3
Pawlesi sende Timotiyesi go a
den biibiwan
Na so meke wi dise á poi tei en moo fu tan luku namo. Ne wi fiti taki, wi dati o fika a baka na Atena Foto. Ma u sabi Timotiyesi di wi ya o sende kon anda. Na wi biibi baala di e wooko makandii anga wi gi Masaa Gadu, fu bali a Bun Nyunsu. A sa kon gi u anda taanga sikin. A sa taigi u fu oli biibi doo. Bika wi á wani biibiwan mu fuka anga banowtu te, da dati meke a daai baka gi a biibi. Bika fa u sabi, da fii banowtu fu a biibi, na wan sani di fiti fa Masaa Gadu taki sani mu waka. Wi dise seefi be taigi u anda kaba, di wi be de anda taki, banowtu o kon a wi ala tapu fu a biibi ede. Na dati e pasa anga wi ala kaba, enke fa u be sabi a fesi.
Na dati ede meke wi be sende Timotiyesi kon a u anda. Da a be sa luku fa sani e go, efu u oli a biibi anda ete. Bika wi á poi tan langa moo, sondee fu sabi fa ai go anga u biibi libi. Bika wi pakisei, san sa pasa anga u, te a didibii sa kon tesi u. Efu u kai a ini ogii, da na fu soso kaali wi dise be simpan useefi wooko taanga a u mindii anda.
Timotiyesi tyai moi nyunsu
kon baka
Ma now, da Timotiyesi kon doo wi ya baka anga moi nyunsu fu u anda. Bika a taki, u tan biibi go doo. U tan e soi taawan fa u abi lobi fu den a ini u ati. U e pakisei wi dise bunbun ete tu. U abi angii fu si wi dise tu, enke fa wi dise seefi abi. Biibiwan! Da wi dise ati nái weli gi u moo, ma wi kisi tuutuu koo ati anga ala fa ala sowtu banowtu e kon a wi tapu dise. Da wi dise kisi nyun taanga sikin baka. Bika wi sabi taki, u taampu taanga anda a ini Masaa pasi ete. We, wi á sabi fa fu gi Masaa Gadu daa kisi dise. Ma enseefi e si fa wi e gi en daa, fu fa u anda e meke wi e kisi gaan piisii dise. 10 Da dei anga neti wi dise e tan begi, meke wi anga u sa miti fesi a fesi baka. Da wi sa yeepi lapu a biibi fu u anda kisi moo futu a doti.
11 We, da meke wi Tata, Masaa Gadu anga wi Masaa Jesesi opo pasi gi wi, fu doo u anda baka. 12 Soseefi, meke Masaa e poti moo lobi a u biibiwan anda mindii. Meke u sa abi lobi fu ala taa sama tu, enke fa wi dise abi lobi fu u anda. 13 Te dati pasa, da a biibi fu u anda sa seeka kisi moo futu a doti. Da te wi Masaa Jesesi o kon doo anga ala den apaiti wan fi en, da ibiiwan anda o de a wi Tata, Masaa Gadu fesi sondee kaagi. Bika a hii libi fu u anda o soi apaiti fasi gi Masaa Gadu.