11
Fa Pawlesi e soi fu ede
We, da tiiki a fasi fu mi enke fa mi tiiki fu Kelestesi. Mi e gafa u dise, fa u e membee ala den fasi fu mi de. Soseefi u teke fu waka anga fa mi be leli u. Ma mi wani leli u tu taki, Kelestesi na a ede fu ibii manengee. Masaa Gadu na a ede fu Kelestesi. Ibii manengee na a ede fi en uman. Da manengee á mu wei sani tapu en ede, te ai begi. Soseefi te a de apaiti takiman a den taawan mindii. Bika, da ai gi en ede sen anga dati. Ma na uman mu wei sani tapu en ede, te ai begi. Soseefi, te a de apaiti takiman a den taawan mindii. Bika a sa gi en ede sen sondee dati. A poti enseefi enke manengee di de piipii ede sondee sani tapu dati. Bika efu uman á wani wei sani tapu en ede, da meke a go pii en ede fika sondee uwii tu. Ma efu dati na wan sen sani gi wan uman, da meke a tapu en ede de. Bika na manengee á mu wei sani tapu en ede. Da ai soi fa Masaa Gadu meke en, fu soi en dyendee fasi taki, sani á de ne en tapu. Ma a uman meke fu soi dyendee fi en man. Da a mu tapu en ede soi taki, en man de ne en tapu. Bika a ná wan pisi sikin fu a uman Masaa Gadu be teke meke a man. Ma na wan pisi sikin fu a man a be teke meke a uman. Soseefi a man á be meke fu de enke yeepi fi en uman. Ma na a uman be meke fu de enke yeepi fi en man. 10 Na so meke uman mu abi wan sani di tapu en ede, fu soi taki, ai hei en man poti ne en tapu. Da den Engel*f4* di lontu wi seefi sa si fa ai tyai enseefi gi en man sowan fasi. 11 Ma enke sama di mokisa libi anga Masaa, da a man fanowdu en uman leti enke fa a uman fanowdu en man. 12 Bika Masaa Gadu be teke wan pisi sikin fu a man meke a uman, ma na uman e meke man ya tu. Na so ala sani komoto a Masaa Gadu.
13 Da useefi teke a hii sani ya luku wegi luku efu a bun fu uman á mu wei sani tapu en ede, te ai begi. 14 Goontapu libi seefi e soi wi taki, te wan man kweki langa uwii, da ai tan wan fasi enke sani fu sen. 15 Ma uman anga langa uwii e fende gaandi fu dati. Na so a meke fu tyai langa uwii enke a sani di mu tapu en ede. 16 Da sama sa wani sitee anga a toli ya! Ma u mu luku taki, ala taa kulu biibi lontu wi e gi den man gaandi sowan fasi. Den á gwenti du taa fasi.
Te u nyan diingi membee
Masaa Jesesi
17 We, mi wani leli u wan sani ya. Bika mi á poi gafa u fa u e du en anda. U e poti nyanyan fu nyan diingi membee Masaa, ma a nái waka fu yeepi taawan. U e du ogii anga taawan de. 18 A fosi sani mi yee dise taki, te u kon makandii so, da onmen sowtu paitei sama e sidon de anga paati fasi. We, mi e si enke fu wan pisi, da ai waka so tuu. 19 Bika paati fasi mu de a biibiwan mindii. Da u sa si sowtu wan fu u na tuutuu biibiwan.
20 We, te u poti nyanyan makandii, fu nyan diingi membee Masaa, da a nái waka enke na Masaa u e nyan diingi fu membee tuutuu. 21 Bika ibiiwan e teke san enseefi tyai kon sondee fu paati anga taawan. Da pootiwan e fika anga angii de. Ma taawan fende nyan fuu bee, te diingi duungu seefi! 22 Da fa u peefuu du so? Bika u abi osu fu nyan diingi fuu bee fosi u kon de. U á be abi fu kon du dati a mindii fu Masaa Gadu sama, fu gi pootiwan sen? U wani soi taki, u hei moo den? Fa mi mu taki a sani ya? Mi á poi gafa u!
23 Bika Masaa seefi be leli mi ya, fa a nyan beele, diingi win membee a dede di a be teke. Meke mi leli u dati baka ya. Luku a neti di Judasi be o konkuu en. Da a be teke wan beele namo wai kon, fu ala den nyan makandii. 24 Namo a gi daa, da ai booko a beele pisipisi paati. Da ai taki: “A beele ya na mi sikin fu nyan. Da u e membee fa a teke dede pai a u peesi. Tan nyanmi en naamo seefi, fu membee a wooko di mi du de.” 25 Di den kaba nyan, ne a teke wan kan win poti taki: “A kan win ya na mi buulu fu diingi. Da u e membee fa a lon fu Masaa Gadu meke wan nyun kuudei wooko anga sama fi en. Tan diingi en naamo seefi, fu membee a wooko di mi du de.” 26 We, da ibii leisi u nyan diingi dati, da u e membee fa Masaa meke a nyun kuudei di e soi goontapu a dede fi en, te enke a sa daai kon baka.
27 Da luku bun fu sama á nyan dati wan fasi di á fiti. Bika, da yu du wan gaan ogii anga a sikin fu Masaa, soseefi a buulu fi en. Da yu o kisi sitaafu. 28 Ma meke ibiiwan keli enseefi luku fosi a nyan a beele anga diingi fu a kan win ya. 29 Bika ibii sama sa nyan diingi. Ma sabi taki, a sa toon wan kaagi gi yu a Masaa Gadu, efu yu nái membee a sikin fu Kelestesi na a fasi di fiti. 30 Na so meke somen biibiwan a u mindii de e siki anga ala swaki so. A tyai dede gi somen de kaba seefi.
31 Ma wegi yuseefi luku fosi i nyan. Da Masaa Gadu á sa abi fu kaagi yu sowan fasi, fu gi sitaafu. 32 Sitaafu di a o gi fu dati seefi na fu dwengi yu poti fa a wani. Da yu á sa fende sitaafu tego makandii anga goontapu sama di á wani teke biibi. 33 We, da biibiwan! Nyan makandii fu membee a dede fu Masaa. Ma tan luku taawan, fu nyan makandii de. 34 Efu na fu angii wan sama wani nyan, da meke a nyan a osu fosi. Da a sa wai gi Masaa Gadu sitaafu, fu a takuu fasi de a den taawan mindii. Kwolon! Mi tapu de fosi.
Te mi doo u anda, mi sa leli u den taa taa sani fu a toli ya.