2
San o pasa fosi Masaa Jesesi kon?
Ma meke u taki moo fu a kon di wi Masaa Jesesi Kelestesi o kon baka, fu piki ala biibiwan tyai go poti ape enseefi de. Ma biibiwan! Gaantangi, wi o begi u anda wan sani fu dati. U á mu gaw fu buuya taki, a dei de pasa kaba. Bika son sama sa kon taki, a Apaiti Jeje soi en so. Son sama sa tyai moi bosikopu kon taki so tu. Son sama sa kon taki, na wi dise sikiifi so a ini wan biifi gi den. Ma toku, u á mu dyombo gaw buuya fu dati.
Meke sama á koli u wan enkii fasi fu dati! Bika fu tuu, a yuu ten di tyaipi sama o daai baka gi Masaa Gadu mu doo goontapu fosi. Soseefi, wan gaan didibii sama di nái koti anga weiti fu Masaa Gadu o kon a doo fu si fosi. Ma moo lati, da a didibii sama ya o kaba a soso. A didibii sama ya na a gaan feyanti fu Masaa Gadu. Bika a o feti anga ala gadu sani di de. A o hei enseefi poti a tapu fu ala san sama e dini fu gadu. Da a o du te go sidon a ini a Mama Keliki fu Masaa Gadu. Da a o puu kon a doo taki, ne en na Masaa Gadu kaba di sama mu dini. Fu tuu! Di mi be de anda, da mi be taigi u fu a sani ya kaba. Da a kon, u musu sabi en ete.
Enke fa u sabi kaba, da na wan sani e tapu a gaan didibii sama ya ete fu kon a doo. Ma te a yuu di Masaa Gadu poti gi en doo, da a sa kon a doo, fu si. A hii wooko di a o kon du, na fu meke sama wai weiti fu Masaa Gadu poti a wanse. Ai du dati kibii fasi a goontapu ya kaba. Ma enseefi o doo na a wooko tapu, te Masaa Gadu puu a wan di e tapu en fosi. Da fa i si dati o pasa, da enseefi kon a doo wanten, fu si. Ma te Masaa Jesesi o kon, da en mofu di a o opo namo o kaba a didibii sama ya a soso. Da a hii makiti fi en sa booko de wanten.
Ma fosi Masaa Jesesi kon baka so, da a didibii sama ya o du somen gaan foondoo sani, fu koli sama kisi. A didibii seefi o gi en a makiti, fu du ala sowtu foondoo sani. Ma a o du enke na Masaa Gadu gi en a makiti fu du den sani ya. 10 Ala den foondoo sani ya o koli sama di de fu kaba a soso, poti a ini ogii. Bika den sama ya á be lobi a tuutuu bosikopu fu Masaa Gadu, fu a be sa puu den a ini takuudu anga ogii. 11 Ne Masaa Gadu fika den a ini gaan buuya, fu biibi lei sani di kon a den pasi. Na so meke den teke biibi na a didibii sama ya. 12 We, da Masaa Gadu sa kuutu taki, na ibii sama di á wani biibi a tuutuu bosikopu fi en seefi abi a fowtu. Bika den á be wani du san fiti Masaa Gadu. Ma den be lobi soso lawlaw sani.
Oli biibi taanga!
13 Biibiwan! Ma Masaa Gadu lobi u anda bigi! Da wi dise abi fu e gi en daa naamo, fu u anda ede. Bika a teke u anda enke fosi wan di a puu a takuudu anga ogii. Bika di a meke en Jeje wooko taanga a u de, meke u libi de apaiti fasi. Soseefi, di u teke biibi na a tuutuu bosikopu fi en. 14 We, na fu so meke Masaa Gadu be gi wi dise a Bun Nyunsu fu kon kai u anda. Fu u anda seefi sa fende a gaan dyendee di wi Masaa Jesesi Kelestesi seefi abi.
15 Biibiwan! Da oli biibi taanga doo. Noiti tapu fu biibi san wi dise tyai anga mofu anga biifi kon leli u anda.
16 We, wi Tata, Masaa Gadu anga wi Masaa Jesesi Kelestesi meke wi ala kisi taanga fu oli biibi doo tego seefi. Soseefi, fu tan luku fu fende sani di Masaa Gadu paamisi. Na gaan bun ati fasi namo di Masaa teke luku u, meke a paamisi wi ala den sani ya. Bika a lobi wi ala, pasa peesi.
17 Da meke a gi u anda taanga sikin. Soseefi, da u mu meke u anda e taki soso bun sani. Soseefi, fu du den bun di u e fii fu du.