2
Apuruk path tënë Jethu Krïtho
Ku tënë yï, yïn wëndiɛ̈, cɔl rot aril puɔ̈u riɛl yen ba yök wɛ̈t puɔth Jethu Krïtho, rin ye ɣok tök kek Jethu Krïtho. Muk wël ɣɔn ca lueel nhïïm ke kɔc juëc tɔ̈ thïn. Ku lɛ̈k ke kɔc ca deet puɔ̈th bïk ke muk nhïïm, ku aa kɔc lëu ku bïk kɔc kɔ̈k piɔ̈ɔ̈c aya. Gum kek ɣo cït ye apuruk path tënë Jethu Krïtho. Apuruk tɔ̈ luɔi yic aye wïc ku bï bänyde cɔl amit puɔ̈u, ku acie rot la liääp wël cie käk apuruuk yiic bï pïr cïmënden. Raan wɛ̈ɛ̈r kek kɔc ë kat yic, acie ariöp cï yen kɔc wuɔ̈r ë yök tɛ̈ këc yen lööŋ buɔɔth yiic apath. Raan ë pur apɛi, adhil duɔmde kaŋ tem. Tak yic apath yen kë lɛ̈k yï, rin Bɛ̈ny abï yï cɔl adet käŋ yiic ëbën.
Muk yïnhom Jethu Krïtho, yen cï jɔ̈t bei ë raŋ yic, yeen ee raan many Debit, cït tɛ̈ cï ye luɛɛl thïn ë Wɛ̈t Puɔth Yam ya piɔ̈ɔ̈c. Rin ye ɣɛn Wɛ̈t Puɔth Yam piɔ̈ɔ̈c ë yen ye ɣɛn gum, ku ye ɣa rek ciɛ̈t ɣa ye raan cä awuɔ̈cdït apɛi looi. Ku Wɛ̈t Puɔth Yam akëc rek bï cïï la tueŋ. 10 Ku ë wɛ̈t kënë, yen aye ɣɛn këriëëc ëbën guum, rin kɔc cï Nhialic lɔc ku bï ke luɔ̈k rin Jethu Krïtho, ku bïk la duaar akölriëëc ëbën.
11 Käkkä aa wël yith,
“Tɛ̈ cï ɣok thou kek yeen,
ke ɣok aabï pïïr kek yeen.
12 Ku na lok tueŋ ke ɣo gum,
ke ɣok aa mɛc kɔc kek yeen.
Na jɛiku, ka bï ɣook jai aya.+
13 Ku na cuk ye kɔc kë ye lueel loi,
ke yeen ee kë cï lueel looi,
rin acïï lëu ku bï rot jai ë rot.”
Raan luɔi cï Nhialic gam
14 Bɛn kacku täk kënë, ku jäi ke apath Nhialic nhom bïk cïï ye gɔ̈th kamken wël yekë lueel. Acïn këpuɔth ye yök thïn, ku ë kɔc ke piŋ rac. 15 Them apɛidït ku ba rot nyuɔɔth tënë Nhialic lɔn ye yïn raan luɔi cï gam, raan luui cie guɔ̈p ë riɔ̈ɔ̈c, ku ë wɛ̈t Nhialic ë yic yen aye piɔ̈ɔ̈c apath. 16 Ye rot cɔl amec tɛ̈ ye kɔc jam thïn wël cie wël ë Nhialic, rin wëlkä aa kɔc thɛl wei. 17 Käk bïk aa piɔ̈ɔ̈c aa wël cït tɛ̈tök cie dɛm. Kam ë kɔckä aayï Ɣëminaith ku Piletuth. 18 Keek aacï wɛ̈t yic dhɔ̈ŋ, ku keek aa rɛc kɔc kɔ̈k cï gam nhïïm, rin ye kek ye lueel lɔn jön bï kɔc röt jɔt thou yic acï rot looi thɛɛr. 19 Ku yiny ril Nhialic cït kuur cie nyooŋ cï thany kɔ̈u wëlkä, “Nhialic aŋic kɔc kek kacke,” Ku, “Na le raan ye lueel ke raan ë Jethu ka dhil luɔi kärɛc puɔ̈l.”+
20 Pandït lääu yic ë yic la aduuk ku töny, cï kɔ̈k looi mïläŋ tɔ̈c ku kɔ̈k mïläŋ thith, ku kɔ̈k aacï cuëëc ë tiɔp. Aduuk kɔ̈k ku töny kɔ̈k aaye bɛ̈ɛ̈i bei ë tɔ̈ɔ̈u yic, bï kɔc ke luui nïn ciɛm ke yai, ku aduuk kɔ̈k ë kuɔɔt ku töny kɔ̈k tiɔp aaye kɔc luui ë path akölaköl. 21 Këya, tɛ̈ le raan guɔ̈p wic bï kärɛc cïï ye looi, ka bï thöŋ kek aduuk ye kɔc ke luui aköl yai, rin cï yen yepuɔ̈u tääu luɔi ë Bɛ̈ny yic, ku rëër ke cï rot guiir bï kuat luɔi path ya looi.
22 Duɔ̈kkë wepuɔ̈th ye yiëk käk ë bal ku käk kɔ̈k cïmën riënythii, wɛlkë tueŋ ë gam ku luɔi la cök, ku nhiër ku dɔ̈ɔ̈r wedhie wek kɔc ɣer puɔ̈th bäk Jethu aa cɔɔl ë kuɔɔny. 23 Ku calkë röt amec tɛ̈ ye kɔc röt tɛɛr thïn wël cïn wɛ̈tden yic ku wël kɔc kuc käŋ, rin aŋiɛckë lɔn ye teer tɔŋ bɛ̈ɛ̈i. 24 Aluaŋ Bɛ̈ny acïï lëu ku bï thɔ̈r. Yeen adhil a raan path tënë kɔc ëbën, raan piööc path lïr puɔ̈u, 25 raan cie kɔc atɛrde ye thaaŋ gup tɛ̈ cök yen kenhïïm piny, tɛ̈dë aabï Nhialic lëu bïk kenhïïm waar luɔi kärɛc yiic ku ŋickë yic. 26 Ku dhäŋkë dɛ̈p cï jɔŋrac ke deep, ku looi ke bïk käkke aa looi.
+ 2:12 Mt 10:33; Lk 12:9 + 2:19 Kn 16:5