4
Thöny pan Nhialic
Tɛ̈wën cï ɣɛn käkkä ëbën tïŋ, ke ɣa ben nyuɔ̈ɔ̈th aya, ku tiɛ̈ŋ ɣöt thok ke ŋaany pan Nhialic. Ku kë ca piŋ tueŋ ë raan jam tënë ɣa röldït la wic cït kaŋ ke ye lueel, “Bäär nhial tɛ̈n ku yïn aba cɔl atïŋ käk bï röt looi ye kënë cök.” Nyin yic ë tɛ̈ɛ̈n ke Wëi Nhialic la ɣaguɔ̈p. Ku tiɛ̈ŋ thööc ë tɛ̈ɛ̈n pan Nhialic ku raan ke cï nyuc yenhom. Raan cï nyuc ë thööc adɛ̈p nyin bilbil cït kuur ɣer dhëŋ, ku këdïït cït mïït ke cï thööc gɔ̈ɔ̈l piny, ke dɛ̈p birbir.+ Ku alɔŋthïn këwën cï thööc gɔ̈ɔ̈l piny yic, thöc kɔ̈k kathiärou ku ŋuan aake kääc thïn, ku kɔcdït kathiärou ku ŋuan aake cï nyuc kenhïïm. Ku keek aake cieŋ alɛ̈th ɣer ku ajɔ̈m ë bäny kenhïïm. Thööc abiɛr ku mɛ̈ɛ̈r nhial cïɛ̈t ye deŋ. Thööc nhom tueŋ mɛ̈c adök kadhorou aake dɛ̈p thïn, käkkä aake ye Wëi Nhialic kadhorou.+ Aya, thööc nhom tueŋ, ala ke dïït cït baar ë wär cï looi macar dɛ̈p la bilbil. Ku thööc kɔ̈u tɛ̈n ku tɛ̈n, lääi kaŋuan la nyïn juëc kenhïïm ku kekɔ̈ɔ̈th aya aake tɔ̈ thïn. Län tueŋ acït köör, ku län ye kek rou acït muɔɔr ë weŋ, ku län ye kek diäk acït nhom raan, ku län ye kek ŋuan acït liɛnh tɔŋ pär nhial.+ Keek ëbën ŋɛk ë la wuɔ̈k kadätem la nyïn juëc keyiic ku kekɔ̈th aɣeer. Aa waak ket aköl ku wɛ̈ɛ̈r ëlä,
“Alɛɛc, alɛɛc, alɛɛc tënë Bɛ̈ny Nhialic Madhɔl
tɔ̈ thïn ëmën ku arɛ̈ɛ̈r tɛ̈thɛɛrɣɔn, ku yen bï bɛ̈n.”+
Lääi kaŋuan aa diɛt ket tënë raan cï nyuc thööc nhom, pïr akölriëëc ëbën. Aa ket waak leec kek ye lɔn ril yen ku le diikdït. Tɛ̈ looi kek ye këya, 10 kɔcdït kathiärou ku ŋuan aa kenhiɔl guɔ̈t piny raan cï nyuc ë thööc nhom cök, ku dorkë raan pïr akölriëëc ëbën. Ku cuɛtkë ajɔ̈mken piny ë thööc nhom, ku luelkë,
11 “Yïn ala yic, buk yïïn a door Bänyda Nhialic,
ku gɛ̈mku yïïn alɛɛc rin le yïn riɛl ku diik.
Rin yïn acï këriëëc ëbën cak,
ku riɛnku yen acï yïn këriëëc ëbën cak ku pïïrkë.”
+ 4:3 Edhe 1:26-28; 10:1 + 4:5 B.bei 19:16; Ny 8:5; 11:19; 16:18; Edhe 1:13; Ny 1:4; Dhäk 4:2 + 4:7 Edhe 1:22, 5-10; 10:14 + 4:8 Edhe 1:18; 10:12; Ith 6:2-3