12
Maliya poti sumee switi fatu tapu Masaa Jesesi futu
Mt 26:6-13; Mk 14:3-9; Lk 7:37-39
Da sigisi dei fosi a Pasika Piisii, ne Masaa Jesesi kon baka a Betaniya, a pe a be weki Lasalesi puu a dede. Da di a kon, ne den sama seeka nyanyan gi en di sapaten doo. We, Malita be e sete tafaa. Da Lasalesi na be wan fu den sama di be de a tafaa de fu nyan anga Masaa Jesesi Ne Maliya teke wan gaan dii sumee switi fatu, ne a kandi ala a Masaa Jesesi futu te a kaba. Ne a dee Masaa Jesesi futu baka anga en ede uwii. Ne a hii osu fuu kwaa anga a sumee fu a sumee switi fatu ya.
Ma wan fu den bakaman fi en, Judasi Iskaliyotu, di be o seli en taki: “Saide meke den á seli a fatu ya, da den be gi den pootiman a moni? Bika, efu den be seli en, da den be o fende tyaipi moni. Bika beina a wan hii yali i mu wooko fosi i sa fende a moni fu bai a oli ya.” Ma a á be taki den sani fu den pootiman ede. Bika a ná pootiman be ati en so. Ma ne en be e oli a monisaka, fu poti ala moni di sama be e gi den. Da a be e fende a moni e fufuu bun.
Ma Jesesi taigi en taki: “U fika en! A be de fanowdu fu a kibii a fatu ya te enke a dei fu tide fu towe a mi futu fu lesipeki mi fu a dei di den o beli mi. Den pootiman de alaten anga u ya. Ma mi ná o de alaten a u mindii.”
Den e suku fu kii Lasalesi
We, di somen fu den sama fu Judeja yee taki Masaa Jesesi de ape, ne den kon de tu. Da den á be kon fu Masaa Jesesi ede wawan, ma fu den be sa si Lasalesi di Masaa Jesesi be weki puu a dede tu. 10 Da den hei apaiti begiman meke mofu, kuudei anga den seefi, fu kii Lasalesi tu. 11 Bika na fi en ede meke somen fu den sama fu Judeja di be go de, fika a leli fu den Dyu edeman ya, daai kon e biibi a Masaa Jesesi.
Masaa Jesesi e go a ini Jelusalem
Mt 21:1-9; Mk 11:1-10; Lk 19:28-40
12 Ne a taa dei, ne den somen sama di be kon na a piisii yee taki Masaa Jesesi de a pasi e kon a Jelusalem. 13 Ne den teke palon taka oli a den ana, ne den go a doose go miti en a pasi. Ne den e bali baaya gi en taki:
“Hosana!
Seigi fu Awan di e kon a ini a nen fu Masaa.
Seigi fu a Kownu fu Islayeli sama!”
14 Da Masaa Jesesi be fende wan buliki, ne a subi go sidon ne en tapu. Da a sani ya waka leti enke fa a be sikiifi a Gadu Buku taki:
15 “U á feele, sama fu Siyon!
U luku a kownu fu u,
sidon a wan pikin yonkuu buliki tapu e kon.”
16 Ma a yuu ten de, da den bakaman fu Masaa Jesesi á be fusutan en ete. Ma bakaten di a dede weki go fende a waiti fasi fi en, fosi, ne den kon sabi taki, na so wan sani fi en be sikiifi a Gadu Buku anga fa denseefi be du den sani ya gi en.
17 Da ala den somen sama di be de anga en di a be weki Lasalesi puu a dede, be e taigi taa sama fa a be kai Lasalesi puu a ini a geebi olo weki en puu a dede. 18 Da na fu dati ede meke i si somen sama be lon go miti Masaa Jesesi so, fu di den be yee taki a so wan gaan foondoo sani a be du. 19 Ma den Faliseiman taigi den na den taki: “U si? Wi á poi du ná wan sani fu oli den. Bika hii goontapu lon go ne en go e waka ne en baka.”
Den Giiki sama kon a Masaa Jesesi
20 Da wantu Giiki sama be de a ini fu den somen sama di be kon fu begi Masaa Gadu tu na a piisii ya. 21 We, ne den kon a Filipi, wan fu den bakaman fu Masaa Jesesi di be e tan a Betisaida na a pisiwataa fu Galileya, ne den begi en taki: “Man, gaantangi, u wani miti anga Masaa Jesesi, baa.” 22 We, ne Filipi komoto, ne a go taigi Andeleyasi. Ne Filipi anga Andeleyasi komoto, ne den go taigi Masaa Jesesi.
23 Ma Masaa Jesesi piki den sama taki: “We, a yuu doo kaba, di a dyendee fasi fu a Manpikin di saka kon toon libisama ya, mu kon a doo.” 24 Ne Masaa Jesesi taigi den go doo taki: “Fu tuutuu mi e taigi u, solanga wan ain kalu de, ma a á kai a doti fu poli, da na a wankodo ain kalu de wawan o tan. Ma, efu a kai a doti poli, da fosi a o goo kon meke tyaipi nyanyan. 25 A sama di e feti fu kibii en libi sa lasi en. Ma sama di ná abi toobi fu lasi en libi a goontapu ya fu mi ede, sa fende libi fu tego. 26 Efu wan sama wani dini mi, da a mu e waka a mi baka. Bika mi wani meke den sama di e dini mi mu de a pe mi de. Da mi Tata o hei den sama di wani fu dini mi gi den gaan lesipeki.”
Masaa Jesesi e taki sani fi en dede
27 We, ne Masaa Jesesi taki baka taki: “We, enke fa mi de ya, da mi ati de anga fuka. Ma san mi sa taki? Mi sa begi mi Tata fu a puu den sani di de a fesi fu kon miti mi? Ma nono! Bika na fu a sani ya ede, meke mi be kon, fu nyan gaan pina na a yuu ya. 28 Mi Tata! Meke libisama si a hei fasi anga a kaakiti fi i di yu abi!”
We, ne wan Tongo taki a tapu anda taki: “Mi meke libisama si a waiti fasi anga a kaakiti fu mi kaba. Da mi sa meke den si en ete moo anga moo.” 29 We, ne den sama di taampu de yee di a Tongo taki. Ne den taki: “Donduu e bali!”
Taawan taki: “Na wan Basiya fu Masaa Gadu Kondee*f13* taki anga en.”
30 Ma Masaa Jesesi piki den taki: “A ná fu mi ede meke a Tongo ya taki. Ma na fu u ede. 31 We, bika a yuu doo kaba fu Gadu kuutu goontapu. Da now, den o puu a edeman fu a goontapu ya ne en tii. 32 Ma mi, te den sa opo mi,*f14* da mi sa ali ala sama kon a mi.” 33 Da Masaa Jesesi be taki den sani ya, fu soi den sowtu dede a be o dede.
34 Ma den sama piki en taki: “We, a sikiifi a Gadu Buku taki, a Kelestesi o libi fu tego. We, da fa i du e taki, den o opo a Manpikin di saka kon toon libisama ya? Sama yu e kai a Manpikin di saka kon toon libisama ya?”
35 Ne Masaa Jesesi taigi den taki: “U waka a ini a leti, solanga u leti ya de a mindii ete, fu dunguu á kon kisi u. We bika, na wan pikin pisiten namo, a leti ya de a u mindii ete. Bika a sama di e waka a ini dunguu á sabi na on se ai go. 36 We, u poti biibi na a leti ya tapu, solanga a de a u mindii ete. Da u sa toon pikin fu a leti.” We, ne na so Masaa Jesesi taki, ne a gwe. Ne a kibii enseefi gi den.
Den sama á wani poti biibi na
Masaa Jesesi
37 Bika anga ala fa den be si den foondoo wooko di Masaa Jesesi be e du de seefi, toku seefi den á be wani poti biibi ne en. 38 We, da na so a sani, di a fositen apaiti takiman fu Masaa Gadu di den be e kai Jesaja be taki kon tuu. Bika a be taki:
“Masaa! Sama be biibi a bosikopu di u be e tyai?
Da ná wan sama de di sabi bunbun san na den foondoo.”
39 We, na fu dati ede meke den á poi biibi, leti enke fa Jesaja be taki baka taki:
40 “Masaa Gadu dunguu den ain, fu den á si sani.
Da soseefi a taanga den ati,
fu den á poi fusutan den sani fi en.
Da den á poi daai den libi kon, fu mi deesi den.”
41 Da na fu di Jesaja be si a hei fasi fi en anga a waiti fasi di a be o abi.
42 Ma anga ala fa, toku somen fu den edeman fu den Dyu daai kon e biibi ne en. Ma na fu den Faliseiman ede meke den á be wani meke taa sama sabi. Bika, efu den Faliseiman be yee, den be o puu den na a keliki. 43 Bika den be wani abi bun nen a sama, moo enke pe fu den suku bun nen a Masaa Gadu.
Sama di biibi Masaa Jesesi, e biibi Masaa Gadu seefi?
44 Ma Masaa Jesesi taki anga moo taanga tongo taki: “Sama di e biibi a mi, a ná mi wawan namo ai biibi, ma ai biibi na a sama di sende mi kon. 45 Da sama di e si mi, á si mi wawan, ma a si a sama di sende mi kon. 46 Mi kon a goontapu enke wan leti, fu meke ibii sama di biibi a mi á tan a dunguu. 47 Ma kaba, efu wan sama yee san mi e leli, ne a á biibi, mi ná o kuutu en. Bika mi á be kon fu sitaafu goontapu, ma mi kon fu puu den a dede gi den tuutuu libi. 48 Ma sama di poti mi a wanse, ne a á wani teke a leli fu mi, da so wan sama abi en kuutuman kaba. Da a seefi leli di a yee mi e leli ya, sa kuutu en na a kiiboi dei. 49 Bika den sani di mi e leli, a ná mi seefi sani. Ma na mi Tata di sende mi kon, ne enseefi be taigi mi san mi mu taki anga fa mi mu taki den. 50 Da mi sabi taki den sani di a sende mi fu mi taki ya, e yeepi sama, fu den fende a libi fu tego. Da san mi e taki, na san mi Tata be taigi mi fu taki.”