3
Begi gi wi dise naamo!
Da a biifi ya e go doo taki, tan begi gi wi dise naamo. Akisi Masaa Gadu, fu meke a bosikopu fu Masaa sa waka esi esi doo somen sama moo. Meke moo anga moo sama sa gi Masaa Gadu daa. Da den sa gafa en enke u anda tu. Soseefi, da begi fu a puu wi dise na ana fu takuu ati sama di wani du ogii anga wi. Bika a ná ala sama teke a bosikopu di wi e tyai, da a de fitoow fasi.
Ma Masaa dati de fitoow fasi! U sa fitoow en fu meke u taampu taanga doo a ini a biibi ya. Soseefi a o kibii u anda fu didibii. Da wi e fitoow dise taki, u anda e du ala san wi dise e sende u. Bika u na sama fu Masaa. Da wi dise e begi meke u anda ati sa opo gi a lobi fu Masaa Gadu. Soseefi, meke u anda tei ati fu oli doo enke fa Kelestesi gi u dati.
Fa fu du anga lesi biibiwan
Biibiwan! Mi o teke a nen fu Masaa Jesesi Kelestesi sende u anda fa fu du anga lesi biibiwan. U á mu mosoo anga den. Bika den nái waka na a fasi fa wi dise be soi u anda. U sabi fa wi dise be waka a u mindii anda. Wi á be lesi langa futu gi sama fu solugu wi. Ma wi be tyai useefi anga ala wooko, fu sama be sa si a wi, fa fu du tu. Da wi á be meke sama poti u sidon, fu solugu anga nyanyan. Ma u be tyotyo wooko dei anga neti, fu wi á be sa toon ibi a sama tapu. Ma wi be abi pasi fu meke sama solugu u de. Ma toku wi á be du so. Bika wi be wani wooko soi u anda, fa useefi mu libi de. 10 Di wi be de anda, da na somen leisi wi be soi u kaba taki, ná masi sikin solugu lesiman di á wani wooko. 11 Bika wi yee dise taki, son wan a u mindii anda lesi te, den á wani wooko solugu denseefi. Da den e waka e sutu mofu mumui a ini sama sani naamo.
12 Da wi e teke a nen fu Masaa Jesesi Kelestesi, fu kaasi den biibiwan di e du dati. Da wi e bali den taki, kaba anga a libi de! Go wooko solugu iseefi.
13 Ma u taa biibiwan dati á mu weli fu du den bun di wi e soi u, fu du. Kweti!
14 Sama di á wani libi enke fa a biifi ya taki, da puu en nen kon a doo. Da u kaba mosoo anga en, fu a sa fii sen fu a libi di ai libi. 15 Ma toku, u á mu oli en a feyanti. Ma libi anga en meke ai fii taki, en na wan biibisama di u anda e wasikoi.
Den kiiboi bosikopu
16 We, na Masaa e switi sama ati, da meke a switi u anda ati ala fasi, ala yuu. Meke Masaa de anga u naamo.
17 A fika fu mi Pawlesi seefi teke a sikiifi tiki fu sikiifi a bigi odi ya gi u anda. Mi du dati enke fa mi gwenti a ibii biifi fu mi. Mi poti mi nen anga odi na a seefi fasi.
18 Meke wi Masaa Jesesi Kelestesi tan teke gaan bun ati fasi luku u ala go doo.