialic nyuɔɔth ë cök, ku ë yen acï këriëëc ëbën cï Nhialic jɔɔk cök cak, aye lueel ëlä,+
15 Ɣɛn aŋic käk cäk looi ëbën, wek aa këc ɣɛn jai, tɛ̈dë wek aa këc ɣɛn lor piäthkun ëbën, na we ye röt mat abak, diɛ̈t apath ɣapuɔ̈u. 16 Ku rin këc piäthkun röt mat abak, ɣɛn abï jai ë we. 17 Yïïn aye lueel, ‘Ɣɛn ajak! Acïn kë ŋɔ̈ŋ ɣa, acïn kë bɛn wïc.’ Ku acïï ŋic yen tɛ̈ ye yïn laaŋ aŋääŋ thïn. Yïn aŋäŋ ë cath ke cïn kë ceŋ, ku yïn ë cɔɔr. 18 Rin ë kënë, yïn alɛ̈k bï ya mïläŋ tɔ̈c la wic yen ɣɔc tënë ɣa, bï yïn jiɛɛk yök thïn. Yïn adhil alɛ̈th ɣer ɣɔɔc aya ba ke tääu yïkɔ̈u, ku bï këwäär yïn cath yïkɔ̈u path ke cïn alanh cieŋ liu ba guɔ̈p cïï ben riɔ̈ɔ̈c ë kɔc, ku ɣɔc kë ye kɔc kenyïn tɔc ba tääu yïnyin rin bï yïn daai. 19 Kɔc nhiaar aa ya mät ku tɛ̈m ke awuɔ̈c, këya rɛ̈ɛ̈rkë apath ku pälkë luɔi kärɛc bäk puɔ̈th miɛt.+ 20 Pälkë weyïth piny, ɣɛn ë ɣaröl tuŋ ɣɔ̈ndun thok. Na le raan piŋ ɣaröl ku ŋɛɛny ɣöt thok ke ɣɛn ala thïn, ku laar ku määth kek ye. 21 Ɣɛn abï raan cï riɛl jɔŋrac göök gäm yic bï nyuc ë thööc nhom ɣalɔ̈ɔ̈m. Kënë abï ciɛ̈t ëmën cï ɣɛn riɛl jɔŋrac göök ku nyuɔ̈ɔ̈c ë thööc nhom Wä lɔ̈ɔ̈m.
22 “Na lakkë yïth, ke we piŋ kë ye Wëi Nhialic lɛ̈k akuut kɔc cï gam.”
+ 3:3 Mt 24:43-44; Lk 12:39-40; Ny 16:15 + 3:5 B.bei 32:32-33; Wk 69:28; Ny 20:12; Mt 10:32; Lk 12:8 + 3:7 Ith 22:22; Jop 12:14 + 3:9 Ith 49:23; 60:14; 43:4 + 3:12 Ny 21:2; Ith 62:2; 65:15 + 3:14 Kɛ̈ŋ 8:22 + 3:19 Kɛ̈ŋ 3:12; Ɣëb 12:6