4
Yïn adhiɛl lɛ̈k Nhialic nhom ku Jethu Krïtho yen bï luŋ kɔc ëbën luk aköldä, kɔc pïr ku kɔc cï thou rin bï yen bɛ̈n kek bäänyde. Piɔ̈ɔ̈c kɔc Wɛ̈t Puɔth Yam, ku dɛɛt ë kenhïïm apath bïk piŋ tɛ̈dë ke cïk piŋ. Ku cök kenhïïm ku lɛ̈k ke bïk kepuɔ̈th dɛɛt ke piɔ̈ɔ̈c ke, ke yï cï rot päl piny. Ala aköl bï bɛ̈n aköl cïï kɔc bï bɛn piŋ ë yic, ku aabï käkken nhiarkë aa buɔɔth cök. Ku keek aabï kɔc piööc juëc aa mat nhïïm, bïk ke aa lɛ̈k käk kek nhiarkë bïk ke aa piŋ. Keek aabï kuec bïk wɛ̈t ë yic cïï ye piŋ, ku aa anyïkööl kek yekë nhiaar. Ku ye rot duut këriëëc yic ëbën ku ye kärɛc guum, loi kë ye raan Wɛ̈t Puɔth Yam ë Nhialic piɔ̈ɔ̈c, ku ye luɔidu looi ëbën ke yï aluaŋ Nhialic.
Wɛ̈ikiɛ̈ acït ajuër cï juër Nhialic. Acï looi bï ke ye luɔ̈ɔ̈i. Ku ëmën, aköl bï ɣɛn thou acï ɣëët. Ɣɛn acï luɔidiɛ̈ looi apath, ɣɛn acï luɔidiɛ̈ looi ëbën, cïmën raan kɛ̈ɛ̈c cie dhuk ciëën tɔŋ yic, ɣɛn acï luɔi cï Jethu yiëk ɣɛn thääp cïmën raan cï kɔc wuɔ̈r, ɣɛn acï rëër alanden ke ɣa ye raan cï gam. Ëmën, ariöp bï yiëk ɣɛn ke ɣa ye raan ye Nhialic piɛ̈rdiɛ̈ tïŋ ke la cök, ariöp yen ye Jethu, yen Bɛ̈ny kɔc tɛ̈k yith, abï yiëk ɣɛn aköl luŋdït, ku acie ɣɛn ɣatök, abï yiëk kɔc tit ye aya ke nhiar aköl bï yen bɛn bɛ̈n.
Athön Paulo
Them apɛi ëmën ku ba bɛ̈n tënë ɣa. 10 Demath acï pïr pinynhom nhiaar, ke yeen acï kat tënë ɣa, yeen acï la Thethalonika. Krïthkïnth acï la Galatia ku Tito acï la Dalmatia.+ 11 Ee Luka yetök yen arɛ̈ɛ̈r kek ɣɛn. Cɔl Marko ku bäkkë tënë ɣa, rin yeen alëu ku bï ɣa kony ë luɔi.+ 12 Tikikuth aca tuɔɔc Epethuth.+ 13 Tɛ̈ bï yïn, ke yï luëth alanhdiɛ̈n wiir ca nyääŋ Troath tënë Karputh, bɛ̈ɛ̈i athör aya, athör cï looi ë biöök.+
14 Raan thɔ̈th cɔl Alekdhändɛ̈r acï ɣɛn luɔ̈i kërac apɛi, yeen abï Nhialic luɔ̈i kë thöŋ kek kë cï looi.+ 15 Ba rot tiit ye apath, rin acï kuec wɛ̈t yeku lueel ku ye wïc bï thɔ̈r.
16 Acïn raan tök cï kɔ̈ɔ̈c kek ɣɛn aköl tueŋ yen ɣɛ̈th ɣɛn luk yic, raan ëbën ëcï jäl ɣakɔ̈u. Acä wïc ku bï Nhialic kuɛɛn kekɔ̈ɔ̈th. 17 Ku Nhialic acï ɣɛn bɛ̈n kony ku yïk ɣa riɛl, agut tɛ̈ bï ɣɛn wɛ̈t Nhialic lɛ̈k kɔc cie kɔc Itharel ëbën ku bïk piŋ. Ku ɣɛn acï bɛ̈n poth bï ɣɛn cïï tëm ë nöök. 18 Ku Nhialic abï ɣɛn kuɔ̈ny bei kärɛc jɔŋrac yiic ëbën. Ku abï ɣɛn nyaai ke ɣa puɔl guɔ̈p, bï ɣa ɣäth paande ë bäänyde yic. Yeen abï ya theek akölriëëc ëbën! Yenakan.
Muɔ̈th Ciëën
19 Prithkila ku Akuila aa ya muɔ̈ɔ̈th, ku jɔl aa mïth Onethiporuth.+ 20 Eratuth arɛ̈ɛ̈r Korinth, ku Tropimuth aca nyääŋ Miletuth rin ë tuany.+ 21 Them apɛi ku ba bɛ̈n ke rut këc ɣëët. Week aacï Ebuluth, Pudenth, Linuth, ku Klaudia muɔ̈ɔ̈th, ku jɔl aa wämäthkuan kɔ̈k cï gam.
22 Bï Bɛ̈ny Nhialic rëër ke wɛ̈ikun. Dhëëŋ Nhialic abï rëër ke we ëbën.
+ 4:10 Kol 4:14; Pil 24; 2Kor 8:23; Gal 2:3; Tit 1:4 + 4:11 Kol 4:14; Pil 24; Luɔi 12:12, 25; 13:13; 15:37-39; Kol 4:10 + 4:12 Luɔi 20:4; Epe 6:21-22; Kol 4:7-8 + 4:13 Luɔi 20:6 + 4:14 1Tim 1:20; Wk 62:12; Rom 2:6 + 4:19 Luɔi 18:2; 2Tim 1:16-17 + 4:20 Luɔi 19:22; Rom 16:23; Luɔi 20:4; 21:29