8
Meti di kii fu begi falisi gadu
Da u be sende biifi akisi mi sani fu nyan meti di kii fu begi falisi gadu. We, ibii sani yu o du á mu waka anga gaanbigi sabi di u ala abi namo. Dati na bigi fasi! Ma lobi taawan. Da yu o du sani fi enseefi biibi kon moo taanga. Bika son sama e denki taki, a sabi ala sani. Ma meke a sama sabi taki, noiti sama kaba sabi sani wanten. Ma na te wan sama lobi Masaa Gadu namo, da Masaa Gadu e sabi yu enke sama di ai teli.
Falisi gadu á de wan sani
Da u be sende biifi akisi mi sani fu nyan meti di kii fu begi falisi gadu. We, u ala sabi taki, falisi gadu a goontapu ya á de wan sani. Na Masaa Gadu na awan kodo tuutuu Gadu. Bika tyaipi falisi gadu de a goontapu anga tapu anda. Den falisi gadu lai, soseefi somen sowtu masaa de tu. Ma wi kon sabi taki, na wan kodo Gadu namo de. Dati na a Tata fu wi pe ala sani komoto. A libi seefi. Wan kodo Masaa namo de tu. Masaa Jesesi Kelestesi di Masaa Gadu sende meke ala sani. U mokisa libi anga en fende a libi fu Masaa Gadu di a abi.
Kaba tyai taawan futu go naki
Ma a ná ala sama sabi ala dati. Da den e teli falisi gadu fu wan gaan sani. Bika den de swaki libisama fasi ete. Da efu den nyan meti di kii fu begi falisi gadu, da konsensi e kaagi den. Ma nyanyan toli á bigi fu tyai wi doo Masaa Gadu fesi. Efu u e nyan, efu u nái nyan, dati nái meke u bigi ofu lagi gi Masaa Gadu. Ma luku bun namo, te yu sabi taki, yu abi pasi fu du wan sani. Bika swaki sama di á sabi enke yu konsensi o kaagi den de. Da yu o meke dati naki en futu!
10 Bika yu sabi sani. Ma kande wan swakiwan di á sabi sani enke yu de ape. Da ai si yu sidon e nyan a peesi pe meti e nyan di kii fu begi falisi gadu. Da yu o meke enseefi teke nyan tu. 11 Ma en konsensi swaki libisama fasi ete. Da yu di sabi sani so tyai wan sani kon paati a swaki sama de anga Masaa Gadu. We, na wan sama di Kelestesi be teke dede pai fu yeepi tu. Ma yu meke a lasi ala dati. 12 Da yu du wan gaan ogii anga a taa biibiwan taki, i poli a konsensi fi en di swaki libisama fasi ete. Da anga Kelestesi seefi i du a gaan ogii de tu. 13 We, mi á wani nyan wan sani, da ai tyai taawan futu go naki. Fu mi se, da mi hii libi langa, mi be o tapu nyan meti de. Bika mi á wani tyai taa biibiwan futu go naki.