9
Fa apaiti bosikopuman wooko
Ma, da na dwengi mi de? Kweti! Mi na apaiti bosikopuman fu wi Masaa Jesesi. Mi be si en anga ain. Mi wooko tyai u kon toon biibisama. Da taa sama sa taki, mi á de apaiti bosikopuman fi en. Ma u anda á poi taki dati. Bika fa mi tyai u kon toon biibisama na wan maiki fu soi dati.
Na so mi e piki ala den sama di e sitee taki, mi á de apaiti bosikopuman.
San apaiti bosikopuman abi
pasi fu du?
We, da wi enke apaiti bosikopuman abi pasi fu meke yu biibiwan de mu solugu wi anga nyanyan anga diingi. Wi dise abi pasi fu libi anga wan biibi uman tyai waka lontu anga wi. Taa apaiti bosikopuman du dati. Den tyuku tyuku baala fu Masaa Jesesi anga Kefasi seefi. Da u si enke mi anga Balnabasi ná abi pasi fu kaba du taa wooko solugu u seefi? Bika suudati a wooko tapu nái du taa wooko solugu enseefi. Sama di paandi wan goon mu libi fu a nyanyan di sii puu de. Sama di e kweki kaw mu diingi a meliki di ai puu. Ala a taki de waka libisama fasi. Ma Masaa Gadu weiti taki fu dati tu. Bika Mosesi weiti sikiifi taki: “Noiti tei wan kaw mofu te ai wooko yu goon. Gi en pasi fu nyan na a wooko tapu.” Ma kaba denki na kaw namo taki Masaa Gadu e taki de so. 10 Bika dati sikiifi gi wi enke wookoman fi en. Sama di wooko a wan goon mu poi luku fu fende wini fu dati. Sama di koti a nyanyan fu a goon tu.
11 Da na wi ya wooko, fu gi u anda a Bun Nyunsu. Da a ná ogii, fu luku fu fende wini a u anda baka. 12 Wi abi pasi fu fende wini a u de moo taa wookoman di e fende wini a u de nownow. Ma kweti! Bika a moo betee u banda useefi teke ala sowtu pina, fu meke wi á tyai wan enkii sani kon poti muliki a Bun Nyunsu fu Kelestesi.
13 Ma u sabi taki, wookoman na a apaiti begi tafaa a ini a Mama Keliki be sa nyan fu a paiman di tyai kon poti begi Masaa Gadu de. Fesiman fu Dyu keliki be sa nyan a meti di sama e tyai go kii begi Masaa Gadu paadon na a apaiti begi tafaa. 14 Na so Masaa fiti poti gi wi di e tyai a Bun Nyunsu. U mu fende solugu a sama di e teke biibi a dati.
Pawlesi soi fa a nái du san a
abi pasi fu du
15 Ma mi nái luku fu u solugu mi. Winsi fa mi abi pasi fu dati seefi. Da fa mi sikiifi ya baka á de fu suku dati tu. A moo betee mi dede! Bika mi á wani poli awan kodo bun nen di mi abi fu gafa. 16 Bika fa mi e gi a Bun Nyunsu ya, ma mi á poi gafa miseefi anga en. Bika na Kelestesi kisi mi poti fu du a wooko ya namo namo. Da heelu fu mi, efu mi á du en!
17 Bika efu mi be e du a wooko ya anga miseefi wani, da mi be o teke paiman fi en. Ma kweti! Na Kelestesi sende mi. Da na mi wooko di mi musu fu du. 18 Ma luku a paiman fu di mi e tyai a Bun Nyunsu ya. Na di mi e du a wooko ya sondee fu suku san mi abi pasi fu teke. Da dati e gi mi piisii.
Fa fu wini ala sowtu sama
19 Ma mi á de a dwengi taki, sama na mi basi fu a wooko ya. Ma toku miseefi poti miseefi fu wooko piisii ala sama. Da mi sa wini onmen mi poi meke kon toon biibisama. 20 Da te mi doo Dyusama, da mi e oli miseefi Dyu, fu wini son fu den. Weiti nái wooko a mi tapu. Ma te mi doo sama anga weiti fasi, da mi e oli miseefi weiti fasi tu, fu wini son fu den de. 21 Te mi doo taa foluku sondee weiti fasi, da mi e oli miseefi sondee weiti fasi tu, fu wini son fu den. Ma dati nái wani taki, mi e kaba anga a tuutuu weiti fa Kelestesi leli wi libi.
22 Soseefi, te mi doo biibiwan di swaki libisama fasi ete, da mi nái du sani enke mi sabi moo den. Na so mi e wooko ala fasi gi ala sowtu sama, fu yeepi onmen mi poi wini gi Kelestesi. 23 Ala a wooko ya na fu a Bun Nyunsu sa go doo ala sama. Da mi anga den makandii sa fende den dyendee seigi di Masaa Gadu paamisi.
Lon fu fende a winiman paiman
24 Ma somen sama e tiingi a lo fu sitee lon. Ma na wan kodo namo o toon winiman fu a gaan paiman. Da meke moiti seefi, fu wini a gaan paiman ya. 25 Sama di o go sitee lon e seeka bun, fu wai son sani di ai losutu poti a wanse fosi. Ma na fu wini gowtu ati wei a ede, di á de fu wei tego. Wiseefi mu wai son sani di wi e losutu poti wan se, fu wini a gowtu ati fu wei tego. 26 Mi ya seefi e meke moiti! Mi nái lon enke mi lasi pasi daai lontu enke mi nái si pe fu lon go wini. Mi nái feti enke kofuman di kofu e kai a soso peesi, fu naki a winta. 27 Kweti! Mi e dwengi losutu fu sikin, fu dati á wooko enke basi a mi tapu. Da a ná o de taki, mi leli somen sama fende Masaa Gadu paamisi, ma miseefi lasi a gaan winiman paiman.