3
Kärɛc bï röt looi nïn ciëën yiic
Muk ë kënë nhom! Tɛ̈ le tɛ̈n bï Jethu dhuk pinynhom thiɔ̈k, ka bï yic riɛl tënë ɣo Krïthiaan buk pïr tɛ̈cït tɛ̈ wïc Nhialic ye thïn. Rin kɔc ëbën aabï röt aa nhiaar ë röt. Ku aabï wëëu nhiaar apɛi. Ku aabï kenhïïm aa lɛc, aabï nhiam, aabï kɔc aa läät. Ku aacïï wëët bï kɔc ke dhiëth ke aa wɛ̈ɛ̈t ya gam. Aacïï puɔ̈th bï ya miɛt käpuɔth ye luɔ̈i ke. Ku aacïï Nhialic bï ya theek. Acïn raan yekë nhiaar. Acïn kë bïk aa päl piny. Aabï ya luum. Ku aabï ya kɔc cie röt ye duut kuat luɔi kërac. Ku aabï rɛ̈ɛ̈c apɛidït, ku aabï këpath ye looi aa maan. Keek aabï kɔc ya luɔm. Aabï ya kɔc kuith. Ku aabï nhiam ciɛ̈t kek path ë röt. Keek aabï käk miɛt ë puɔ̈u aa nhiaar tënë lɔn nhiɛɛr kek Nhialic. Kɔckä aabï röt ya nyuɔɔth ciɛ̈t yekë kɔc Nhialic. Ku kënë yic aa kuec riɛl Nhialic lëu ye bï piɛ̈rden waar yic. Cɔl rot amec tënë ë kɔckä.
Kɔc kɔ̈k keyiic aala bɛ̈ɛ̈i yiic ciɛ̈t ke ye kɔc path, ku kë tɔ̈ kepuɔ̈th ë lɔn bïk diäär ye lac wel nhïïm lëu, bïk kë wïckë ya looi. Diäär aa adumuɔ̈ɔ̈m looi arak juëc, ku dɔ̈ɔ̈r aliu kepuɔ̈th. Aa käk wïc piäthken kek aa yekë ke looi. Diäär ye them akölaköl bïk piöc ku acïkkë lëu bïk yic ŋic. Cïmën Janeth ku Jambrith aake cie wɛ̈t Mothith ye gam, ku kɔckä aake cie yic ye gam, keek aa kɔc cï nhïïm kɔ̈ɔ̈c ku aacï Nhialic jai rin liiu kek ë gam yic.+ Ku kë loikë acïï bï la tueŋ apɛi, rin raan ëbën abï ke tïŋ tɛ̈ kuc kek käŋ thïn, cït mën cï yen rot looi tënë Janeth ku Jambrith.
Lëk ciëën tënë Timothï
10 Yïn aŋic käk ca piɔ̈ɔ̈c ëbën tënë yï. Ku tɛ̈ cï ɣɛn pïïr thïn. Ku kën yen wiëc ku ba looi ë piɛ̈rdiɛ̈ yic. Aca deet yen yï, yen tɛ̈ ye ɣɛn raan cï gam thïn. Ku lɔn cï ɣɛn ye raan tuc guɔ̈p. Ku ɣɛn anhiar kɔc, ku lɔn ye ɣɛn käŋ guum. 11 Ɣɛn acï luc arak juëc. Ku ɣɛn acï gum apɛi. Yïn aŋic käjuëc cï röt looi tënë ɣa Antiök Ikonia, ku Lithtra. Luny cï ɣa luc apɛi aca guum. Ku Bɛ̈ny acï ɣa kuɔ̈ny bei kecin ëbën.+ 12 Kɔc wïc ye ku bïk pïïr dhël Nhialic akuɔ̈t tök yic kek Jethu Krïtho, aabï dhiɛl gum. 13 Ku kɔc luui kärɛc ku yekë röt nyuɔɔth ciɛ̈t keye kɔc path aabï la tueŋ ke loi kärɛc apɛi, ku aa kɔc tuɔ̈ɔ̈r nyïn ku tuur ke nyïn aya.
14 Ku tënë yï, lɔɔr tueŋ ke yï loi yic yen cï piɔ̈ɔ̈c tënë yï, ku aca gam piändu ëbën, rin yïn aŋic kɔc kek ke piööc yï. 15 Ku tɛ̈wäär ye yïn meth, yïn aŋic wël cï gɔ̈t athör Nhialic yic, lëu ku bïk yïn cɔl aye raan ŋic käŋ apath. Ku ŋïny käŋ yen abï cɔl aluäk dhël gam Jethu Krïtho. 16 Athör wël Nhialic ëbën aa wël ye Nhialic lɛ̈k kɔc käkke tïŋ bïk ke gɔ̈t, ku ë kɔc kony bï kɔc piöc ë yic, ee jai awuɔ̈c. Ku ee kärɛc ye looi cɔ̈k piny, ku ee kɔc nyuɔ̈th dhël la cök. 17 Rin bï raan ë luui tënë Nhialic, ye lëu apɛi ku guiir rot bï kuat luɔi path ëbën ya looi.
+ 3:8 B.bei 7:11 + 3:11 Luɔi 13:14-52; 14:1-7, 8-20