12
Den apaiti taanga
Biibiwan! U be sende akisi mi, fa fu den apaiti taanga fu a Jeje. We, mi wani u fusutan a sani ya bun. U seefi sabi fa u be tan fosi u be teke biibi. U be gwenti lasi pasi go dini falisi gadu di ná abi libi. Ma kon sabi taki, noiti sama di a Jeje fu Masaa Gadu e tii sa poi kosi ofu fuuku Jesesi. Noiti sama sa poi taki, na Jesesi na a Masaa tu, sondee fu a Apaiti Jeje ya meke a poi.
Da Masaa Gadu gi u sowtu a sowtu apaiti taanga fu wooko. Ma a Jeje di poti den gi u, na awan seefi Jeje ete. A gi somen apaiti sowtu wooko fu du. Ma na a seefi Masaa e gi den. A gi somen apaiti taanga fu wooko. Ma na a seefi Masaa Gadu e du sani sowtu a sowtu fasi a ini wi so. Da a Jeje ya e puu kon a kiin sowtu apaiti taanga a gi ibiiwan, fu wooko. Da ibii yuu dati e de fu yeepi taawan.
Bika ai gi son wan apaiti taanga fu koni fu taki sani wan leti fasi. Ai gi taawan fu sabi taki Masaa Gadu bosikopu. Ai gi taawan fu biibi taanga. Taawan ai gi fu deesi sowtu a sowtu siki. Ma na a seefi jeje e gi den. 10 Taawan ai gi fu du foondoo sani. Taawan ai gi fu de apaiti takiman. Taawan fu poi tesi sowtu jeje e wooko. Taawan fu taki sowtu a sowtu tongo taki. Taawan fu fusutan tongo taki. 11 Ma na awan kodo seefi Jeje e gi somen apaiti makiti fu wooko so. Da ai paati gi ibiiwan san a wani dati mu du apaiti fasi.
Libisama sikin abi sowtu a
sowtu pisi
12 Bika luku fa sama sikin abi sowtu a sowtu pisi. Ma a hii sikin de wan kodo sikin namo. Na so sama fu Masaa Gadu de somen, ma na awan kodo sikin fu Kelestesi namo dati. 13 Bika u de somen sama, da u de somen sowtu fasi. Taawan na Dyu, taawan á de Dyu. Taawan na saafu a katibo, taawan á de saafu a katibo. Ma a seefi Jeje teke peesi a ini ibiiwan fu wi, ne a mokisa wi ala toon wan sikin, di u teke dopu.
14 Bika wan sama sikin á meke anga wan kodo pisi namo. Ma a de pisi fu pisi. 15 Ma futu á poi taki, fa a á de ana, da a á poi teli enke a sikin. 16 Yesi á poi taki, fa a á de ain, da a á poi teli enke a sikin. 17 Bika efu ala a sikin na be ain, da fa a be o poi yee sani? Efu ala a sikin na be yesi, da fa a be o poi sumee sani?
18 We, na Masaa Gadu meke a sikin anga sowtu a sowtu pisi so. Ne a poti ibiiwan a pe fu a sikin a wani. 19 Bika efu ala a sikin be meke anga wan kodo pisi namo, da fa a be sa de fu kai wan hii sikin? 20 Ma fa a de, da na somen pisi a sikin abi. Ma na wan kodo sikin namo de ape. 21 Da ain á poi taki, a ná abi ana fanowdu. Ede seefi á poi taki, a ná abi futu fanowdu.
22 Ma pisi fu a sikin di soi swaki seefi moo de fanowdu gi a sikin. 23 Wi e moo wei koosi gi pisi fu a sikin di u e buuse taki, den á lesipeki fu si. Pisi fu a sikin di e takuu na ain, da wi e moo wei moi sani gi dati. 24 Ma moi pisi fu a sikin ná abi fanowdu fu wei sani gi so. Bika Masaa Gadu sete a sikin na a fasi taki, den di e soi lagi a sama ain mu moo gi lesipeki. 25 Na so ala pisi fu a sikin sa fii taki, taawan nái teli bigi moo taawan. Da ibiiwan sa booko ede yeepi a taawan enke fa ai yeepi enseefi. 26 Efu wan pisi e fii pen, da ala taa pisi e fii pen anga en. Efu wan pisi e fende gafa, da ala taa pisi e fii piisii anga en.
27 Da wi na a sikin fu Kelestesi. Ibiiwan na wan pisi fu a sikin ya. 28 Masaa Gadu gi wi somen sowtu apaiti taanga fu wooko.
A fosi peesi, fu de apaiti bosikopuman.
Bakadati, apaiti takiman.
Bakadati, apaiti leliman.
Taawan fu du foondoo sani.
Taawan fu deesi sowtu a sowtu siki.
Taawan fu poi yeepi taawan.
Taawan fu tii sani.
Taawan fu taki sowtu a sowtu tongo.
29 Ma
ibiiwan wooko á de fu de apaiti bosikopuman.
Ibiiwan wooko á de fu de apaiti takiman.
Ibiiwan wooko á de fu de apaiti leliman.
Ibiiwan wooko á de fu poi du foondoo sani.
30 Ibiiwan wooko á de fu poi deesi sowtu a sowtu siki.
Ibiiwan wooko á de fu poi taki tongo.
Ibiiwan wooko á de fu poi fusutan tongo, fu taigi taawan.
31 Ma meke ibiiwan feti fu Masaa Gadu gi en apaiti taanga, fu du wooko di moo de fanowdu.
Fa fu lobi tuutuu
Ma anga ala dati, da luku seefi san na a leti fasi fu wooko anga taawan.