14
Den koni di a Jeje fu Masaa Gadu
e gi sama
We, da feti fu wooko anga tuutuu lobi. Ma suku den apaiti taanga di a Jeje e gi tu. Moomoo fu de wan apaiti takiman. Bika sama di e taki a wan tongo di a Apaiti Jeje gi en, nái taki anga libisama. Ma anga Masaa Gadu wawan ai taki. Bika taa sama nái fusutan san ai taki. Na a Apaiti Jeje gi en kibii toli fu taki. Ma a apaiti takiman dati e taki sani di taawan e fusutan. Da ai yeepi den, fu kon moo taanga. Ai bali den puu a sani di á bun. Soseefi ai gi taanga sikin anga koo ati na a biibi. Ma a sama di e taki a wan taa tongo di a Apaiti Jeje e gi en, da ne en wawan di e taki namo e kon taanga. Ma a apaiti takiman, e yeepi a hii kulu biibiwan fu den kon taanga tu.
We, mi be sa wani fu u ala fiya be fende wan taa tongo na a Apaiti Jeje fu taki. Ma a be sa moo bun fu u be de wan apaiti takiman. Bika wan apaiti takiman e moo tyai yeepi gi taa sama. Boiti efu wan sama de ape anga apaiti taanga, fu puu den tongo taki gi taawan.
Bika biibiwan! Efu mi kon a u kon e taki taa tongo taki, sondee fu u sabi san mi e taki, da on yeepi seefi mi be sa tyai kon gi u anga dati? A moo bun mi kon taigi u wan sani di Masaa Gadu puu kon a kiin gi mi. Efu ná so, mi kon soi u wan sani fi en di u á be sabi ete. Soseefi, fu mi leli u, taigi u san mi sabi. Sani enke foiti ofu gitali di den e pee poku ná abi tongo fu taki. Ma i sa sabi sowtu singi den e pee a den. Bika gitali anga foiti nái piki a seefi fasi. Ma efu yu sabi pee den kiin, da taawan e sabi a singi di yu e pee. Soseefi tu, efu a tutu á piki kiin, da den suudati ná o sabi taki, den mu seeka fu opo go a feti. Na so a sa waka anga u tu, efu u e taki tongo di sama nái fusutan. A de leti enke yu e taki anga winta.
10 Bika goontapu lai anga sowtu a sowtu tongo. Ma ibiiwan de fu sama di sabi dati sa fusutan. 11 Ma efu mi anga wan sama de, ne mi á sabi a tongo fi en, da te a o taki, da mi ná o fusutan san ai taki. Da a de taki, mi nái fusutan a sama di e taki. Ma soseefi tu, a sama di e taki nái fusutan mi tu. 12 Na so meke a bun fu suku den apaiti taanga di a Jeje e gi. Ma suku moomoo den apaiti taanga di sa yeepi den sama fu Masaa Gadu, fu den sa taampu moo taanga.
13 A dati meke efu wan sama e taki a wan tongo di sama nái fusutan, da a mu begi Masaa Gadu, fu Masaa Gadu gi en koni, fu a sa puu a tongo taki de kon a kiin gi sama, fu den fusutan. 14 Bika efu mi e begi a wan tongo di sama nái fusutan, da mi jeje e begi Masaa Gadu tuu, ma mi seefi nái fusutan.
15 Da fa a mu de seefi? Mi o begi anga mi jeje, ma mi o begi anga mi fusutan tu. Mi o singi anga mi jeje, ma mi o singi fu sama sa fusutan mi tu. 16 Bika efu yu gi Masaa Gadu daa anga yu jeje namo, da fa den taawan di de ape o de wan anga yu, fu bali: “Amen, na so a de!” Bika a á sabi san yu e taki. 17 Bika a yu gi daa bun, ma toku seefi a á tyai yeepi gi den taawan di nái fusutan, fu den kon taampu moo taanga na a biibi.
18 We, mi e gi Masaa Gadu daa, fu di mi sa taki taa tongo di sama nái fusutan moo u ala de. 19 Ma te mi de a biibiwan mindii, da a moo betee, fu mi taki feifi wowtu namo di sama sa fusutan, fu den leli sani. Moo enke mi taki dunsu dunsu wowtu a wan tongo di ná wan sama poi fusutan.
20 Biibiwan! U kaba anga pikinengee fasi. Ma na a se fu sabi du ogii, da u mu de enke pikinengee. Ma na se fu bunbun fusutan, da u mu de enke gaansama. 21 Bika Masaa Gadu Buku sikiifi a fesi taki:
“Mi Masaa Gadu ya, o sende taa kondee sama kon taki anga den sama ya.
Soseefi mi o sende sama kon di o taki anga den a taa tongo tu.
Ma toku, den ná o teke mi taki fu biibi.”
22 U sa si de fa taki tongo taki á de wan foondoo maiki gi sama di e biibi. Ma a de gi den di nái biibi. Na apaiti takiman de gi den di e biibi. Ma a ná gi sama di nái biibi. 23 Bika meke sama di nái biibi anga swaki biibiwan seefi kon doo a ini a miti makandii fu u enke a kulu fu Masaa Gadu sama de, da u ala e taki tongo taki, da u sa si! Den o denki, na buuya taki, u e taki. 24 Ma meke u ala wooko enke apaiti takiman de, da u sa si! A taki de o kai doo dipi fu den ati, meke den membee ogii fu denseefi. 25 Da a kibii pisi fu den ati o kon a doo, fu denseefi si. Da den o kai anga kini begi Masaa Gadu. Soseefi den o si taki, Masaa Gadu de a u mindii de tuu.
Fa Pawlesi soi fu tongo taki a
mindii biibisama
26 We, biibiwan! Fa sani mu waka te u kon makandii? U bali singi towe. Teke Masaa Gadu sani leli. Taki san Masaa tyai kon a kiin gi yu de. Taki tongo taki. Puu dati taigi taawan. Ma ala sani mu waka fu yeepi u ala. 27 Da meke tu, te dii sama namo bali tongo taki. Ma den á mu taki dyabaadya. Da taawan mu de ape anga apaiti makiti fu fusutan tongo taki taigi taawan. 28 Ma efu ná wan sama abi apaiti makiti fu fusutan tongo taki taigi taawan, da u á mu taki taanga fu taawan yee. Ma taki saafi fi yu anga Masaa Gadu wawan.
29 Meke tu ofu dii apaiti takiman namo taki. Da meke taawan keli luku efu na Masaa Gadu bosikopu tuu. 30 Ma efu wan sama e aliki, ne Masaa tyai sani kon a kiin gi en na a seefi yuu de, da meke di be e taki tapu mofu fosi. 31 Meke den apaiti takiman á taki dyabaadya. Ma du en wan fu wan a taawan baka. Da taawan sa fende wan sani leli de. Taawan sa fende wan sani fu opo waka go doo anga a biibi. 32 Bika a Jeje di e gi makiti fu de apaiti takiman nái subi yu fu a taki mu komoto sondee yuseefi wani. 33 Bika Masaa Gadu á de wan buuya Gadu. Ma sani fi en e waka switi fasi.
Luku ibii taa peesi pe Masaa Gadu sama e kon makandii. Meke sani waka a u de so tu. 34 Uman á mu sete takitaki de, ma a mu saka enseefi anga ala tan pii de. Na so Masaa Gadu weiti taki, fu dati. 35 Efu a uman wani sabi wan sani, da meke a akisi en man dati a osu. Bika na wan takuu sani fu uman e takitaki a ini a kon makandii fu Masaa Gadu sama.
36 U aliki mi! Na sama tyai Masaa Gadu bosikopu kon gi u de. A ná u bigin a wooko fu paati dati. Soseefi, a ná u wawan namo a bosikopu ya doo tu. 37 Da sama sa denki taki, en na apaiti takiman a den taawan mindii ofu Masaa Gadu gi en apaiti taanga fu wooko. Ma sabi taki, ala san mi sikiifi ya, na Masaa Gadu seefi soi mi, fu sikiifi den poti so gi u, fu teke wooko. 38 Da efu wan sama poti den taki fu mi a wanse, da a á fiti fu taa sama teke dati taki tu.
39 We, da biibiwan! Feti fu wooko enke apaiti takiman, ma ná tapu anga a taki fu tongo taki. 40 Ma meke ala sani waka wan fasi di fiti sondee buuya fasi.