13
Bika winsi mi sabi apaiti tongo di sama ofu Engel*f5* e taki seefi, ma mi de sondee tuutuu lobi. Da mi wowtu sa gei soso gengen anga boko beenki, fu bali muliki sama yesi. A ná abi toobi, efu mi na wan apaiti takiman. Efu Masaa Gadu soi mi ala kibii toli fi en. Efu mi sabi ala san de fu sabi. Efu mi biibi bigi fu toto gaan mongo puu a pasi. Ma sondee tuutuu lobi, da mi na wan soso sani. Efu mi e paati ala san mi abi fu soso seefi. Efu mi towe mi sikin boon a faya gi taawan seefi. Ma sondee tuutuu lobi, da mi na wan soso sani.
Bika tuutuu lobi e gi langa pasensi fasi. Ai gi switi fasi. Ai tapu dyalusu, ai tapu suku gafanen, ai tapu hei membee. Tuutuu lobi e kaba saanti taawan. Ai tapu suku wini fi i wawan namo. Ai tapu gaw atiboon fasi ofu oli taawan na ati. Te sani nái waka leti, da tuutuu lobi e wai piisii poti a wanse. Ma ai gi piisii te sani e go tuutuu, enke fa sani mu waka. A ini ala sani, da tuutuu lobi e kibii taawan. Ai biibi naamo. Ai luku naamo a san de fende. Ai fudaagi naamo tu.
Tuutuu lobi noiti e kaba. Ma fu de apaiti takiman sa kaba wan dei. Sowtu a sowtu tongo taki seefi sa kaba tu. Apaiti sabi fu Masaa Gadu bosikopu seefi tu. Bika na nownow u á kaba sabi ala san de fu sabi. Bosikopu fu apaiti takiman seefi nái kaba soi kiinkiin san de fu kon bakaten seefi. 10 Ma a ten o doo di ala san Masaa Gadu meke fu tan tego sa soi denseefi kiinkiin enke fa den de seefi. Da u sa kaba denki den sani wan fasi di á kaba doo peesi.
11 Bika pikinengee ten fu wan sama, da ai taki sani pikinengee fasi. Ai denki sani pikinengee fasi. Ma te a toon manengee, da ala a pikinengee fasi e kon kaba. 12 Da goontapu ya, da na wan difii fasi enke bwuingi kai a sipikii fesi, na so wi e si san Masaa Gadu fiti poti fu kon. Da sani nái kaba de kiinkiin a den peesi. U nái kaba si sani enke fa den de seefi. Ma bakaten, da ala sani o de fesi a fesi. Da fa Masaa Gadu e si mi tuutuu, na so mi o si ala sani.
13 Da luku ya! Dii sani fika gi wi fu du nownow. Fu biibi. Soseefi luku fu fende Masaa Gadu paamisi anga fu lobi tuutuu. Ma a moo gaanwan fu den dii dati na fu lobi tuutuu.