Athör cï Paulo gät Tito
Wɛ̈t nhom
Athör kënë acï Paulo gät Tito riënythii tɔ̈ Kret raan ye ye kony, yen cï Paulo nyääŋ piny bï akut kɔc cï gam lɔ̈k biɔ̈ɔ̈k. Athör ë jam wël kadiäk ril apɛi.
Wɛ̈t tueŋ, Tito a lëk bï tɛ̈ ye kɔc cï Nhialic gam luui thïn bï buɔɔth yic, rin kɔc juëc pan Kret acïï path. Wɛ̈t dɛ̈t, ee wëët Tito tɛ̈ bï yen kɔc juëc cï gam pan Kret ya piɔ̈ɔ̈c thïn, röördït ku diäärdït, ku riënythii ku aloony aya. Ku jɔl diäärdït diäärkor ya piɔ̈ɔ̈c. Wɛ̈t ciëën, Paulo ë Tito lɛ̈k tɛ̈ bï kɔc cï gam cieŋ thïn, bïk rëër ke mɛ̈t ku dɔ̈ɔ̈r ke cïn agɔ̈th, ku cïn tiɛɛl bï kɔc cï gam rëër keye tök.
Käk tɔ̈ thïn
Muɔ̈th tueŋ 1:1-4
Luɔi Tito pan Kret 1:5-16
Luɔi akut kɔc cï gam 2:1-15
Ciɛɛŋ pɛth Krïthiaan 3:1-11
Muɔ̈th ciëën 3:12-15
1
Athör Paulo aluaŋ Nhialic ku ye atuny Jethu Krïtho cï tuɔ̈c Tito. Ɣɛn ëcï kuany ku toc ɣa ba kɔc cï Nhialic kuany bɛ̈ɛ̈i gam yic bïk pïr akölriëëc ëbën yök, ku ŋickë yic kɔc ɣäth tënë Nhialic, yen tɔ̈ ŋɔ̈th ë pïïr akölriëëc thïn. Nhialic cïï lueth ye lueel, acï ɣo thɔ̈n ë pïïr kënë wäthɛɛr ke piny këc cak. Löŋ ë pïr acï Nhialic nyooth ku tuuc ɣɛn ë riɛlde kek Aluäŋda Jethu ba bɛ̈n lɛ̈k we.
Yïn agät athör Tito manhdiɛ̈ Nhialic nhom, cuk gam ɣodhie. Bï dɔ̈ɔ̈r ku dhëëŋ Nhialic Wäda kek Wënde Jethu Krïtho Aluäŋda rëër kek yï.+
Luɔi Tito pan Kret
Yïn aca nyiääŋ pan Kret, ba käk këc röt cök wäär lɔ̈k cök. Ku kuany kɔcdït bïk akuut kɔc cï gam wat nhïïm ë gɛɛth pan Kret yiic ëbën cït tɛ̈ cï ɣɛn ye lɛ̈k yï thïn. Raandït wat akut nhom adhil a raan luɔi akut kɔc cï gam looi apath, ku acï thiëëk tiɛŋ tök. Ku miɛ̈thke aadhil aa kɔc cï gam ku lek gup athɛ̈ɛ̈k ku cïk nhïïm ril. Këya, raan wat akut kɔc cï gam nhom yen ë raan luɔi käk ë Nhialic, adhil a raan path cïï nhom ril, cïï puɔ̈u lac dak ku cïï ye wiɛɛt ë määu ku cïn guɔ̈p akɔ̈ɔ̈k, ku cïï ye bath wëëu. Adhil aa biökrual ku nhiɛɛr luɔi këpath, adhil a raan ë rot duut, la cök ë Nhialic nhom ku pɛth. Ee raan dhil wɛ̈t Nhialic muk piände ëbën cït tɛ̈ cï ye piɔ̈ɔ̈c thïn. Këya, abï kɔc kɔ̈k riɛɛl puɔth wɛ̈t Nhialic cie lueth yic, ku nyuth kɔc kuec ë wɛ̈t kënë lɔn ye piɔ̈ɔ̈cde yic.+
10 Rin kɔc juëc aake cï kuec, ku alanden kɔc Itharel cï gam bïk bɛ̈n Jethu cök, aa kɔc bɛ̈n liääp nhïïm ë lueth ye kek kɔc wëŋ nyïn. 11 Aŋuɛ̈ɛ̈n bï ke yɔ̈ɔ̈k bïk kɔ̈ɔ̈c ë jam, rin liëëp kek kɔc nhïïm bɛ̈ɛ̈i yiic piööcden rɛɛc kënë wɛ̈t wïc kek wëëu ë path tënë kɔc yekë ke piɔ̈ɔ̈c. 12 Raan tök pan Kret ë kam kɔcken käk Nhialic tïŋ acï yic lueel ëlä, “Kɔckuan pan Kret aa lueth, aa lääi, aa dak rööt cie luui, aa köör ë mïïth.” 13 Rin wɛ̈t kënë adhil wek ke aa miɛk nyïn thïn apɛi, bïk kepuɔ̈th waar bïk wɛ̈t Nhialic gam kepuɔ̈th ëbën. 14 Ku cïkkë ben aa luui wël kɔc Itharel, wël cït anyïkööl, lööŋ kɔc cï kuec ë wɛ̈t yic. 15 Tënë kɔc ɣer puɔ̈th ëbën aa cïn yiic ajuɛ̈ɛ̈c, ku tënë kɔc col puɔ̈th käŋ ëbën aa la yiic ajuɛ̈ɛ̈c rin aacï wel nhïïm ku piäthken aacï yith kuc. 16 Ku ayekë lueel lɔn ŋic kek Nhialic, ku aye käk yekë ke looi nyooth lɔn cïï kek ye ŋic. Acïn kë ye kek piath thïn, aa cïn gup athɛ̈ɛ̈k ku acïn këpɛth yekë looi.
+ 1:4 2Kor 8:23; Gal 2:3; 2Tim 4:10 + 1:9 1Tim 3:2-7