2
Fa Pawlesi be wooko na Tesalonika
Biibiwan! Fa u sabi, da fa wi dise be waka kon a u anda á komoto fu soso. Fosi wi be kon anda, da sama be du ogii anga wi a Filipi Foto seefi. Fa u sabi, da den poli wi nen ala sowtu fasi, fu booko wi saka. Ma toku Masaa Gadu be gi wi taanga sikin, fu poi kon doo u anda anga en Bun Nyunsu.
Da wi be fende kankan fu wooko so, fu di na wan bunbun sani wi tyai kon gi de. Bika a ná wan bosikopu fu koli u anda kisi. Soseefi, a á de wan sani fu fende wini a u anda tapu wan fasi di á fiti. Kweti! Ma na Masaa Gadu luku wi, te a kaba. Ne a fitoow wi fu sende taki a Bun Nyunsu ya. Da na fa a wani wi e taki en, ma u nái puubei taki en fa libisama wani. Masaa Gadu seefi e keli wi ati luku. Da a sa kotoigi fu dati taki, na tuu.
Ma u anda seefi sabi taki, noiti wi dise e tyai a bosikopu fu Masaa Gadu enke koliman. Noiti wi e suku fu koli sama kisi poti a wi ondoo. Wi nái wooko tu, fu fende wini a sama tapu wan fasi di á fiti. Masaa Gadu seefi e si, fu kotoigi fu dati taki, na tuu. U sabi anda kaba tu taki, wi dise nái suku gafa a sama, fu a wooko di wi e du ya. U anda seefi, wi nái suku gafa, te go taki taa sama. Ma wi ya be sa pee bigiman! Bika wi na apaiti bosikopuman fu Kelestesi. Ma nono! Pe fu pee bigiman, ne wi wooko switi makandii fasi anga u anda. Wi be solugu u anda enke fa wan mma e luku en pikin di a meke. Na lobi wi dise lobi u anda bigi so! Na dati meke wi kon gi u anda a Bun Nyunsu di Masaa Gadu sende wi, fu taki. Ma a ná taki namo, da a kaba. Wi hii libi seefi wi poti fu yeepi u anda, di de a wi ya ati tuutuu.
Biibiwan! Bika pakisei baka, di wi be de a u anda. Luku fa wi be wooko taanga dei anga neti fu solugu useefi. Bika wi á be wani de wan ibi a u anda tapu, anga a wooko di Masaa Gadu sende wi, fu taki a Bun Nyunsu. 10 Masaa Gadu anga u anda seefi sa kotoigi fu dati taki, na tuu. Bika u sabi fa wi dise hii libi be de fiti Masaa Gadu. Fa wi be wooko leti anga ibiiwan a u mindii anda. Fa wi á be gi sama olo fu kaagi wi anga leti. Na so wi be tyai wiseefi anga a biibi anda.
11 Fa u sabi anda, da wi dise be wooko anga ibii biibiwan anda enke fa wan dda e luku en eigi pikin. 12 Wi be e taigi ibii wan anda sani, fu gi u taanga sikin a ini a biibi. Fu meke u á pantan, a gaan banowtu ten. Wi be e feti anga u anda naamo, fu tan libi piisii Masaa Gadu. Bika ne en kai u kon poti a ini a Nyun Tii fi en fu fende a dyendee di enseefi abi.
13 We, da wi dise e tan gi Masaa Gadu daa, fu fa u anda teke en bosikopu sowan fasi. Bika u teke dati enke na Masaa Gadu seefi mofu taki. Ma u á si en enke na libisama taki. We, tuutuu, na Masaa Gadu bosikopu. Bika u seefi si on taanga a wooko a u ati anda.
A feti di miti den biibiwan
14 Biibiwan! Bika luku fa u anda tiiki den kulu sama fu Masaa Gadu di e biibi Kelestesi Jesesi a Judeja pisiwataa. Bika san be pasa anga den pasa anga u anda seefi tu taki, Dyusama di nái biibi be lon du ogii anga den. Na so sama fu u paandasi anda, di nái biibi du anga u tu. 15 We, a ná a tide Dyusama bigin wooko so anga sama. Bika pakisei fa den fositen apaiti takiman fu Masaa Gadu. Taade ya, ne den kii Masaa Jesesi tu. Nownow seefi, den e lon du ogii anga wi tu. Den nái wooko bun anga sama. Da dati nái piisii Masaa Gadu. 16 Bika den e puubei ala sowtu fasi fu tapu wi anga a bosikopu, fu soi taa foluku di á de Dyusama, a yeepi di Masaa Gadu tyai. We, da a ogii fu den go doo wan peesi pe Masaa Gadu ati boon, fu gi den wan gaan sitaafu.
Fa Pawlesi e angii fu miti den
biibiwan baka
17 Biibiwan! Na wan pisiten kaba, di wi dise be mu komoto wan sowtu fasi a u anda mindii. Ma u á feegete u! Bika winsi wi dise ain nái si u anda moo, ma toku wi ya ati de a u anda ete. Da wan angii de a wi fu miti fesi a fesi baka. 18 Da wi be fiti mofu ya kaba, fu kon luku u anda baka. Mi Pawlesi ya, na moo enke wan leisi mi puubei fu kon kaba. Ma nono! Saatan, a didibii e tapu a pasi gi wi, fu kon.
19 Bika na u anda e gi wi ya piisii fu luku a dei fu wi Masaa Jesesi kon. Da u anda o taampu anga wi ne en fesi, meke wi sa poi gafa taki, a wooko di wi be du, puu wini. 20 Fu tuu, da na u anda e gi wi dise gaandi anga piisii! Bika na u na a hei anga a piisii fu wi dise.